Σύγχυση με τη μετάφραση στη δίκη για την υπόθεση Ρ.Ερωτοκρίτου

 

Με την κατάθεση του Ρώσου δικηγόρου Αρμέν Νταβιτιάν, ως μάρτυρα κατηγορίας, συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η ποινική υπόθεση εναντίον του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου και των Ανδρέα Κυπρίζογλου, Παναγιώτη Νεοκλέους και του δικηγορικού γραφείου Andreas Neocleous & Co.

Ãéá êáèáñÞ óõíùìïóßá åéò âÜñïò ôïõ áðü ôï êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêü êáôåóôçìÝíï ôçò ðñùôåýïõóáò, óå ó÷Ýóç êáé ìå åíÝñãåéåò ôïõ óå ü,ôé áöïñÜ ôéò Ýñåõíåò ãéá ôçí ïéêïíïìßá, Ýêáíå ëüãï ï Âïçèüò Ãåíéêüò ÅéóáããåëÝáò Ñßêêïò Åñùôïêñßôïõ óå äéÜóêåøç ôýðïõ áðáíôþíôáò óôá üóá ôïõ êáôáëïãßæïíôáé ìÝóá áðü ôï ðüñéóìá ÊáëëÞ üðùò ôï ðáñïõóßáóå íùñßôåñá óÞìåñá ï Ãåíéêüò ÅéóáããåëÝáò Êþóôáò Êëçñßäçò,Ëåõêùóßá 14 Áðñéëßïõ 2015.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία διακόπηκε στο στάδιο της αντεξέτασης του μάρτυρα κατηγορίας, η οποία γινόταν μέσω διερμηνέα, όταν ο συνήγορος υπεράσπισης του δικηγορικού γραφείου Andreas Neocleous & Co., Γιώργος Γεωργίου, ήγειρε ζήτημα ορθής μετάφρασης από την ρωσική στην ελληνική γλώσσα, κάνοντας συγκεκριμένα λόγο για λανθασμένη μετάφραση από πλευράς της Βουλγάρας διερμηνέως.

Το δικαστήριο αναγκάστηκε να διακόψει τη διαδικασία για 20 περίπου λεπτά για να επιληφθεί του ζητήματος. Με την επανέναρξη της διαδικασίας, η Πρόεδρος του Κακουργιοδικείου Λένα Δημητριάδου ανέφερε ότι οι προσπάθειες για ανεύρεση διερμηνέα από τα ελληνικά στα ρωσικά δεν τελεσφόρησαν και ως εκ τούτου θα έπρεπε να διακοπεί η διαδικασία και να συνεχιστεί αύριο στις 9.30 το πρωί.

Κατά την έναρξη της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής Ηλίας Στεφάνου εξέτασε τον μάρτυρα στη βάση της πρώτης κατάθεσης που έδωσε στους ανακριτές στις 14/5/15 αλλά και της συμπληρωματικής κατάθεσης που έδωσε στις 13/11/15.

Ο κ. Στεφάνου ανέγνωσε το μεταφρασμένο κείμενο της συμπληρωματικής κατάθεσης του μάρτυρα από τα ρωσικά στα ελληνικά, το οποίο κατατέθηκε ως παραδεκτό γεγονός προς το δικαστήριο με την συγκατάθεση και των συνηγόρων υπεράσπισης.

Η εξέταση επικεντρώθηκε στους χειρισμούς του κ. Νταβιτιάν ως δικηγόρου της prividencia, εκπροσωπώντας τα αδέλφια Ζαχάρωφ και στην  ανάμειξη του δικηγόρου Παναγιώτη Νεοκλέους στην υπόθεση εταιρείας providencia και στις δικαστικές διαδικασίες στη Ρωσία.

Σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, ο Παναγιώτης Νεοκλέους συμμετείχε προσωπικά στις υποθέσεις της εταιρείας providencia από το 2008.

Σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα, ο δικηγόρος υπεράσπισης του Παναγιώτη Νεοκλέους, Αλέκος Μαρκίδης υπέβαλε ένταση σε σχέση με έγγραφο-επιστολή του Αντρέα Νεοκλέους στο οποίο αναφέρθηκε ο Ρώσος δικηγόρος στην κατάθεση του, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι «αποτελεί επικοινωνία μεταξύ πελάτη και δικηγόρου, είναι προνομιούχο και δεν πρόκειται για παραδεκτή μαρτυρία».

Μετά από ολιγόλεπτη διακοπή, το δικαστήριο αποφάσισε ότι το έγγραφο δεν παραβιάζει το προνόμιο του δικηγορικού απορρήτου και επέτρεψε την κατάθεση του εν λόγω εγγράφου ως τεκμήριο στην υπόθεση με τη διαδικασία να διακόπτεται λίγο αργότερα λόγω του προβλήματος που προέκυψε με τη μετάφραση.

Υπενθυμίζεται ότι η δική θα συνεχιστεί και στις 26 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί.