Ευρωκοινοβούλιο:Παράνομες και προκλητικές οι τουρκικές έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ

Υπερψηφίστηκε σήμερα από την Ολομέλεια του ΕΚ ψήφισμα με θέμα τις τουρκικές ενέργειες που προξενούν εντάσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε περιλαμβάνει έντονες υποδείξεις προς την Τουρκία. Χαρακτηρίζει τις τουρκικές έρευνες παράνομες και προκλητικές και ζητά την άμεση απόσυρση των τουρκικών πλοίων που βρίσκονται εντός ή γύρω από την κυπριακή ΑΟΖ. Επίσης καλεί την Τουρκία να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, να ανακαλέσει αμέσως τη NAVTEX και να ενεργήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το ψήφισμα υπογραμμίζει το κυρίαρχο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εξερεύνηση των φυσικών της πόρων, ενώ διασυνδέει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με τη στάση που τηρεί στην κυπριακή ΑΟΖ. Καλεί δε την Άγκυρα να εφαρμόσει πλήρως τη Δήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με την οποία η αναγνώριση όλων των κρατών-μελών είναι απαραίτητη συνιστώσα της ενταξιακής διαδικασίας.4CD1ABEDE3EB75B7BE4D46DE3CDED1D9

Ολόκληρο  το κείμενο  του ψηφίσματος

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου του 2013 για την Τουρκία ,
– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 17 Δεκεμβρίου 2013,
– έχοντας υπόψη τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2014,
– έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία, της 8ης Οκτωβρίου 2014,
– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2014,
– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Οκτωβρίου 2014 η Τουρκία εξέδωσε οδηγία προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) με την οποία «δέσμευσε» μια μεγάλη περιοχή στο νότιο μέρος της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή σεισμικών ερευνών από το Τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες σεισμικές έρευνες αφορούν τεμάχια τα οποία έχουν ανατεθεί από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιταλική εταιρεία ENI και την Korea Gas Corporation για έρευνα πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο θαλάσσιο υπέδαφος·
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις απαιτήσεις που έχει διατυπώσει επανειλημμένα η ΕΕ, μεταξύ άλλων στην έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία, που εκπόνησε η Επιτροπή, η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη νομιμότητα της έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στην ΑΟΖ της, αντιτιθέμενη έτσι στη δραστηριότητα μιας ευρωπαϊκής εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρισμοί και οι ενέργειες της Τουρκίας δεν έχουν νομικό έρεισμα και αντίκεινται άμεσα στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNCLOS ορίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την εγκαθίδρυση του νόμου και της τάξης, καθώς και διατάξεις που διέπουν κάθε είδους χρήση των θαλασσών και των πόρων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κυρώσει την UNCLOS, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου·
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει επανειλημμένα πως η Τουρκία χρειάζεται να δεσμευτεί ανεπιφύλακτα σε σχέσεις καλής γειτονίας και στην ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·
E. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Τουρκίας μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπίπτουν με τον πρόσφατο ορισμό του νέου Ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Espen Barth Einde, και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συνολικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα·
1. καλεί την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την κλιμάκωση των απειλών και για τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την ΑΟΖ· υπενθυμίζει τη νομιμότητα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας· καλεί την Τουρκία να σεβαστεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη δήλωση που εξέδωσαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005, συμπεριλαμβανομένου του όρου ότι η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της διαδικασίας προσχώρησης·
2. τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πλήρες και κυριαρχικό δικαίωμα να αναζητεί φυσικούς πόρους μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της, και ότι οι θαλάσσιες έρευνες της Τουρκίας πρέπει να θεωρηθούν παράνομες και προκλητικές• ζητεί να αποσυρθούν αμέσως τα τουρκικά σκάφη που επιχειρούν στα ύδατα εντός της κυπριακής ΑΟΖ και γύρω από αυτήν·
3. τονίζει ότι οι ενέργειες της Τουρκίας συνιστούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της UNCLOS· καλεί εκ νέου την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την UNCLOS, η οποία αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου•
4. καλεί την Τουρκία να αποσύρει αμέσως την οδηγία της προς ναυτιλλομένους και να απόσχει από κάθε παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας·
5. καλεί την Τουρκία να σέβεται την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ στα χωρικά τους ύδατα· επαναλαμβάνει ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών περιλαμβάνουν το δικαίωμα για σύναψη διμερών συμφωνιών καθώς και το δικαίωμα για έρευνα και εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων σύμφωνα με την UNCLOS·eurokoinoboulio-large1
6. συμμερίζεται την άποψη του ΟΗΕ, ότι η ενδεχόμενη ανακάλυψη αποθεμάτων φυσικού αερίου θα είναι προς όφελος και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, αν καταστεί δυνατόν να εξευρεθεί μια βιώσιμη, πολιτική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης· πιστεύει ότι, με την κατάλληλη διαχείριση, η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή θα μπορούσε να βελτιώσει τις οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο·
7. υποστηρίζει τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκεί προσφυγές στον ΟΗΕ και στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για παραβιάσεις σε εδάφη ή ύδατα της επικράτειάς της·
8. επαναλαμβάνει ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ, και θεωρεί ότι η συνέχιση και/ή η επανάληψη των ενεργειών αυτών θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαδικασία ένταξής της·
9. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να πάψουν οι απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας· επισημαίνει ότι οι ενέργειες και οι απειλές αυτές υπονομεύουν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος· ζητεί να υπάρξει σταθερότητα στην πολύ ευαίσθητη αυτή περιοχή, λόγω των προκλήσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν·
10. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες της Τουρκίας μέσα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και να τηρούν το Κοινοβούλιο ενήμερο·
11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

 

 

Ν.Συλικώτης

Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, Νεοκλής Συλικιώτης, τόνισε πως «το ισχυρό ψήφισμα που επιτεύχθηκε είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των κύπριων Ευρωβουλευτών, της αγαστής συνεργασίας με την μόνιμη αντιπροσωπεία της ΚΔ και ιδιαίτερα με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Κύπρου στις Βρυξέλλες αλλά και της βοήθειας που είχαμε από ξένους Ευρωβουλευτές όλων των πολιτικών ομάδων. Εν τούτοις, τόνισε, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, η οποία είχε καταθέσει ένα ισχυρό ψήφισμα συμβάλλοντας στο να βελτιωθεί το κοινό ψήφισμα, που τέθηκε σε ψηφοφορία. Ο κος Συλικιώτης υπενθύμισε πως η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς ήταν η μόνη ομάδα που από την αρχή επέμενε πως έπρεπε το θέμα των τουρκικών προκλήσεων να συζητηθεί στην Ολομέλεια και δια μέσου της προέδρου της έθεσε το θέμα στην Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ, για εγγραφή προς συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος ήδη από την Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Και καθώς η πρόταση δεν εγκρίθηκε η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά επανέφερε εκ νέου το θέμα στην επόμενη Διάσκεψη των προέδρων επιτυγχάνοντας εν τέλει να συζητηθεί στην ολομέλεια του Νοεμβρίου.»

Ο Ν. Συλικιώτης υπογράμμισε πως σήμερα στάλθηκε μήνυμα προς όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος ότι οφείλουν να πιέσουν την Τουρκία να σταματήσει τις παράνομες, επιθετικές ενέργειες και να εργαστεί για εκτόνωση της κρίσης που η ίδια προκάλεσε, έτσι που να επαναρχίσει η διαπραγματευτική διαδικασία και να φθάσουμε σε λύση το συντομότερο.

 

Τάκης Χατζηγεωργίου

Ο ευρωβουλευτής Τ.Χατζηγεωργίου στη δική του παρέμβαση  ανέφερε:«Κερδίσαμε ένα πολύ καθαρό ψήφισμα. Την πιο προωθημένη αναφορά για τις προκλήσεις της Τουρκίας.Ελπίζουμε η Τουρκία να διαβάσει και να κατανοήσει το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γιατί εμείς αυτό που θέλουμε δεν είναι η καταδίκη της Τουρκίας ως αυτοσκοπό. Εμείς θέλουμε λύση στο κυπριακό πρόβλημα και γι` αυτό αναμένουμε και θέλουμε μια Τουρκία ενταγμένη σε ένα σύστημα ασφάλειας και ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας στην περιοχή μας.

Κι` αυτό γιατί ξέρουμε πως ο τόπος μας θα επιβιώσει και θα έχει ελπίδα για το μέλλον, μόνον από την μετατροπή του σε κέντρο αυτής της ειρηνικής συνεργασίας.

Κρίνω πως το ψήφισμα αυτό δεν πρέπει να ιδωθεί ως ένα ψήφισμα που θα επιβάλει κάτι στην Τουρκία Εννοώ πως δεν θα την υποχρεώσει να κάνει κάτι. Ελπίζω να την προβληματίσει. Χρειάζεται και η βούληση για ένα βήμα μπροστά.

Αλλά για την λύση χρειάζεται και η βούληση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Το ψήφισμα κερδήθηκε με δυσκολία. Κερδήθηκε και επειδή οι συνθήκες δημιούργησαν μια κριτική κατά της Τουρκίας.Εννοώ, ας μην αναλωθούμε στο χειροκρότημα.

Τέλος σημειώνοι πως οι Κύπριοι ευρωβουλςυτές  αποφάσισαν να αφήσουν   άλλους Ευρωβουλευτές να μιλήσουν για το θέμα, στην Ολομέλεια. Κρίναμε, καταλήγει  πως έτσι θα ήταν πιο δυνατό το μήνυμα.»

 

Κώστας Μαυρίδης

 

«Το ξεκάθαρο μήνυμα που στέλνει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου στην Τουρκία του Ερντογάν να σταματήσει όλες τις παράνομες ενέργειες της εντός της Κυπριακής ΑΟΖ όπως επιβάλλουν οι κανόνες δικαίου της ΕΕ, τόνισε στην παρέμβαση του ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ, Σ&Δ). Η παρέμβαση του έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα τις τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες.

Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε αρχικώς ότι με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας που είναι μέρος του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, η Κυπριακή Δημοκρατία συμφώνησε με όλες τις χώρες που γειτνιάζουν μαζί της, την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, στον διαχωρισμό της ΑΟΖ της. Λόγω της ύπαρξης υδρογονανθράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου, που αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ΑΟΖ, προσφέρεται μια τεράστια προοπτική για ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, ανέφερε.

Ακολούθως, ο κος Μαυρίδης τόνισε ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί τους κανόνες δικαίου της ΕΕ. «Χωρίς σεβασμό σε τέτοιους βασικούς κανόνες, δεν μπορεί να λειτουργήσει η ΕΕ και δεν μπορεί να υπάρξει ΕΕ. Επιτέλους, η Τουρκία ας αποδείξει ότι θέλει πραγματικά να ενταχθεί στην ΕΕ με σεβασμό των κανόνων δικαίου βάσει των οποίων λειτουργεί η ΕΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κος Μαυρίδης με αφορμή την 25η επέτειο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει ότι η Κύπρος είναι ακόμα μοιρασμένη λόγω της ύπαρξης του τουρκικού στρατού αναφέροντας: «Πριν μερικές ώρες γιορτάσαμε την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου. Σήμερα, στην Ε.Ε. υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή, ένα τοίχος που επέβαλε ο τουρκικός στρατός και μοίρασε το έδαφος της Κύπρου, ένα κράτος και ένα λαό με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Η Κύπρος επιδιώκει να καταργήσει με ειρηνικά μέσα το τείχος αυτό και προσβλέπει στην ευρωπαϊκή οικογένεια και στους κανόνες δικαίου της ΕΕ».