Ξεκινά ποινική διερεύνηση για την αγορά των Agusta

Σε ποινική διερεύνηση θα προχωρήσει η Νομική Υπηρεσία για την υπόθεση της αγοράς των πέντε ελικοπτέρων Agusta με αφορμή και τις καταγγελίες για απόκρυψη στοιχείων που ενδεχομένως να οδήγησαν σε παραπληροφόρηση τη Βουλή για αγορά των ελικοπτέρων.

Óýóêåøç áðü ôïí Ðñüåäñï ôçò ÂïõëÞò ÃéáííÜêçò ÏìÞñïõ óôçí ðáñïõóßá ôïõ Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Êþóôá Êëçñßäç ðñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá ãéá ôï èÝìá ôçò êáôáããåëßáò ôïõ Ãåíéêïý ÅëåãêôÞ ÏäõóóÝá Ìé÷áçëßäç ãéá åíäå÷üìåíï áðüêñõøçò óôïé÷åßùí áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ¢ìõíáò ôçò ÂïõëÞò ðñéí áðü ïêôþ ÷ñüíéá ðñïôïý äþóåé ôï ðñÜóéíï öùò ãéá ôçí áãïñÜ åëéêoðôÝñùí Agusta, Ëåõêùóßá 16 Ìáñôßïõ 2016.ÊÕÐÅ ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

 

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη Βουλή, στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Σώματος, ο Γενικός Εισαγγελέας και οι Πρόεδροι των Επιτροπών Άμυνας και Ελέγχου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, και δεδομένου ότι το υπό εξέταση θέμα που συζητείτο στη Βουλή έχει συμπληρωθεί από πολλών ετών, δεν τίθεται θέμα βάσει της νομοθεσίας η Βουλή να προβεί σε οποιαδήποτε δική της ενέργεια.

“Υπάρχει κάποιο ιδιώνυμο αδίκημα μέσα στη νομοθεσία η οποία αφορά την παροχή πληροφόρησης και στοιχείων προς τη Βουλή το οποίο θα διερευνηθεί. Η οποιαδήποτε έρευνα δεν πρόκειται να περιοριστεί στο συγκεκριμένο και μεμονωμένο θέμα της παροχής ή μη πλήρους και συμπληρωμένης και αληθούς πληροφόρησης προς τη Βουλή. Δεν θα παραλείψουμε να εξετάσουμε το γενικότερο θέμα της ύπαρξης τυχόν υπόθεσης προς διερεύνηση, αναφορικά με ενδεχόμενη υπερτιμολόγηση της συγκεκριμένης αγοράς των πέντε ελικοπτέρων”, ανέφερε.

Ο Εισαγγελέας προχώρησε λέγοντας ότι για αυτό το θέμα είναι σε επαφή με τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας ο οποίος πέραν των στοιχείων τα οποία θα παραχωρηθούν προς τη νομική υπηρεσία από την Βουλή, “θα διερευνήσει περαιτέρω το θέμα και θα παρουσιάσει προς τον Εισαγγελέα περαιτέρω στοιχεία”.

“Αν από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η ανάγκη για διερεύνηση ενός ευρύτερου θέματος, δηλαδή οποιασδήποτε υποψίας σχετικά με κάτι μεμπτό το οποίο παρατηρείται ή θα παρατηρηθεί κατά τη διαδικασία αγοράς των ελικοπτέρων αυτών, να είστε σίγουροι ότι θα διερευνηθεί πλήρως και μέσα στο πλαίσιο της σφαιρικής αυτής διερεύνησης θα ενταχθεί ασφαλώς και το οποιαδήποτε θέμα ενδεχόμενης διάπραξης άλλου ποινικού αδικήματος όπως εκείνου της πληροφόρησης προς τη Βουλή”, ανέφερε.

Ο κ. Κληρίδης απηύθυνε και έκκληση στο κοινό αν έχει την οποιαδήποτε πληροφορία για οποιεσδήποτε υποθέσεις, να μην προβαίνει σε καταγγελίες από αέρος αλλά να καταθέτει τα όποια στοιχεία έχει στην Εισαγγελία ή τις ανακριτικές αρχές.

“Επειδή τελευταίως όπως γνωρίζετε βγαίνουν στην επιφάνεια και διερευνώνται διάφορα θέματα τα οποία αφορούν σε ενδεχόμενη διασπάθιση δημόσιου χρήματος, οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με ένα τέτοιο θέμα ας μην περιορίζεται στην παροχή τέτοιων πληροφοριών δημοσιοποιώντας τις από αέρος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και ας μην αναμένει ότι η Αστυνομία θα τρέχει από πίσω οποιονδήποτε για να του πάρει κατάθεση σχετικά με τα θέματα αυτά”, ανέφερε.

Ο Εισαγγελέας κάλεσε οποιονδήποτε έχει στοιχεία, και είναι σε θέση να τα παράσχει ο ίδιος, να απευθυνθεί προς τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές ή ακόμη προς τον Γενικό Εισαγγελέα για ένα σοβαρό θέμα, ο οποίος καθηκόντως θα λάβει και θα αξιοποιήσει όλες αυτές τις πληροφορίες.

“Είναι όμως επιλήψιμο και απαράδεκτο να γίνονται από αέρος αποκαλύψεις και να αφήνονται να αιωρούνται διάφορα θέματα και να αποτελούν απλώς αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Οποιοσδήποτε έχει στοιχεία, οφείλει έχει καθήκον να τα παρουσιάζει και να είναι σίγουρος ότι θα αξιοποιηθούν κατάλληλα”, σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου ανέφερε ότι η Βουλή ενεργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με πλήρη διαφάνεια και θα είναι σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία για οτιδήποτε χρειαστεί. Ανέφερε ότι θα αποστείλει τις επόμενες ώρες επιστολή στον Εισαγγελέα με τις επιστολές και τις καταγγελίες του Ελεγκτή και του λειτουργού της Υπηρεσίας που αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα.

“Με βάση την κείμενη νομοθεσία ο Εισαγγελέας έχει τη δυνατότητα με βάση το άρθρο πέντε να προχωρήσει, πρόκειται περί ιδιώνυμου αδικήματος, και αυτεπαγγέλτως μπορεί να προχωρήσει, αλλά η Βουλή απευθύνεται επίσημα στον Γενικό Εισαγγελέα για να διερευνήσει την τυχόν διάπραξη ποινικού αδικήματος όπως προβλέπεται στο άρθρο πέντε της νομοθεσίας”, ανέφερε.

Ο κ. Ομήρου είπε ότι ο Εισαγγελέας ενδεχομένως να προχωρήσει σε διερεύνηση περαιτέρω ζητημάτων που αφορούν την προκήρυξη των προσφορών, της αξιολόγησης που υπήρξε, των τεχνικών προδιαγραφών για να ελέγξει κατά πόσο υπήρξε υπερτιμολόγηση ή όχι ή φωτογραφική όπως συνηθίζεται να λέγεται απεικόνιση του συγκεκριμένου τύπου ελικοπτέρων.

“Να πω με έμφαση ότι η Βουλή και σε αυτή την περίπτωση και σε κάθε άλλη περίπτωση ενεργεί με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την διαφάνεια , την λογοδοσία και συνεπώς θα είναι σε πλήρη συνεργασία με τον Εισαγγελέα για να του παράσχει όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να μπορέσει να διερευνήσει κατά τρόπο αμερόληπτο και δίκαιο αυτή την υπόθεση”, ανέφερε.

Δηλώσεις Περδίκη
Το θέμα με τις καταγγελίες για τα ελικόπτερα Agusta δεν είναι διαδικαστικό και δεν πρέπει να κολλήσουμε σε αυτό, αλλά να επιμένουμε να δοθούν εξηγήσεις από την Ελέγκτρια γιατί δεν έδωσε όλα τα στοιχεία και δεν φαίνεται να υπερασπίστηκε τα δίκαια της Κυπριακής Δημοκρατίας, δήλωσε ο Πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης.

“Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχω τουλάχιστον για την περίπτωση των ελικοπτέρων παρενέβη και η Ευρωπαϊκή `Ένωση , η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από παράπονο ενδιαφερόμενου, και εξ όσων πληροφορούμαι δεν ολοκληρώθηκε η εξέταση γιατί απέσυρε το παράπονο ο ενδιαφερόμενος για τα Αgusta”, ανέφερε.

Ο κ. Περδίκης είπε ότι για τον τρόπο που χαρακτήρισε την δική του τοποθέτηση ο ΥΠΕΣ, δεν επιθυμεί να μπαίνει σε πρακτικομαχίες, “δηλαδή αν θα πρέπει να αποδείξω ότι όντως έγινε η συγκεκριμένη συζήτηση το καλοκαίρι του 2013 για τα σκάνδαλα στην άμυνα και το τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να βγάλω στην φόρα πρακτικά, εγώ λέω στον κ. Χάσικο και στον οποιονδήποτε Χάσικο αυτής της Κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να κάνω αυτό το λάθος, δεν πρόκειται να βγάλω στη φόρα τα πρακτικά για να αποδείξω αυτό που λέω”.

Είπε ότι είναι απαίτηση να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία και να μην επαναληφθούν τα ίδια σκάνδαλα, “να μην έχουμε μίζες διαφθορά και διαπλοκή και κανένας κατεργαρέος να κάνει πάνω στην πλάτη του κυπριακού λαού περιουσίες”.

Σε ερώτηση για τις καταγγελίες τις οποίες ο ίδιος διατύπωσε για τα εξοπλιστικά προγράμματα και για μίζες, ο κ. Περδίκης είπε ότι δεν πρόκειται να αναφερθεί – παρόλο που έχει καταγραμμένα στο αρχείο- σε αυτά που είπε τότε ο αρχηγός της ΕΦ στο Τρόοδος.

“Είναι καταγραμμένα, είναι για πολλά οπλικά συστήματα που μίλησε, και για πυρομαχικά, δεν θα μπω σε αυτό το θέμα, δεν πρόκειται να παίξω το παιγνίδι της πρακτικομαχίας με κανένα, αν θέλουν να παίζουν αυτό το παιγνίδι οι του Προεδρικού ας το παίξουν μόνοι τους”, ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι “με αρκεί αυτό που είπε ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε στην συνέντευξή του στο ΡΙΚ, ότι αυτή η συζήτηση για την άμυνα έγινε, έγινε καταγραφή των λανθασμένων και ύποπτων αγορών οπλικών συστημάτων και πυρομαχικών”.

Ο κ. Περδίκης είπε επίσης ότι αδίκως κατηγορείται ο κ. Χασαπόπουλος ότι δεν είχε ενημερώσει την Βουλή, λέγοντας ότι έκανε πάρα πολλές προσπάθειες.

“Και πέρσι το 2015 είχε ενημερώσει και μένα προσωπικά και άλλους Βουλευτές για το θέμα αυτό και είχαν γίνει προσπάθειες το θέμα να επανέλθει στη Βουλή και το ότι δεν επανήλθε φταίμε ίσως εμείς οι Βουλευτές και όχι ο κ. Χασαπόπουλος”, ανέφερε.