Νέο σύστημα υπερωριών στα νοσοκομεία

Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πολλά χρόνια αδυναμίας του συστήματος να ανταποκριθεί σε ένα ορθολογικό και ακριβοδίκαιο υπολογισμό των εφημεριών και υπερωριών των κυβερνητικών ιατρών, ενέκρινε χθες την πρόταση του Υπουργείου Υγείας, για εκσυγχρονισμό του συστήματος και την εφαρμογή ενός νέου και σύγχρονου, όπως αυτό που εφαρμόζεται στα σύγχρονα νοσηλευτήρια της Ευρώπης και της Αμερικής.ÐÁÓÕÊÉ - 48 ÁÐÅÑÃÉÁ - ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το νέο κατ’ αποκοπή σύστημα υπερωριακής αποζημίωσης, που πλέον θα εφαρμόζεται, βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πρόταση που η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι.) κατέθεσε προς το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνεται ως πρόνοια στη Συμφωνία, που υπεγράφη μεταξύ Υπουργείου Υγείας και ΠΑΣΥΚΙ, στις 20 Ιανουαρίου 2015.
Με την εφαρμογή του νέου συστήματος υπερωριών, η Κυβέρνηση προχώρησε στην παραχώρηση πρόσθετου κονδυλίου ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ (πλέον των 6 εκατ. ευρώ που ήδη υπάρχουν στους προϋπολογισμούς), ούτως ώστε να δοθεί στους κυβερνητικούς ιατρούς, με σκοπό την κάλυψη των υπερωριών τους για το 2015.

Το νέο σύστημα τίθεται σε αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015 και αφορά προσφερόμενες υπηρεσίες από τους γιατρούς είτε εντός του νοσοκομείου, είτε εντός της πόλης.

Η αλλαγή του συστήματος κρινόταν απολύτως αναγκαία από την Κυβέρνηση, καθώς το υφιστάμενο σύστημα αδυνατεί να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα, που έχουν δημιουργηθεί στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Η εξέλιξη αυτή ικανοποιεί πλήρως την ΠΑΣΥΚΙ, η οποία αποφάσισε όπως άρει τις απεργιακές κινητοποιήσεις.