Ενδεχόμενη μετεξέλιξη ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

imagewΤο Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη τις εποπτικές απαιτήσεις για μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) σε μονοψήφιο ποσοστό, έχει ξεκινήσει τις επαφές με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εξέταση της δυνατότητας μετεξέλιξης της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (National Asset Management Company).

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει ήδη από τον Αύγουστο του 2018 αδειοδοτηθεί ως Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και διαχειρίζεται στην παρούσα φάση, μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Αltamira Asset Management (AAM), αποκλειστικά το χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων, κυρίως ΜΕΧ, της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ).

Το Υπουργείο Οικονομικών, εξετάζει τις δυνατότητες μετεξέλιξης της, σε μια εθνική εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα δύναται υπό προϋποθέσεις να προχωρά στην αγορά, ενός προκαθορισμένου χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ή από άλλες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Αναφέρεται ότι με βάση το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ ενδεχόμενη μετεξέλιξη της σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων θα μπορούσε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παρέχει κατά την περίοδο 2022-2024 μια σημαντική λύση στο θέμα των ΜΕΧ μέσω της ενδεχόμενης αγοράς από πιστωτικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, δανείων ύψους περίπου €1 με €1,5 δις.

Το Υπουργείο Οικονομικών, βρίσκεται στην παρούσα φάση, σε διαδικασία αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορά την ετοιμασία μελέτης για την μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ καθώς και συγκέντρωση όλων των δεδομένων για να προετοιμαστεί η κοινοποίηση αιτήματος στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έγκριση της οποίας είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του πιο πάνω σχεδιασμού.

Επισημαίνεται ότι από την ενδεχόμενη μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ σε Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων δεν αναμένεται να υπάρξει αλλαγή στην δομή της ΚΕΔΙΠΕΣ ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων ούτε αναμένεται να αυξηθούν οι ανάγκες της σε προσωπικό. Αντιθέτως με την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό θα μειώνονται.

Στη βάση των πιο πάνω και της ανάγκης μείωσης του αριθμού του προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ στα 260 περίπου άτομα, το Υπουργείο Οικονομικών στηρίζει πλήρως τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ προς τις εργοδοτικές οργανώσεις ΕΤΥΚ, ΣΕΚ και ΠΕΟ για τη συνομολόγηση νέας Συλλογικής Σύμβασης για την περίοδο 2019 – 2022, την υλοποίηση Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης 100 με 120 υπαλλήλων, και την αποζημίωση του προσωπικού της πρώην ΣΚΤ το οποίο έχει μεταφερθεί στην ΑΑΜ για τον άμεσο τερματισμό του δικαιώματος μελλοντικής επιστροφής στην ΚΕΔΙΠΕΣ, καταλήγει η ανακοίνωση.