Το ΥΠΟΙΚ έστειλε στα κόμματα δύο νομοσχέδια για το πλαίσιο αφερεγγυότητας

Στους «εμπειρογνώμονες» των κομμάτων και ταυτόχρονα στη Γενική Εισαγγελία της Δημοκρατίας για νομοτεχνική επεξεργασία απεστάλησαν την Παρασκευή από το Υπουργείο Οικονομικών δύο από τα πέντε νομοσχέδια που θα διέπουν το πλαίσιο αφερεγγυότητας.927lefta

Το ένα νομοσχέδιο είναι «Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2014», το οποίο ρυθμίζει το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας και το άλλο «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014», το οποίο προνοεί για την εισαγωγή σχεδίου αναδιάρθρωσης χρέους βιώσιμων επιχειρήσεων (Εxaminership). Το νομοσχέδιο είναι παρόμοιο με το ιρλανδικό σχέδιο `Examinership`.

Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η κατάθεση τους στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων “το συντομότερο δυνατό”.

Ειδικότερα,  στόχος του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Εταιρειών Νόμο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης χρέους και Βιώσιμων Επιχειρήσεων (Examinership), είναι η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού αφερεγγυότητας που θα αποβλέπει στην αναδιάρθρωση του χρέους και τη διάσωση και αποκατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση βιώσιμων επιχειρήσεων που θα βοηθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση απασχόλησης.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, η ίδια η εταιρεία, μέσω των μετόχων της, η διεύθυνση της εταιρείας ή οποιοσδήποτε πιστωτής δύναται να αιτηθεί στο δικαστήριο με σκοπό το διορισμό εξεταστή.

Το δικαστήριο αξιολογεί το ενδεχόμενο βιωσιμότητας της εταιρείας και σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης, με απόφαση του, διορίζει εξεταστή (εγγεγραμμένος Σύμβουλος Αφερεγγυότητας), ενώ η εταιρεία τίθεται υπό την προστασία του δικαστηρίου για περίοδο 4 μηνών.

Κατά την περίοδο αυτή, όπως προνοεί το νομοσχέδιο, ο εξεταστής έχει συγκεκριμένες εξουσίες, συμπεριλαμβανομένων, κατόπιν άδειας δικαστηρίου της εξουσίας να διαχειρίζεται ή να διαθέτει περιουσία υπό εξασφάλιση και της εξουσίας να ασκεί ο ίδιος καθήκοντα και εξουσίες που ανήκουν στη διεύθυνση της εταιρείας.

Μέσα στην περίοδο προστασίας, ο εξεταστής καλείται να εξετάσει τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να καταθέσει στο δικαστήριο προτάσεις συμβιβασμού ή σχεδίου διακανονισμού, οι οποίες έχουν προηγουμένως εξεταστεί και ψηφιστεί από τους πιστωτές και μετόχους της εταιρείας. Οι εν λόγω προτάσεις, στο βαθμό που είναι δυνατό, προστατεύουν την επαγγελματική στέγη της εταιρείας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, στις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο επιβεβαιώνει τις προτάσεις, αυτές είναι νομικά δεσμευτικές προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Το δικαστήριο επιβεβαιώνει τις προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη κατά πόσο είναι δίκαιες και σύμφωνες με το δίκαιο της επιείκειας (just and equitable), τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διάσωση θέσεων εργασίας, καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι πιστωτές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση από ό,τι θα ήταν εάν η εταιρεία βρισκόταν υπό διαδικασία εκκαθάρισης.

Νομοσχέδιο για Σύμβουλο Αφερεγγυότητας

Εξάλλου, το νομοσχέδιο το οποίο ρυθμίζει το επάγγελμα του Συμβούλου Αφερεγγυότητας προβλέπει, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για αναγνώρισης επαγγελματικών σωμάτων για σκοπούς χορήγησης αδειών και σχετική εποπτεία τους, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας και σχετική εποπτεία τους, τη δημιουργία και τήρηση μητρώου Συμβούλων Αφερεγγυότητας, τις μεταβατικές διατάξεις και τους κανονισμούς που θα ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες όλων των πιο πάνω διαδικασιών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αρμόδιες αρχές για σκοπούς χορήγησης επαγγελματικής άδειας Συμβούλου Αφερεγγυότητας, θέτονται η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας (τα καθήκοντα της οποίας προσωρινά εκτελούνται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ΥΕΕΒΤ) και από αναγνωρισμένα, για σκοπούς του Νόμου, επαγγελματικά σώματα (σε πρώτο στάδιο ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και ο Σύνδεσμος Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου).

Επιπλέον, περιλαμβάνονται και πρόνοιες για αναγνώριση, υπό προϋποθέσεις, πρόσθετων επαγγελματικών σωμάτων για χορήγηση των σχετικών επαγγελματικών αδειών.