Παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων ΠΕΠ, λέει η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων


Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου, σε ανακοίνωσή του, σημειώνει ότι παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις οικονομικών στοιχείων που αφορούν σε Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (ΠΕΠ), πρώην πελατών του Συνεργατισμού και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα τονίζει ότι θα πρέπει αβίαστα η δημοσιοποίηση των στοιχείων να υπερέχει του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των επηρεαζόμενων ΠΕΠ.

`Οπως σημειώνει, οι  δημοσιεύσεις, για να είναι στα πλαίσια της νομιμότητας, θα πρέπει να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και το υπέρτερο δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού για θέματα που άπτονται της δημόσιας ζωής και του πολιτικού βίου.

Ο Κανονισμός (GDPR) και ο Νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επιβάλλουν όπως, σε κάθε περίπτωση, συμβιβάζεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης με το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Από Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομολογείται ότι, για τη νόμιμη δημοσίευση δεδομένων που αφορούν σε δημόσια πρόσωπα, θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Τα δημόσια πρόσωπα δεν θα πρέπει να αναμένουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που απολαμβάνουν οι απλοί πολίτες, επισημαίνει η Επίτροπος.

Τονίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης, πριν τη δημοσίευση οικονομικών στοιχείων ΠΕΠ, νοουμένου ότι τα στοιχεία αυτά είναι αληθή και ακριβή, θα πρέπει να σταθμίζουν, κατά περίπτωση, αν δικαιολογείται η δημοσίευσή τους. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, κριτήρια όπως οι  συνθήκες δανεισμού ενός ΠΕΠ, δηλαδή αν υπήρχαν επαρκείς εξασφαλίσεις ή όχι ή αν υπάρχει ένδειξη προνομιακής μεταχείρισης, η φύση και το είδος διευκολύνσεων που έλαβε, δηλαδή αν έγινε διαγραφή ή αναδιάρθρωση δανείου και το ύψους του ποσού, και ο ρόλος ή η συμμετοχή του κάθε ΠΕΠ σε διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούσαν στο Συνεργατισμό, κατά τον ουσιώδη χρόνο.

Καταλήγοντας, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τονίζει ότι για να θεωρείται νόμιμη μια δημοσίευση, το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού θα πρέπει αβίαστα να υπερέχει του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των επηρεαζόμενων ΠΕΠ.