Το Υπουργικό ενέκρινε τροποποιήσεις στο νόμο για τις βουλευτικές εκλογές

ÕÐ.ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ×.ÃÅÙÑÃÉÁÄÇÓ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÂÏÕËÇÓ  ÐÑÏÛÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ 2015Νομοσχέδιο με τίτλο «ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» ενέκρινε κατά τη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής των Μελών της Βουλής Νόμου του 1979, ώστε να εκσυγχρονιστούν διάφορες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά και να προστεθούν νέες, προκειμένου να επιτευχθεί η συμμόρφωση της Κύπρου προς τις συστάσεις της Επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφορικά με τον έλεγχο των εξόδων των υποψηφίων βουλευτών.