Παναγροτικό συλλαλητήριο αύριο και μεθαύριο στην Αθήνα

Μεγάλο πανελλαδικό παναγροτικό συλλαλητήριο προετοιμάζει για αύριο Παρασκευή αλλά και για το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων.

Áãñüôåò ìå ôá ôñáêôÝñ ôïõò Ý÷ïõí áðïêëåßóåé ôï äñüìï, ôç ÄåõôÝñá 8 Öåâñïõáñßïõ 2016, óôç ËÜñéóá. ÌÝèõóå ï äñüìïò óôï ìðëüêï ôçò Ìåëïýíáò óôïí Ôýñíáâï, üôáí ïé áãñüôåò Ýêëåéóáí ôïí äñüìï ìå áãñïôéêÜ ìç÷áíÞìáôá êáé óôç óõíÝ÷åéá Ýñéîáí åêáôïíôÜäåò ëßôñá êñáóéïý êáé ôóßðïõñïõ, äéáìáñôõñüìåíïé ãéá ôç öïñïëïãßá ôïõò. Óôçí ÁèÞíá ìåôáöÝñåôáé áðü ôçí ÐáñáóêåõÞ ï áãþíáò ôùí áãñïôþí, üðùò áðïöÜóéóáí ïé åêðñüóùðïé áãñïôþí áðü 68 ìðëüêá óôç óõíÜíôçóç ôçò Íßêáéáò. Áðü óÞìåñá ðñï÷ùñïýí óå íÝá êëéìÜêùóç ìå áýîçóç ôùí áñéèìþí ôùí ùñþí áðïêëåéóìïý ôùí äñüìùí. Áíïé÷ôÜ èá ðáñáìåßíïõí ôá ÔÝìðç Ýùò ôéò 9 ôï âñÜäõ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÉÊÇ ÐÁÓ×ÁËÇ

Οι αγρότες διεκδικούν μεταξύ άλλων απόσυρση του σχεδίου για το ασφαλιστικό, κατάργηση της φορολόγησης από το πρώτο ευρώ, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου αλλά και αποτροπή κατάσχεσης πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή εκτάσεων εξαιτίας δανείων που βρίσκονται στο «κόκκινο».
Στην πλατεία Συντάγματος θα βρεθούν αγρότες από τουλάχιστον 68 μπλόκα από όλη την Ελλάδα, με τους Κρητικούς να καταφθάνουν το πρωί της Παρασκευής, ενώ υπολογίζεται ότι έως τις 18:00 το απόγευμα θα έχουν συγκεντρωθεί οι αγρότες και από τις άλλες περιοχές.
Την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση τους στην κινητοποίηση των αγροτών εξέφρασε η ΑΔΕΔΥ και το ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στην πλατεία Κάνιγγος και η ΑΔΕΔΥ την ίδια ώρα στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στις 11 το πρωί του Σαββάτου το ΠΑΜΕ διοργανώνει πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Ομόνοια και η ΑΔΕΔΥ θα δώσει το παρόν στην πλατεία Συντάγματος.

Εν τω μεταξύ σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Αστυνομία. Με τα έως τώρα δεδομένα το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ περιλαμβάνει δράσεις σε όλη την Ελλάδα, ενώ για την Αθήνα έχουν προγραμματιστεί τρεις ζώνες ελέγχου, ώστε σε καμία περίπτωση να μην φτάσουν τα τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Δεν υποχωρούν οι αγρότες της Κεντρικής και Δυτ. Μακεδονίας
Με το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα, βρίσκονται οι αγρότες στα μπλόκα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με τη μεγαλύτερη μερίδα αυτών να εμφανίζονται «ανυποχώρητοι» στις θέσεις τους και να συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις κινητοποιήσεις.