Υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκποίηση της CYTA

Ο Έφορος Αποκρατικοποιήσεων ανακοίνωσε την Τρίτη την υπογραφή συμβάσεων με δύο οίκους για την παροχή εξειδικευμένων επαγγελματικών υπηρεσιών αναφορικά με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της CYTA. Πρόκειται για τους οίκους Citigroup Global Markets Limited και PricewaterhouseCoopers Limited, PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA και PricewaterhouseCoopers SA.CYTA - ÌÏÍÏÙÑÇ ÓÔÁÓÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ

`Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η σύμβαση με τον οίκο Citigroup Global Markets Limited αφορά την παροχή Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Financial Advisor) και η σύμβαση με την κοινοπραξία PricewaterhouseCoopers Limited, PricewaterhouseCoopers Business Solutions SA και PricewaterhouseCoopers SA, αφορά την παροχή Λογιστικών υπηρεσιών (Accounting Advisor).

Η άμεση έναρξη ισχύος των συμβάσεων σηματοδοτεί το ξεκίνημα της διαδικασίας προετοιμασίας για την αποκρατικοποίηση της CYTA, αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι με την ολοκλήρωση του σταδίου προετοιμασίας, θα ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα είναι σε θέση να μεταφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία και θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων, καθώς και της ανταγωνιστικότητας της CYTA, όπως προνοείται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2013.

Οι διαγωνισμοί διορισμού συμβούλων έγιναν με βάση το άρθρο 12(2)(ζ) του περί της Ρύθμισης Θεμάτων Αποκρατικοποίησης Νόμου του 2014, και διενεργήθηκαν με την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων για την υποβοήθηση του έργου της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι ο διορισμός συμβούλων με αποδεδειγμένη κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρίες, που να είναι σε θέση να παρέχουν τις απαιτούμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες, θεωρείται απαραίτητος για την επίτευξη των στόχων για την αποκρατικοποίηση της CYTA, που είναι η εξεύρεση και προσέλκυση κατάλληλου στρατηγικού επενδυτή για το μακροπρόθεσμο όφελος του Οργανισμού και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα ο διορισμός Νομικού και Τεχνικού/ Εμπορικού Συμβούλου.

Οι διαγωνισμοί επιλογής διενεργήθηκαν με αυστηρές και διαφανείς διαδικασίες, στη βάση των νόμων και κανονισμών που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Οι διαγωνισμοί επιλογής ήταν ανοικτοί για συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου. Οι σχετικές αξιολογήσεις έγιναν από Επιτροπές Αξιολόγησης και κατακυρώθηκαν από το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Οικονομικών. Το περιεχόμενο των εγγράφων προσφορών και η εφαρμοσθείσα διαδικασία έφεραν επίσης τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικα.

Η CYTA έχει κηρυχθεί φορέας υποκείμενος σε αποκρατικοποίηση με βάση Υπουργικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 2014.