Στον ELA οι τέσσερι ελληνικές συστημικές τράπεζες

Εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,(EKT), σύμφωνα με ασφαλείς ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ STRESS TEST ÅÊÔ ÅÈÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁπληροφορίες, το αίτημα συμμετοχής στον μηχανισμό Emergency Liquidity Assistance (ELA), για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αίτημα εγκρίθηκε βάσει των σχετικών κανόνων, δηλαδή για χρονική διάρκεια δυο εβδομάδων, έως την επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.