Γ.Ελεγκτής: Ανεπάρκεια και αδικαιολόγητες δαπάνες Πολιτιστικών Υπηρεσιών

Tο συνολικό ύψος του Προϋπολογισμού των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για το 2013 ήταν €19,5 εκ., από το οποίο δαπανήθηκε ποσό ύψους €12,7 εκ. ή 65,1%, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2013.det_1poli

Για το στρατηγικό Σχέδιο Πολιτιστικής Ανάπτυξης με κονδύλι 20.08.00.04.364, στην έκθεση αναφέρεται ότι παρά τη σημαντικότητα του κονδυλίου που αφορά στην κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με έργα του στρατηγικού σχεδίου για την πολιτιστική ανάπτυξη, και ενώ προϋπολογίστηκε ποσό ύψους €950.000, δαπανήθηκε ποσό ύψους €577.947, δηλαδή ποσοστό 39% παρέμεινε αδαπάνητο (2012: €1.330.000, €659.323, 50%, αντίστοιχα) και όπως διαπιστώθηκε, για μερικά προϋπολογισθέντα έργα δεν έγινε καμιά δαπάνη.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων

Σύμφωνα με την έκθεση, δεν ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες ως προς τον αριθμό των εβδομάδων που ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων επισκέπτεται την Κύπρο, ώστε να επιβεβαιώνεται η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπέγραψε στις 28.5.2012 σύμβαση με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, για 3 χρόνια, με πρόνοια επέκτασής της και για την επόμενη τριετία, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, για 18 εβδομάδες εργασίας ετησίως, στην οποία καθορίστηκε ως αμοιβή το ποσό των €75.600, πλέον Φ.Π.Α., ετησίως (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διακίνησης και διαμονής).

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι όταν ζητήθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (αεροπορικά εισιτήρια, αποδεικτικά διαμονής και αναλυτικές καταστάσεις μαθημάτων για όλους τους μαθητές του, υπογεγραμμένες από τους γονείς των μαθητών) αυτός προσκόμισε μόνο τα αποδεικτικά στοιχεία της διαμονής του σε ξενοδοχεία στην Κύπρο.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι αρκετά παιδιά αποχωρούν από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, και ως αποτέλεσμα δεν εκπληρώνονται οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος που είναι η εκπαίδευση των μαθητών μέχρι την ηλικία των 18 ετών.

«Συγκεκριμένα, από το 2006 μέχρι σήμερα, έχουν αποχωρήσει 21 παιδιά. Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος καλύπτεται αποκλειστικά από κρατική χορηγία. H χορηγία για το 2013 ανήλθε σε €370.000», σημειώνεται στην έκθεση.

Ίδρυμα Πολιτισμού

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, σύμφωνα με τις πρόχειρες οικονομικές καταστάσεις του 2005-2011 και στοιχεία που υποβλήθηκαν στην Ελεγκτική Υπηρεσία από το Ίδρυμα Πολιτισμού για την περίοδο 1.1.2012 μέχρι 30.9.2013, οι συνολικές δαπάνες του Ιδρύματος ανήλθαν σε περίπου €15,1 εκ. εκ των οποίων €12,2 εκ. αφορούν στον σχεδιασμό και τις μελέτες του έργου και €2,9 εκ. στα λειτουργικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι με σημαντική καθυστέρηση και συγκεκριμένα στις 5.12.2013 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την προσωρινή αναστολή της υλοποίησης του έργου, δηλαδή της κατασκευής και της λειτουργίας του Μεγάρου Πολιτισμού στη βάση συγκεκριμένων όρων, οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο της Έκθεσής μας για το Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου.

Προστίθεται ότι με σχετική επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας προς τον Υπουργό Οικονομικών ζητήθηκε η διεξαγωγή ανεξάρτητης διοικητικής έρευνας με στόχο την καταγραφή των γεγονότων και πιθανών ευθυνών και την τροχιοδρόμηση των κατάλληλων διαδικασιών απόδοσης τυχόν πειθαρχικών, ποινικών ή αστικών ευθυνών. «Ως ερευνών λειτουργός έχει ήδη διοριστεί ο Βοηθός Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας», σημειώνεται στην έκθεση.

Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα «Πάφος 2017»

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τo Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του, αρ. 72.762, ημερ. 4.11.2011, ενέκρινε ποσό ύψους €5 εκ. για την οικονομική ενίσχυση που θα παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ως η αρμόδια διαχειριστική αρχή, στην πόλη της Κύπρου που θα λάμβανε το χρίσμα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2017. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε 4 στάδια, με την παρουσίαση ισχυρών αποδεικτικών στοιχείων για τις δαπάνες από την τοπική διαχειριστική αρχή (για το 2013 και 2014 €500.000, για το 2015 και για το 2017 €1 εκ. και για το 2016 €2 εκ.), και ως εκ τούτου για τα έτη 2013 – 2017 θα πρέπει να περιληφθούν οι ανάλογες πιστώσεις στους ετήσιους Προϋπολογισμούς.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στις 26.11.2013 καταβλήθηκε ποσό €150.000 στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Πάφος 2017 Λτδ, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ. 4.11.2013, χωρίς να υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία από την τοπική διαχειριστική αρχή του θεσμού όσον αφορά στις πραγματικές δαπάνες, σύμφωνα με την πιο πάνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναφέρεται, επίσης, ότι από τον Προϋπολογισμό του 2014 αποδεσμεύτηκε και καταβλήθηκε ποσό ύψους €300.000 ως χορηγία για το 2014 στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Πάφος 2017 Λτδ, χωρίς και πάλι να έχουν προσκομιστεί τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 4.11.2011, και συγκεκριμένα στις 30.6.2014, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υπέβαλε άλλες δύο Προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίες, όπως πληροφορήθηκε η Ελεγκτική Υπηρεσία, εγκρίθηκαν στις 9.7.2014.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η μία αφορά στην παρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων από το κράτος ενεργειών και της υλοποίησης του Προγράμματος «Πάφος 2017» και η άλλη διαφοροποιεί το χρονοδιάγραμμα παραχώρησης της κρατικής χορηγίας του εν λόγω προγράμματος και τη χρήση της κρατικής χορηγίας. Στην πρόταση αναφέρεται επίσης, ότι ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Πάφος 2017 Λτδ θα πρέπει να υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού απολογισμό για τις δράσεις που θα αναπτύσσει κάθε έτος και για τη διαχείριση της χορηγίας που θα λαμβάνει, ώστε να γίνεται ο αναγκαίος έλεγχος πριν την καταβολή της χορηγίας του επόμενου έτους, δηλαδή, ο έλεγχος θα γίνεται μετά την καταβολή της χορηγίας, και όχι εκ των προτέρων όπως είχε εγκριθεί στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 4.11.2011.

Τέλος, αναφορικά με χορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Φορείς και Άτομα για Πολιτιστικές Δραστηριότητες, στην έκθεση αναφέρεται ότι το ποσό που εγκρίθηκε στον Προϋπολογισμό ήταν €3 εκ. και η συνολική δαπάνη ανήλθε στα €2,85 εκ. ή ποσοστό 95% (2012: €4 εκ., €4εκ. ή 100%, αντίστοιχα).