Ελεγκτική Υπηρεσία:Το κόμμα των ΕΔΗ δεν δικαιούται κρατική χορηγία

 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η παραχώρηση χορηγίας στο πολιτικό κόμμα ΕΔΗ είναι «αντίθετη με το άρθρο 4 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι) /2012), όπως αυτός τροποποιήθηκε, αφού ως κόμμα, μη κοινοβουλευτικό και μη εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, δεν φαίνεται να τηρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου για να δικαιούται κρατική χρηματοδότηση».imagew-2.aspx

Σε Ειδική ΄Εκθεση με θέμα  «΄Ελεγχος Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2016» που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρεται ότι όπως ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών, με επιστολή του ημερ. 24.4.2017, υπέδειξε στην Πρόεδρο του κόμματος να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις του κόμματός στον Έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου, ως οι συστάσεις της Υπηρεσίας μας.

Ωστόσο, η Ελεγκτική Υπηρεσία παρατήρησε ότι, οι ΕΔΗ απέστειλαν στον Έφορο στις 12.6.2017, τους απολογισμούς του κόμματος για το έτος 2016, και όχι οικονομικές καταστάσεις που να έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες να έχουν τύχει ανεξάρτητου ελέγχου, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και σύμφωνα με τους περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμους του 2009 και 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου.

Επιπρόσθετα, η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από ένα κόμμα για να δικαιούται κρατική χορηγία όπως καθορίζονται στο εδάφιο (4)(β) του άρθρου 4 του Ν.175(Ι)/2012, δεν προνοούν μόνο για υποβολή οικονομικών καταστάσεων στον Έφορο, αλλά για όλα τα ακόλουθα.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα δικαιούνται να λαμβάνουν χορηγία, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο, έχουν υποβάλει σχετική αίτηση στον Έφορο πριν από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών στις οποίες αφορά η εν λόγω αίτηση και διεκδικούν τις βουλευτικές εκλογές, για τις οποίες αιτούνται χορηγία, με υποψηφίους που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό των εδρών για κάθε εκλογική περιφέρεια όπως αυτές κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμων του 1979 έως (ΑΡ. 5) του 2011, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Επίσης, αν έχουν εξασφαλίσει ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές ή εξασφαλίζουν ποσοστό τρία τοις εκατό στις βουλευτικές εκλογές τις οποίες αφορά η χορηγία.

«Δεδομένου ότι οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν φαίνεται να τηρούνται από το κόμμα των ΕΔΗ, θεωρούμε ότι αυτό δεν δικαιούται κρατική χορηγία», προστίθεται.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την Απόφασή του αρ. 81.423, ημερ. 7.10.2016, είχε εγκρίνει, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους €7.353 στο πολιτικό κόμμα ΕΔΗ για κάλυψη της ετήσιας συνδρομής τους στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη – ALDE Party, στο οποίο είναι μέλος.