Κατηγορία: Κοινωνία

Γενικά θέματα, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ

dd7c6e8fc16133e84a0b833b72f0e129_XL

Θα σκότωνε μωρά και παρθένες ο σατανιστής της Γλυφάδας

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου ισχυρίστηκε ότι δεν είναι τρελός, αλλά… προφήτης του άρχοντα του σκότους, ο οποίος τον καθοδηγούσε, με αποτέλεσμα η καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη να είναι ομόφωνη! Σχεδόν…

23271231_roloi.limghandler

Μια ώρα πίσω τα ρολόγια τα ξημερώματα της Κυριακής

Μια επιπλέον ώρα ύπνου θα κερδίσουμε με την επιστροφή στην κανονική ώρα από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Με τη λήξη της θερινής ώρας, οι δείκτες των ρολογιών τα ξημερώματα της…

ÁÈÇÍÁ - ÁÐÏÄÑÁÓÇ ÔÇÓ Â. ÓÔÁÌÁÔÇ ÁÐÏ ÔÏ ÄÑÏÌÏÊÁÚÔÅÉÏ
(EUROKINISSI/ÁÍÔÙÍÇÓ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÓ)

Αλλος ένας ηλικιωμένος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση 11χρονης

Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης εξετάζει η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Σύμφωνα με την Αστυνομία σήμερα το πρωί καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Πάφου από 33χρονη μητέρα από τη Πάφο μαζί με την 11χρονη…

CNA_M197698003e154b8fba5bdfb1ce158e70

Α.Σιήκκης: «Σωρεία προβλήματων αντιμετωπίζει ο κλάδος κανούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων»

Ο κλάδος πώλησης καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων αντιμετωπίζει σωρεία προβλημάτων όσον αφορά τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, δήλωσε  ο Ανδρέας Σιήκκης πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εμπορίας Μεταχειρισμένων και καινούργιων οχημάτων…

Mixalis-zolwtas-afinontas-pisw-to-benetiko11-237x300

ΔΗΚΟ:Μείζον πολιτικό θέμα για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη οι αναφορές Γ.Εισαγγελέα για το θέμα της FOCUS

Το ΔΗΚΟ επαναφέρει ξανά το σκάνδαλο με τη FOCUS απ’ αφορμή τις αναφορές του Γ.Εισαγγελέα  στη δίκη κατά του Ρίκου Ερωτοκρίτου ότι ο τέως Β.Γ.Εισαγγελέας ζητούσε να φυλάξει τα τεκμήρια…

so3_4

AHK: Από έκρηξη στον πυκνωτή διανομής προκλήθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ΣΟΠΑΖ

Από έκρηξη του πυκνωτή πίνακα διανομής στο υπόγειο δωμάτιο διαχείρισης/διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας προκλήθηκε χθες η πυρκαγιά στο εργοστάσιο του ΣΟΠΑΖ. Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει πως σε…

Ç Õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êá Óùôçñïýëá ×áñáëÜìðïõò áðåõèýíåé ÷áéñåôéóìü óôçí çìåñßäá «ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç: Óýã÷ñïíåò Ðñïóåããßóåéò ÊïéíùíéêÞò ÁíÜðôõîçò».

Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους νέα αναπληρωτής Γ.Γ.ΠΕΟ

Νέα Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ εκλέχτηκε η πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της περιόδου 2008-2013, Σωτηρούλλα Χαραλάμπους. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΕΟ το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ…

Óôçí ïäü Âñõïýëùí 1 Æ-2, (ÊáëáìáñéÜ), Üãíùóôïé äñÜóôåò, ôïðïèÝôçóáí áõôïó÷Ýäéá åìðñçóôéêÞ êáôáóêåõÞ, êÜôù áðü áõô/ôï, éäéïêôçóßáò áëëïäáðïý, õðáëëÞëïõ ÐÁÑÁÅÕÎÅÉÍÉÁÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ, ðïõ âñéóêüôáí óôáèìåõìÝíï, óôçí ðõëùôÞ ôçò ïéêßáò ôïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá ðñïêëçèåß Ýêñçîç êáé öùôéÜ, ç ïðïßá êáôáóâÝóôçêå áðü ôçí Ð.Õ.
Áðü ôçí Ýêñçîç-öùôéÜ êáôáóôñÜöçêå ïëïó÷åñþò ôï ðñïáíáöåñüìåíï áõô/ôï êáé õðÝóôçóáí õëéêÝò æçìéÝò ôá [2] ðáñáðëåýñùò óôáèìåõìÝíá áõô/ôá .ÐáñáóêåõÞ 28 ÌáÀïõ 2004 Èåóóáëïíßêç. ÁÐÅ/ MEGAPRESS /ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ ÂÁÑÄÉÊÏÓ

Κ.Πολεμίδια:Εκρηξη σε αυτοκίνητο 35χρονου

Έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 35χρονου στα Κάτω Πολεμίδια ενώ αυτό βρισκόταν ε ανοικτό χωράφι πίσω από την οικία του, στις 20.20 την Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με το γραφείο…

troufa_0

Μαύρη τρούφα: Ανέξοδη επένδυση με πολλά κέρδη

Τρούφα, ο κρυμμένος θησαυρός της γης. Αξιοποιεί άγονες εκτάσεις, απαιτεί ελάχιστες ποσότητες νερού και η αξία της ανταγωνίζεται το χαβιάρι.Επένδυση με πολύ μικρό αρχικό κεφάλαιο, χωρίς πάγια έξοδα και με…

Ï Ãåíéêüò ÅéóáããåëÝáò Êþóôáò Êëçñßäçò áíá÷ùñåß áðü ôï Áíþôáôï ÄéêáóôÞñéï, Ëåõêùóßá 15 Éïõíßïõ 2015. Ôï Óõìâïýëéï ôïõ ÁíùôÜôïõ Äéêáóôçñßïõ óÞìåñá áðÝññéøå ôéò ôñåéò ðñïäéêáóôéêÝò åíóôÜóåéò ôçò õðåñÜóðéóçò ôïõ Âïçèïý Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Ñßêêïõ Åñùôïêñßôïõ óôçí áßôçóç ôïõ Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Êþóôá Êëçñßäç ãéá ðáýóç ôïõ Âïçèïý ôïõ ãéá áíÜñìïóôç óõìðåñéöïñÜ. Ç õðåñÜóðéóç Åñùôïêñßôïõ Þãåéñå íÝá ðñïäéêáóôéêÞ Ýíóôáóç, åðß ôçò ïðïßáò ôï Óõìâïýëéï èá ôïðïèåôçèåß áýñéï ôï ðñùß. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Κ.Κληρίδης: «Ο Ρ.Ερωτοκρίτου είχε ζητήσει να του δοθούν τα τεκμήρια της έρευνας για τη FOCUS»

Τη θέση ότι αν δεν έθετε τους όρους που έθεσε σε σχέση με τα καθήκοντα του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου, τότε ο ίδιος θα υποβίβαζε το θεσμό του…