Ψηφίστηκε νόμος για συμμόρφωση με το άρθρο 47 των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων σε μια σύντομη συνεδρία της ψήφισε σε νόμο νομοσχέδιο με τον οποίο συμμορφώνεται η κυπριακή νομοθεσία με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

STRAATSBURG - Vlaggen voor het gebouw van het Europese Parlement. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Σύμφωνα με την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται εφαρμοστέο, στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο ισχυρίζεται ενώπιον δικαστηρίου ότι παραβιάστηκαν δικαιώματα και ελευθερίες του που μεταξύ άλλων διασφαλίζονται από την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των Οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ».

Στο νέο νόμο προβλέπεται ότι παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα δωρεάν νομικής αρωγής και εκπροσώπησης σε πολίτη της Ένωσης ή μέλος της οικογένειάς του για την άσκηση προσφυγής δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά απόφασης της αρμόδιας αρχής, που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 28 και 33 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου [Ν. 7(Ι)/2007], η οποία επιβάλλει περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων του αιτητή για είσοδο, διαμονή και ελεύθερη κυκλοφορία στη Δημοκρατία, είτε για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας είτε για λόγους άλλους από τη δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια ή δημόσια υγεία.

Επίσης παρέχεται δικαίωμα νομικής αρωγής για προσφυγή κατά δυσμενούς απόφασης αρμόδιας αρχής επί ιεραρχικής προσφυγής, την οποία το εν λόγω πρόσωπο άσκησε ενώπιόν της και η οποία αφορούσε απόφαση που έχει ληφθεί εις βάρος του, είτε για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας είτε για λόγους άλλους από τη δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια ή δημόσια υγεία.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, το πιο πάνω αναφερόμενο δικαίωμα νομικής αρωγής ασκείται υπό την προϋπόθεση της οικονομικής δυσπραγίας του αιτητή, καθώς και της πιθανολογούμενης έκδοσης θετικής απόφασης υπέρ του στο πλαίσιο της δίκης.