O ΥΠΟΙΚ ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο για την πορεία του μνημονίου

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης θα παρουσιαστεί

Ìå ôçí ðáñïõóßáóç áðü ôïí Õðïõñãü Ïéêïíïìéêþí ×Üñç ÃåùñãéÜäç, Üñ÷éóå óÞìåñá åíþðéïí ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò Ïéêïíïìéêþí ç óõæÞôçóç ãéá ôïí êñáôéêü ðñïûðïëïãéóìü ôïõ 2016, ôïõ ôåëåõôáßïõ ðñïûðïëïãéóìïý ðïõ êáôáñôßæåôáé õðü ôï ôñéåôÝò ðñüãñáììá ïéêïíïìéêÞò ðñïóáñìïãÞò, Ëåõêùóßá 15 Ïêôùâñßïõ 2015.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

σήμερα, η ώρα 5.30 μ.μ., ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες προκειμένου  να ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής για την πορεία της εφαρμογής του προγράμματος μεταρρύθμισης και εξυγίανσης, καθώς και για την πρόοδο της κυπριακής οικονομίας.

Ο κ. Γεωργιάδης θα απαντήσει και σε ερωτήσεις Ευρωβουλευτών.