Διακόπηκε η αντεξέταση του Γενικού Εισαγγελέα -η συνέχεια αύριο

Διακόπηκε γύρω στις 8 απόψε χωρίς να ολοκληρωθεί η αντεξέταση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία στο πλαίσιο της ποινικής υπόθεσης εναντίον του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου και των Ανδρέα Κυπρίζογλου, Παναγιώτη Νεοκλέους και του δικηγορικού γραφείου Andreas Neocleous & Co.

Ï Ãåíéêüò ÅéóáããåëÝáò Êþóôáò Êëçñßäçò áíá÷ùñåß áðü ôï Áíþôáôï ÄéêáóôÞñéï, Ëåõêùóßá 15 Éïõíßïõ 2015. Ôï Óõìâïýëéï ôïõ ÁíùôÜôïõ Äéêáóôçñßïõ óÞìåñá áðÝññéøå ôéò ôñåéò ðñïäéêáóôéêÝò åíóôÜóåéò ôçò õðåñÜóðéóçò ôïõ Âïçèïý Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Ñßêêïõ Åñùôïêñßôïõ óôçí áßôçóç ôïõ Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Êþóôá Êëçñßäç ãéá ðáýóç ôïõ Âïçèïý ôïõ ãéá áíÜñìïóôç óõìðåñéöïñÜ. Ç õðåñÜóðéóç Åñùôïêñßôïõ Þãåéñå íÝá ðñïäéêáóôéêÞ Ýíóôáóç, åðß ôçò ïðïßáò ôï Óõìâïýëéï èá ôïðïèåôçèåß áýñéï ôï ðñùß. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Ο κ. Κληρίδης αντεξετάστηκε σήμερα από το δικηγόρο του Ανδρέα Κυπρίζογλου, Βαγγέλη Πουργουρίδη, το δικηγόρο της εταιρείας Andreas Neocleous & Co Γιώργο Γεωργίου και από το δικηγόρο του Παναγιώτη Νεοκλέους Αλέκο Μαρκίδη.

Η σημερινή ακροαματική διαδικασία, η οποία διακόπηκε κατά την αντεξέταση του κ. Κληρίδη από τον κ. Μαρκίδη, θα συνεχιστεί αύριο στην 1 το μεσημέρι οπόταν και θα ολοκληρωθεί η αντεξέταση του Γενικού Εισαγγελέα ως μάρτυρα κατηγορίας στην υπόθεση.

Κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ο δικηγόρος του κ. Ερωτοκρίτου Χρήστος Πουργουρίδης, ο οποίος είχε αντεξετάσει τον κ. Κληρίδη την τελευταία δικάσιμο, ζήτησε από το δικαστήριο όπως υποβάλει στον Γενικό Εισαγγελέα κάποιες επιπρόσθετες ερωτήσεις για συγκεκριμένο ζήτημα κάτι που έγινε αποδεκτό από το δικαστήριο.

Ο κ. Πουργουρίδης ρώτησε συγκεκριμένα τον κ. Κληρίδη αναφορικά με συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στην παρουσία και του κ. Ερωτοκρίτου και αν ο Πρόεδρος είχε ζητήσει να ενημερωθεί για την υπόθεση της Providencia.

Ο κ. Κληρίδης είπε ότι δεν θυμόταν, ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έγινε μια τέτοια συνάντηση χωρίς ωστόσο να ήταν σε θέση να θυμηθεί το περιεχόμενο της.

Ο κ. Πουργουρίδης του υπέβαλε ότι έγινε μια τέτοια συνάντηση κατά την οποία ο κ. Ερωτοκρίτου είπε στον Πρόεδρο ότι υπήρχαν ποινικά αδικήματα στην υπόθεση και πως είχε διατάξει την ποινική δίωξη των υπόπτων.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Κληρίδης επανέλαβε τη θέση του ότι είχε θέσει ενώπιον του Προέδρου τους όρους που έθεσε σε σχέση με τα καθήκοντα του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, ενώ ο κ. Πουργουρίδης του υπέβαλε ότι στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έγινε καμιά αναφορά για όρους. “Ουδέποτε θα αναλάμβανα καθήκοντα χωρίς αυτούς τους όρους”, ήταν η απάντηση του κ. Κληρίδη.

Αντεξετάζοντας το μάρτυρα κατηγορίας, ο δικηγόρος του Ανδρέα Κυπρίζογλου, Βαγγέλης Πουργουρίδη ρώτησε τον κ. Κληρίδη γιατί στο κατηγορητήριο της υπόθεσης δεν είχε συμπεριληφθεί και η δικηγορική εταιρεία του Ρίκκου Ερωτοκρίτου , ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι μετά από συζήτηση με το δικηγόρο Ηλία Στεφάνου αποφασίστηκε ποίοι θα συμπεριλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κληρίδης είπε ότι σίγουρα δεν έγινε κάποιο χατήρι στην δικηγορική εταιρεία του κ. Ερωτοκρίτου με το να μην συμπεριληφθεί στο κατηγορητήριο, σημειώνοντας ότι “τώρα που το λέτε θα μπορούσε να προστεθεί” στο κατηγορητήριο.

Ερωτηθείς γιατί δεν συμπεριελήφθησαν στο κατηγορητήριο οι εταιρείες συμφερόντων του κ. Ερωτοκρίτου ως κατηγορούμενα πρόσωπα, ο κ. Κληρίδης είπε ότι “συμπεριλάβαμε τα πρόσωπα τα οποία είχαν κάποιο ενεργό ανάμειξη στην πρόκληση αυτού του αποτελέσματος”.
Ο κ. Πουργουρίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια σε σχετική γνωμάτευση που είχε εκδώσει προς τον Υπουργό Οικονομικών ημερομηνίας 8/11/2013 με την οποία επετράπη σε συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία εμπλέκονταν δύο ξεχωριστά νομικά πρόσωπα ο συμψηφισμός δανείου με κουρεμένες καταθέσεις.
Απευθυνόμενος προς τον μάρτυρα, ο κ. Πουργουρίδης του είπε ότι “η γνωμάτευση σας ήταν μια έντιμη και ειλικρινής γνωμάτευση εκ μέρους σας σύμφωνα με τη νομική σας θεώρηση και η οποία ήταν εντελώς ασύνδετη και άσχετη με το ποιος ήταν ο δικηγόρος του προσώπου που ζητούσε το συμψηφισμό” για να απαντήσει ο κ. Κληρίδης ότι “αυτό θέλω να πιστεύω ότι συμβαίνει με όλες τις γνωματεύσεις μου”.
Ο κ. Κληρίδης είπε επίσης ότι καμία σχέση με τη συγκεκριμένη γνωμάτευση δεν είχε το γεγονός ότι σε εκείνη την περίπτωση δικηγόρος του αιτητή του συμψηφισμού ήταν ο δικηγόρος Γιώργος Τριανταφυλλίδης ο οποίος τον εκπροσωπούσε ενώπιον του Συμβουλίου.
Ο κ. Πουργουρίδης υπέβαλε στον κ. Κληρίδη ότι από το μαρτυρικό υλικό που συγκεντρώθηκε δεν προκύπτει κανένα απολύτως όφελος για τον κ. Ερωτοκρίτου προσωπικά για να απαντήσει ο κ. Κληρίδης ότι το όφελος που προκύπτει είναι εκείνο που αναφέρεται στις λεπτομέρειες αδικήματος.
Ο κ. Εισαγγελέας διερωτήθηκε γιατί κάποιος να κινήσει αγωγή και να επιμένει στην έκδοση απόφασης για συμψηφισμό εάν δεν είχε τίποτε να κερδίσει.
Ο δικηγόρος της εταιρείας Andreas Neocleous & Co Γιώργος Γεωργίου επικεντρώθηκε στο θέμα του χειρισμού της υπόθεσης από την Αστυνομία και τη Νομική Υπηρεσία σε μια προσπάθεια να πείσει το δικαστήριο ότι υπήρχαν ποινικά αδικήματα στην υπόθεση και άρα δικαιολογείτο η άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον των υπόπτων.

Από την πλευρά του κ. Κληρίδης επανέλαβε τη θέση ότι από τη διερεύνηση της υπόθεσης δεν στοιχειοθετείτο οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και τα εμπλεκόμενα μέρη θα έπρεπε να λύσουν τις διαφορές τους στα πολιτικά δικαστήρια.

Κληθείς να αναφερθεί στο περιεχόμενο της συνάντησης του με τον δικηγόρο Πάμπο Ιωαννίδη, ο κ. Κληρίδης είπε ότι δεν θυμόταν επακριβώς το περιεχόμενο της συνάντησης.

Ο κ. Γεωργίου έκανε λόγο για ευνοϊκή μεταχείριση που έτυχε ο κ. Ιωαννίδης από τον κ. Κληρίδη τον οποίο συνάντησε σε σχέση με την υπόθεση και για δυσμενή μεταχείριση προς τον κ. Αντρέου τον οποίο παρέπεμψε στην Αστυνομία για να παραδώσει όποια στοιχεία είχε που συνηγορούσαν υπέρ της ποινικής δίωξης των υπόπτων στην υπόθεση.

Αντεξετάζοντας τον κ. Κληρίδη, ο κ. Μαρκίδης έθεσε θέμα δίκαιης δίκης λόγω της θέσης του ως ο Γενικός Εισαγγελέας στην υπόθεση. “Πώς μπορεί να έχουν δίκαιη δίκη αυτή οι άνθρωποι;” διερωτήθηκε ο κ. Μαρκίδης για να απαντήσει ο κ. Κλήρίδης: “Αν έχετε υπόψη σας κάποια καλύτερη διαδικασία να μας την εισηγηθείτε”.

“Θα έπρεπε να αποφύγετε να είστε μάρτυρας κατηγορίας”, ανταπάντησε ο κ. Μαρκίδης για να πάρει απάντηση από τον κ. Κληρίδη ότι “δυστυχώς κρίθηκε αναγκαίο και υποχρεωτικό και δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο”.

“Κανενός δεν είναι ευχάριστη η θέση”, ήταν η απάντηση του κ. Μαρκίδη προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται κάτι τέτοιο. “Για πρώτη φορά στην ιστορία της Δημοκρατίας γίνονται πολλά πράγματα”, απάντησε ο κ. Κληρίδης.

Ο κ. Μαρκίδης ζήτησε από τον κ. Κληρίδη να τον ενημερώσει από ποτέ άλλαξε τον τίτλο του Ρίκκου Ερωτοκρίτου και από Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα μετατράπηκε σε Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα.

Ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι το θέμα αυτό το εξέτασε όταν κατατέθηκε η αίτηση του για παύση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για ανάρμοστη και αποφάνθηκε ότι ο σωστός τίτλος πρέπει να είναι αυτός όπως χρησιμοποιείται στο ελληνικό κείμενο του Συντάγματος που είναι και επίσημο κείμενο, δηλαδή Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα.

Καταλήγοντας, ο κ. Κληρίδης έκανε λόγο για συμπαιγνία μεταξύ του τότε Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και του δικηγόρου κ. Αντώνη Ανδρέου απαντώντας σε ερώτηση του κ. Μαρκίδη γιατί συναντήθηκε μόνο με το δικηγόρο Πάμπο Ιωαννίδη και όχι και με τον δικηγόρο κ. Ανδρέου για την ίδια υπόθεση.