Οι 27 επικύρωσαν το διορισμό του Πρέσβη Αιμιλίου ως Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ

Oι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, σε ειδική imagewσυνεδρίαση σήμερα στις Βρυξέλλες, επικύρωσαν το διορισμό του Πρέσβη Νικόλα Αιμιλίου στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από σύσταση ειδικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το Άρθρο 255 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ και η οποία είναι επιφορτισμένη να γνωμοδοτεί σχετικά με την επάρκεια των υποψηφίων για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Επιτροπή αποφάνθηκε ότι ο Κύπριος υποψήφιος για τη θέση ενός εκ των Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρέσβης Αιμιλίου, πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια για διορισμό στη θέση αυτή.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή του Άρθρου 255 απαρτίζεται από πρώην δικαστές του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. καθώς επίσης και από Προέδρους ή δικαστές ανωτάτων δικαστικών οργάνων κρατών μελών της Ένωσης.

Ο Πρέσβης Αιμιλίου αναλαμβάνει καθήκοντα στις 7 Οκτωβρίου 2021 για θητεία έξι ετών.