€76 εκατ. τα κέρδη Τράπεζας Κύπρου το 2014

Συνεδριάζει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου για να εξετάσει τα προκαταρκτικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2014.ÅÔÇÓÉÁ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÕÐÑÏÕ

Τα οικονομικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά το τέλος της σημερινής χρηματιστηριακής συνάντησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως ανακοίνωσε στις 6 Φεβρουαρίου η Τράπεζα Κύπρου, ενόψει των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη Ρωσία, από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2014, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε μια συντηρητική επισκόπηση των εργασιών της και έχει αυξήσει το επίπεδο των προβλέψεων αναφορικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιο και λοιπά περιουσιακά στοιχεία στη χώρα.

Ως αποτέλεσμα, σημείωνε η Τράπεζα, θα υπάρχει μια αυξημένη χρέωση για προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Η χρέωση για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να είναι λίγο πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου των προηγούμενων τριμηνιαίων χρεώσεων για το 2014.

Τέλος ανέφερε ότι τα κέρδη πριν τις προβλέψεις, τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το τέταρτο τρίμηνο του 2014 αναμένεται να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου

Τα κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, ανήλθαν στα €76 εκατ.

Οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας για το τρίτο τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €5 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη ύψους €50 εκατ. για το δεύτερο τρίμηνο του 2014.