ΔΕΕ: Ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια μετ’αποδοχών για διάστημα μεταξύ παράνομης απόλυσης και επαναπρόσληψης


 imagew«Ο εργαζόμενος δικαιούται για το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης απόλυσης και της επαναπρόσληψής του, ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών και, κατά τη λύση της σχέσης εργασίας, αποζημίωση αντί της μη ληφθείσας αδείας», έκρινε σήμερα το  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας υπόθεση εργαζόμενου στη Βουλγαρία.

Το ΔΕΕ έκρινε ότι «στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει απασχοληθεί σε άλλον εργοδότη κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, μπορεί να προβάλει αξιώσεις σχετικές με την άδεια που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της απασχόλησής του αυτής μόνο έναντι του άλλου εργοδότη».

Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ κρίνει ότι «το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης απόλυσης και της επαναπρόσληψης του εργαζομένου πρέπει να εξομοιωθεί με περίοδο πραγματικής εργασίας για τον καθορισμό της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών».

Κατά συνέπεια, «εργαζόμενος που απολύθηκε παρανόμως και στη συνέχεια επαναπροσλήφθηκε σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, κατόπιν της ακυρώσεως της απόλυσης με δικαστική απόφαση, δικαιούται την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που απέκτησε κατά το χρονικό διάστημα αυτό».

Το Δικαστήριο επισημαίνει ότι «ο επαναπροσληφθείς εργαζόμενος, αν απολυθεί εκ νέου ή αν η σχέση εργασίας του λυθεί για οποιοδήποτε λόγο μετά από την επαναπρόσληψη, δικαιούται αποζημίωση για τη μη ληφθείσα ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που είχε αποκτηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης απόλυσης και της επαναπρόσληψης».

Τέλος, το Δικαστήριο διευκρινίζει εντούτοις ότι «στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολήθηκε σε άλλον εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της παράνομης απόλυσης και της επαναπρόσληψης, μπορεί να προβάλει αξιώσεις σχετικές με την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της απασχόλησής του αυτής μόνον έναντι του άλλου εργοδότη».