29η Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον πίνακα διοριστέων


Η Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017, είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα για υποβολή αιτήσεων/αιτημάτων που αφορούν στον πίνακα διοριστέων, ο οποίος θα αναρτηθεί τον Φεβρουάριο 2018.imagew-5.aspx

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν την πλήρη ευθύνη για υποβολή συμπληρωμένων αιτήσεων/αιτημάτων με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή/και βεβαιώσεις».

Προσθέτει ότι «όπως αναφέρθηκε και σε άλλη ανακοίνωσή της, ημερομηνίας 16.6.2017, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που αφορά στον πίνακα διορισίμων, που θα αναρτηθεί τον Μάρτιο 2018, ήταν η Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017».

Ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες θα μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία που θα αναρτηθούν, μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου:  ΕΕΥ16, στη διεύθυνση :  http://www.eey.gov.cy.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.