Συνεργατισμός: Κέρδη €37,1 εκατ για το α’ τρίμηνο του 2015

Καθαρά κέρδη σε ενοποιημένη βάση της τάξης των €37,1 εκατ. ανακοίνωσε ο Συνεργατισμός για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2015, παρά τις απώλειες ειπρακτέων τόκων συνεπεία της μείωσης των δανειστικών επιτοκίων, καθώς και τις προβλέψεις που κατά την υπό εξέταση περίοδο ανήλθαν στα €22,4 εκατ.ÓÕÍÅÑÃÁÔÉÊÇ ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, οι συσσωρευμένες προβλέψεις του Συνεργατισμού ανήλθαν στις 31 Μαρτίου 2015 στα €3,04 δισεκ., διατηρώντας το δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στο 44,1% (44,3% στο τέλος του 2014) «επιπλέον της πολύ σημαντικής κάλυψης σε εξασφαλίσεις για το σύνολο του χαρτοφυλακίου δανείων του Συνεργατισμού». Να σημειωθεί ότι με βάση τους στόχους του σχεδίου αναδιάρθρωσης του Συνεργατισμού, ο δείκτης κάλυψης θα πρέπει να υπερβαίνει το 60% μέχρι το 2017.

Το σύνολο του ισολογισμού ανέρχεται στα €14,2 δις, περιλαμβανομένων ιδίων κεφαλαίων €1,29 δισ., διαμορφώνοντας έτσι το δείκτη των κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 13,3%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €89,5 εκατ., μειωμένα λόγω της σημαντικής προς τα κάτω προσαρμογής των δανειστικών επιτοκίων που από την 1η Μαρτίου 2015 προσφέρει ο Συνεργατισμός στους πελάτες/μέλη του.

Το κέρδος από εργασίες διαμορφώθηκε στα €59,9 εκατ. και σύμφωνα με το Συνεργατισμό, παρουσιάζεται σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με την τάση των προηγούμενων τριμήνων και οφείλεται κατά βάση στον περιορισμό των εξόδων ως μέρος της στρατηγικής που εφαρμόζει ο Συνεργατισμός.

Ο δείκτης έξοδα προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37,2%, κάτι που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα περιστολής δαπανών που εφαρμόζει ο Συνεργατισμός βρίσκεται σε πορεία επιτυχημένης υλοποίησης.

Στα €6,9 δισ τα ΜΕΔ

Τα δάνεια και οι άλλες χορηγήσεις ανέρχονται στα €10 δισ. μετά τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, οριακά μειωμένα σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2014, συνεπεία της ισχνής ζήτησης για νέο δανεισμό και της διαδικασίας απομόχλευσης, που επιχειρούν τόσο ιδιώτες όσο και επιχειρηματικοί πελάτες.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών είναι αυξημένα κατά €200 εκ. σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2014, κυρίως λόγω της αναγνώρισης τόκων (επίδραση 2/3 στην αύξηση), και ανέρχονται σε €6,9 δις. Ο στόχος για το 2017 είναι τα ΜΕΔ να υποχωρήσουν κάτω από τα €4,5 δισ.

Αύξηση καταθέσεων κατά €242 εκ σε τρεις μήνες

Εντυπωσιακή αύξηση, της τάξης των €242 εκατ σε τριμηνιαία βάση, παρουσίασαν οι καταθέσεις και άλλοι λογαριασμοί πελατών, οι οποίες στο τέλος Μαρτίου 2015 ανέρχονται σε €12,6 δισ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο δείκτης ρευστότητας του Συνεργατισμού αυξήθηκε στο 23,9% σε σχέση με 20,3% στην αρχή του έτους, ενώ ο δείκτης χρηματοδότησης (καθαρές χορηγήσεις προς καταθέσεις) διαμορφώνεται στο 79,3% σε σχέση με 81,6% στην αρχή του έτους.

Στο τέλος της υπό εξέτασης περιόδου, ο Συνεργατισμός διατηρούσε 2.670 θέσεις εργασίας και είχε στη διάθεση των μελών και πελατών του το μεγαλύτερο παγκύπριο δίκτυο καταστημάτων με 263 σημεία εξυπηρέτησης.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Επιτροπείας του Συνεργατισμού, Νικόλας Χατζηγιάννης είπε πως «ο Συνεργατισμός βρίσκεται σε μια δημιουργική πορεία ανάπτυξης και πρωτοπορίας, θέτοντας ως μοναδικό γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των μελών του και της κυπριακής οικονομίας».

Όπως είπε, «παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμά μας, για δημιουργία της επόμενης καλύτερης μέρας για τον τόπο μας, μέσα από τις ευγενείς αξίες του Συνεργατισμού τις οποίες, σήμερα παρά ποτέ, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οι συμπολίτες μας». Σημείωσε δε πως «η κερδοφορία που ανακοινώνουμε σήμερα επιτεύχθηκε σε ένα τρίμηνο που το σημάδεψε η θαρραλέα μείωση των δανειστικών επιτοκίων από τον Συνεργατισμό».

Ο Συνεργατισμός, κατέληξε, θα συνεχίσει να δημιουργεί τις συνθήκες για ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.