Πρόστιμο €20 εκ. επέβαλε η ΕΠΑ στις εταιρείες Daimler AG και Cyprus Import Corporation Ltd

Πρόστιμο “μαμούθ” ύψους €20 εκ. και €700 χιλιάδων επέβαλε η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού σε δύο εταιρείες για εφαρμογή συστήματος επιλεκτικής διανομής των γνήσιων ανταλλακτικών των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην κυπριακή αγορά.Portuguese police seizes counterfeit 200 euro notes

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της στις 23 Απριλίου επέβαλε στις εταιρείες Daimler AG και Cyprus Import Corporation Ltd πρόστιμο ύψους €20.000.000 και €700.000, αντιστοίχως για παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας των εταιρειών Chr. Kapodistrias & Sons Ltd και Kyros Auto Service Ltd εναντίον των εταιρειών Daimler AG και Cyprus Import Corporation Ltd.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΠΑ, η Επιτροπή με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της διαδικασίας και αφού μελέτησε και αξιολόγησε όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 3(1)(β) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μέρους της Daimler AG και της Cyprus Import Corporation Ltd, ως αποτέλεσμα της κάθετης συμφωνίας τους για την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής των γνήσιων ανταλλακτικών των αυτοκινήτων Mercedes-Benz με το σήμα του κατασκευαστή αυτοκινήτου, στην κυπριακή αγορά.

Αντικείμενο της υπόθεσης ήταν, όπως αναφέρεται, η καταγγελία που υποβλήθηκε στις 13/4/2011 από τις εταιρείες Chr. Kapodistrias & Sons Ltd και Kyros Auto Services Ltd στην Επιτροπή εναντίον των εταιρειών Daimler και CIC αναφορικά με πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), (β), (γ) και (δ) και 6(1)(α), (β), (γ) και 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Αρ. 13(Ι)/2008, ως ίσχυε τότε και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

Οι εταιρείες Kapodistrias και Kyros δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, αγορά, προμήθεια και μεταπώληση των γνήσιων ανταλλακτικών για οχήματα Mercedes-Benz, τα οποία προμηθεύονταν από εμπόρους και προμηθευτές από το εξωτερικό.

Οι εταιρείες Kapodistrias και Kyros ισχυρίστηκαν ότι, μετά την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής από την εταιρεία Daimler στα γνήσια ανταλλακτικά που διαθέτει, οι εταιρείες, δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να τα αγοράσουν και να τα εισάγουν στην Κύπρο, καθότι, σύμφωνα με το σύστημα επιλεκτικής διανομής, η πώληση γνήσιων ανταλλακτικών από το επίσημο δίκτυο επιτρέπεται μόνο σε μέλη του δικτύου, δηλαδή μόνο στην εταιρεία CIC για την κυπριακή αγορά και στους εξουσιοδοτημένους διανομείς και επισκευαστές, καθώς και σε ιδιοκτήτες οχημάτων μέσω των ανεξάρτητων συνεργείων.

Η Επιτροπή, στα πλαίσια της έρευνάς της, συνέλεξε στοιχεία και πληροφορίες τόσο από τις καταγγέλλουσες και τις καταγγελλόμενες εταιρείες όσο και από πολλούς άλλους παίκτες της αγοράς, προμηθευτές και εισαγωγείς και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία, το πλαίσιο της καταγγελίας, τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ομόφωνα κατέληξε ότι, στην παρούσα υπόθεση η σχετική αγορά προϊόντος αφορά την αγορά της χονδρικής προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών για οχήματα Mercedes-Benz και την υποαγορά της χονδρικής προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών που φέρουν το σήμα Mercedes-Benz, δηλαδή του κατασκευαστή αυτοκινήτου στην κυπριακή αγορά.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας καθοδήγηση από τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούσε υποθέσεις στις οποίες εφαρμόστηκε το σύστημα επιλεκτικής διανομής, σημείωσε ότι, το Δικαστήριο προβλέπει για την επιλογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής κάποια κριτήρια/προϋποθέσεις, που καθορίζουν τον ειδικό λόγο ύπαρξης του δικτύου. Η Επιτροπή, εξετάζοντας τις εν λόγω προϋποθέσεις, ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην εν προκειμένω υπόθεση αυτές δεν πληρούνται σωρευτικά.

Όσον αφορά την προκειμένη υπόθεση, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν τίθεται θέμα εξ αντικειμένου παράβασης του ανταγωνισμού -αλλά εκ του αποτελέσματος-, για το λόγο ότι η υπό αναφορά συμφωνία των εταιρειών Daimler και CIC για την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής στην κυπριακή αγορά δεν διαφάνηκε να εμπεριέχει οποιονδήποτε από τους προβλεπόμενους περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας που καταγράφονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) 461/2010 στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και 330/2010 για τις κάθετες συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές.

Η Επιτροπή επεσήμανε επίσης ότι, η εταιρεία CIC αμέσως πριν την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής κατείχε εξαιρετικά υψηλά μερίδια αγοράς στην κυπριακή αγορά και κατόπιν της εφαρμογής του συστήματος της επιλεκτικής διανομής απέκτησε μονοπωλιακή θέση.

Η Επιτροπή κατέληξε ότι η CIC γνώριζε ως Γενικός Διανομέας (General Distributor) ότι θα ήταν η μόνη που θα απέμενε ως μέλος του συστήματος της επιλεκτικής διανομής στην κυπριακή αγορά και παρά το ότι μπορούσε, δεν προέβη στο διορισμό άλλων Εξουσιοδοτημένων Διανομέων (Authorized Dealers), αλλά προτίμησε να παραμείνει μόνη της στην αγορά. Ακόμα και ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής στο δίκτυό της Daimler, που διόρισε η CIC, έχει διαπιστωθεί ότι προβαίνει σε αγορές των ανταλλακτικών από την ίδια την CIC και όχι σε εισαγωγές.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι η εταιρεία Daimler αμέλησε για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής στην κυπριακή αγορά και οι πράξεις της ή/και οι παραλείψεις της, βάσει της συμφωνίας της με την CIC, οδήγησαν σε περιορισμό της διάθεσης των γνήσιων ανταλλακτικών, που φέρουν το λογότυπο του κατασκευαστή αυτοκινήτου για οχήματα Mercedes-Benz, ενώ θα μπορούσε το σύστημα της επιλεκτικής διανομής να εφαρμόζεται στην κυπριακή αγορά χωρίς τον οποιοδήποτε περιορισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης.

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, η Daimler έλαβε την απόφαση για εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής και απέστειλε σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή του προς την CIC, όσον όμως αφορά τον τρόπο που εφαρμόστηκε το εν λόγω σύστημα στην κυπριακή αγορά, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Daimler όφειλε να είχε αποτρέψει και/ή να μην είχε επιτρέψει τον αποκλεισμό της σχετικής αγοράς με την ύπαρξη και δραστηριοποίηση σε αυτήν μίας και μόνης επιχείρησης, εξαφανίζοντας έτσι τον όποιο ενδοσηματικό ανταγωνισμό υπήρχε και πως δεν έλαβε υπόψη της σημαντικούς παράγοντες και κυρίως, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κυπριακής αγοράς, που διαφοροποιούν ή/και επηρεάζουν τον ανταγωνισμό και πως δεν προχώρησε σε έλεγχο του τρόπου εφαρμογής του συστήματος, ως όφειλε, στην Κύπρο.

Η Επιτροπή έκρινε ότι, η κυπριακή αγορά έχει όλα τα χαρακτηριστικά διακριτής γεωγραφικής αγοράς, καθότι αποτελεί μία ήδη απομονωμένη νησιωτική αγορά (isolated island market), στην οποία έχει αποκλειστεί εντελώς ο ανταγωνισμός, που υπήρχε μεταξύ του γενικού διανομέα (CIC) και των ανεξάρτητων εταιρειών (Kapodistrias και Kyros αλλά και άλλων εταιρειών) και έχουν περιοριστεί στο μέγιστο βαθμό οι επιλογές του καταναλωτή, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε καλύτερες τιμές αγοράς των προϊόντων, εξαιτίας της εφαρμογής του συστήματος της επιλεκτικής διανομής σε αυτήν.

Η Επιτροπή, στα πλαίσια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε, ομόφωνα κατέληξε, ότι η κάθετη συμφωνία από μέρους της Daimler και της CIC για την εφαρμογή του συστήματος της επιλεκτικής διανομής στην κυπριακή αγορά αποτελεί σύμπραξη απαγορευμένη κατά το άρθρο 3(1) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, έλαβε υπόψη τη φύση, σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης, καθώς και τη διάρκεια αυτής και ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου αποφάσισε να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην CIC ανερχόμενο σε €700.000 (εφτακόσιες χιλιάδες Ευρώ) και διοικητικό πρόστιμο στην Daimler ανερχόμενο σε €20.000.000 (είκοσι εκατομμύρια Ευρώ).