Το Δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε τις κυπριακές προσφυγές για τα σήματα BBQLOUMI και GRILLOUMI

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε τις προσφυγές του Ιδρύματος για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου «Χαλούμι» κατά του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και εταιρειών στη Βουλγαρία και τη Σουηδία για τη χρήση των εμπορικών σημάτων BBQLOUMI και GRILLOUMI.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΓΔΕΕ απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους λόγους ακύρωσης που προέβαλε το Ίδρυμα κατά της χρήσης του λεκτικού σήματος BBQLOUMI με το σκεπτικό πως τυχόν σφάλματα του τμήματος προσφυγών του EUIPO δεν επηρεάζουν τη νομιμότητα της απόφασής του.

Το ΓΔΕΕ απέρριψε επίσης στο σύνολό της την προσφυγή του Ιδρύματος αναφορικά με τη χρήση του λεκτικού σήματος GRILLOUMI, κρίνοντας ότι το Πέμπτο Τμήμα Προσφυγών του EUIPO δικαιούταν πλήρως να διαπιστώσει την απουσία κινδύνου σύγχυσης των δύο σημάτων και ότι τα επιχειρήματα του Ιδρύματος σχετικά με την παραβίαση του κανονισμού είναι αβάσιμα.

Και στις δύο περιπτώσεις το ΓΔΕΕ, το οποίο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο, έκρινε αβάσιμα τα επιχειρήματα του Ιδρύματος σχετικά με παραβίαση του κανονισμού.

Οι υποθέσεις κατατέθηκαν κατά του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και των δύο εταιρειών στις 24 Φεβρουαρίου και στις 30 Μαρτίου 2022 από το Ίδρυμα (το οποίο δημιουργήθηκε το 2013 από την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Οργανισμό Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας ως ο οργανισμός που αναλαμβάνει την προστασία του προϊόντος από απομιμήσεις και την προώθησή του στο εξωτερικό).

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, μπορεί να ζητηθεί αναίρεση των αποφάσεων του ΓΔΕΕ με βάση νομικά ζητήματα ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή τους

Ιστορικό των υποθέσεων και σκεπτικό των αποφάσεων

Ειδικότερα, όσον αφορά την υπόθεση “Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου ονομαζόμενου «Χαλλούμι» κατά EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)” (T-106/22), η Βουλγαρική εταιρεία γαλακτοκομικών υπέβαλε στις 22 Μαΐου 2014 αίτηση καταχώρησης στο EUIPO για το λεκτικό σήμα σήματος BBQLOUMI, ως σήμα της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στις κλάσεις 29 για «Γαλακτοκομικά προϊόντα και υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων, εκχυλίσματα κρέατος, έτοιμα γεύματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή σχεδόν εξ ολοκλήρου από κρέας ή γαλακτοκομικά προϊόντα», 30 για «Τρόφιμα από δημητριακά, σάντουιτς, καρυκεύματα, σάλτσες» και 43 για «Υπηρεσίες εστιατορίων, υπηρεσίες εστιατορίων γρήγορου φαγητού, καφετέριες, τροφοδοσία». Στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, το εν λόγω σήμα καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Ίδρυμα κατέθεσε αίτηση για κήρυξη ακυρότητας του εν λόγω σήματος ενώπιον του EUIPO, βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 που αντιστοιχούν στην περιγραφή «τυριά». Η αίτηση ακυρότητας απορρίφθηκε εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Ακυρώσεως του EUIPO, τον Φεβρουάριο του 2021. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της απόφασης του Τμήματος Ακυρώσεως, την οποία το Τμήμα Προσφυγών του EUIPO, απέρριψε, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων, καθώς ο βαθμός ομοιότητάς τους ήταν πολύ χαμηλός.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, το Ίδρυμα άσκησε ενώπιον του ΓΔΕΕ προσφυγή ακύρωσης κατά της απόφασης, προβάλλοντας ως λόγους ακυρώσεως:

– πρόδηλα σφάλματα του Τμήματος Προσφυγών ως προς τον ορισμό και την αξιολόγηση της βασικής λειτουργίας ενός συλλογικού σήματος της ΕΕ,

– παραβίαση του κανονισμού (ΕΕ) 207/2009 για το σήμα της ΕΕ,

–  πλάνη εκτιμήσεως του κινδύνου σύγχυσης,

–  ότι επωμίστηκε εσφαλμένα το βάρος αποδείξεως του απαιτούμενου επιπέδου διακριτικού χαρακτήρα,

– παράλειψη αιτιολογίας για τη διαπίστωση ότι το προγενέστερο σήμα στερείται διακριτικού χαρακτήρα και

–  σοβαρά σφάλματα στην εκτίμηση του εγγενούς διακριτικού χαρακτήρα και της φήμης του προγενέστερου σήματος, που επηρεάζει το συνολικό συμπέρασμα.

Με τη σημερινή του απόφαση, το ΓΔΕΕ απορρίπτει όλους τους λόγους ακύρωσης ως αβάσιμους και, ως εκ τούτου, την προσφυγή του Ιδρύματος στο σύνολό της. Ειδικότερα, απορρίπτει τον πρώτο λόγο ακυρώσεως, καθώς τα τυχόν σφάλματα του τμήματος προσφυγών του EUIPO δεν επηρεάζουν τη νομιμότητα της απόφασής του, όπως επίσης και το δεύτερο λόγο, διότι τα επιχειρήματα του Ιδρύματος σχετικά με παραβίαση του κανονισμού ήταν αβάσιμα.

Όσον αφορά την υπόθεση “Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου ονομαζόμενου «Χαλλούμι» κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) – Fontana Food (GRILLOUMI)” (T-168/22), η σουηδική εταιρεία Fontana Food AB, υπέβαλε αίτηση καταχώρισης στο EUIPO του λεκτικού σήματος GRILLOUMI, ως σήματος της ΕΕ, για προϊόντα που εμπίπτουν στην κλάση 43 και αντιστοιχούν στην περιγραφή «Υπηρεσίες παροχής φαγητού και ποτού, υπηρεσίες καφετέριας, εστιατόρια». Τον Νοέμβριο του 2016, καταχωρίστηκε ως σήμα της ΕΕ.

Τον Φεβρουάριο του 2017, το Ίδρυμα κατέθεσε αίτηση ανακοπής κατά του εν λόγω σήματος, βασιζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI, το οποίο είχε καταχωριστεί τον Ιούλιο του 2000 για προϊόντα της κλάσης 29 για «τυριά». Η αίτηση ανακοπής απορρίφθηκε από το Τμήμα Ανακοπών του EUIPO, τον Μάιο 2018. Δύο μήνες αργότερα, το Ίδρυμα προσέφυγε κατά της τελευταίας απόφασης. Τον Μάιο 2019, με απόφαση του Τετάρτου Τμήματος Προσφυγών του EUIPO, απορρίφθηκε ως αβάσιμη η προσφυγή ανακοπής του Ιδρύματος, με την αιτιολογία ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω σήματα ήταν διαφορετικά.

Κατόπιν της προσφυγής ακυρώσεως που κατέθεσε το Ίδρυμα ενώπιον του ΓΔΕΕ τον Σεπτέμβριο 2019, με απόφαση της 21ης Απριλίου 2021, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά EUIPO – Fontana Food (Grilloumi) (T-555/19), ακυρώθηκε η απόφαση του Τέταρτου Τμήματος Προσφυγών. Το ΓΔΕΕ έκρινε ότι, το Τέταρτο Τμήμα Προσφυγών έσφαλε κρίνοντας ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καλύπτονται από τα συγκρουόμενα σήματα δεν ήταν παρόμοια. Μετά την ακύρωση της εν λόγω απόφασης, η προσφυγή ενώπιον του EUIPO αναπέμφθηκε στο Πέμπτο Τμήμα Προσφυγών, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Με αυτή, το Πέμπτο Τμήμα Προσφυγών απέρριψε την προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πιθανότητα σύγχυσης.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 30 Μαρτίου 2022, το Ίδρυμα άσκησε ενώπιον του ΓΔΕΕ προσφυγή ακύρωσης κατά της παραπάνω απόφασης του Πέμπτου Τμήματος Προσφυγών, στην οποία γίνεται επίκληση παράβασης του κανονισμού (ΕΕ) 207/2009 για το σήμα της ΕΕ.

Με τη σημερινή του απόφαση, το ΓΔΕΕ απορρίπτει την προσφυγή του Ιδρύματος στο σύνολό της. Συγκεκριμένα, κρίνει ότι το Πέμπτο Τμήμα Προσφυγών του EUIPO δικαιούταν πλήρως να διαπιστώσει την απουσία κινδύνου σύγχυσης των δύο σημάτων και ότι τα επιχειρήματα του Ιδρύματος σχετικά με την παραβίαση του κανονισμού είναι αβάσιμα.