Ζημιές ύψους 42,5 εκ. στις κυπριακές ΚΕΠΕΥ από την αποσύνδεση του ελβετικού φράγκο από το ευρώ

Στα περίπου 42,5 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε η συνολική ζημιά που έχουν υποστεί οι επηρεαζόμενες κυπριακές ΚΕΠΕΥ από την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να αποσυνδέσει το ελβετικό φράγκο από το ευρώ, σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων που συνέλεξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από όλες τις εποπτευόμενές της εταιρείες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες (ΚΕΠΕΥ). Σκοπός της συλλογής των στοιχείων ήταν να διαπιστώσει πιθανή επίδραση στην κεφαλαιακή τους επάρκεια ή/και στις εργασίες τους από τις πρόσφατες εξελίξεις στο ελβετικό φράγκο.CNA_Maabc940ac7e7423fa01ee99d95e875bc

Σε εγκύκλιο που απέστειλε στις 16 Ιανουαρίου στις 182 ΚΕΠΕΥ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητούσε να ενημερωθεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου κατά πόσον είχε καθ `οιονδήποτε τρόπο επίπτωση στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, στη ρευστότητα, στα κεφάλαια τους ή και στα κεφάλαια των πελατών τους η ανατίμηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ. Ζητούσε επίσης να ενημερωθεί για τα μέτρα και δράσεις που θα λάβουν για να διορθωθεί η κατάσταση και να περιοριστούν οι επιπτώσεις.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου είπε ότι από την αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί “διαπιστώθηκε ότι 158 από τις 182 αδειοδοτημένες ΚΕΠΕΥ δεν είχαν καμία αρνητική επίδραση στην κεφαλαιακή τους επάρκεια ή/και στις εργασίες τους”.

“Οι υπόλοιπες 24 ΚΕΠΕΥ δήλωσαν ότι έχουν υποστεί κάποιες ζημιές, αλλά αυτές είτε δεν έχουν καμία επίδραση στην κεφαλαιακή τους επάρκεια, είτε η επίδρασή δεν είναι σημαντική”, πρόσθεσε.

Κατά συνέπεια, τόνισε η κ. Καλογήρου, “οι επηρεαζόμενες ΚΕΠΕΥ συνεχίζουν να έχουν ίδια κεφάλαια και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από τα ελάχιστα, δυνάμει της νομοθεσίας, επιτρεπόμενα όρια” που είναι το 9%.

Εξήγησε ότι “οι ζημιές στις επηρεαζόμενες ΚΕΠΕΥ προκύπτουν κυρίως από αρνητικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς των πελατών τους λόγω μόχλευσης (leverage) και υπόλοιπα που τηρούνταν/διαφορές με τους παρόχους ρευστότητας (liquidity providers) που συνεργάζονταν”, επισημαίνοντας ότι “οι ΚΕΠΕΥ καταβάλλουν προσπάθειες για είσπραξη των προαναφερθέντων ποσών”.

“Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις επενδύσεων σε άλλες χώρες, παρατηρείται μια μικρή αύξηση στις εργασίες των ΚΕΠΕΥ”, πρόσθεσε.

Η κ. Καλογήρου τόνισε ότι η Επιτροπή “ανέκαθεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στα θέματα κεφαλαιακής επάρκειας και ασκούσε στενή εποπτεία στις ΚΕΠΕΥ, κάτι που θα συνεχίσει να πράττει”.

“Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το παρακολουθεί στενά, από την πρώτη στιγμή, και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ΚΕΠΕΥ, όπου απαιτείται”, διαβεβαίωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Σχετική επιστολή ενημέρωσης για τις επιπτώσεις που είχε στις ΚΕΠΕΥ οι εξελίξεις στο ελβετικό φράγκο απέστειλε η Επιτροπή σήμερα, Παρασκευή, στον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.

Η κ. Καλογήρου είπε  ότι σε αντίθεση με τις κυπριακές ΚΕΠΕΥ, στην Αγγλία, μεταξύ άλλων, δύο μεγάλες εταιρείες δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα στην κεφαλαιακή τους επάρκεια, με αποτέλεσμα η μία να χρεοκοπήσει γιατί δεν μπόρεσε να εξεύρει τα αναγκαία κεφάλαια, ενώ η άλλη δέχθηκε ένεση ρευστότητας από μεγάλο επενδυτικό Fund.