Νέες υπηρεσίες από το Κτηματολόγιο

Νέες  διαδικτυακές υπηρεσίες προσφέρει από χθες  και σε μεταβατικό στάδιο το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μέσω της κυβερνητικής πύλης ασφαλείας «Αριάδνη».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κτηματολόγιο, θα προσφέρονται Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας, Απλό Πιστοποιητικό Έρευνας και Πιστοποιητικό με Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας.

Το Τμήμα ανακοινώνει, ότι η -πηρεσία, “Απλό Πιστοποιητικό Έρευνας”, θα παρέχεται δωρεάν μέχρι το τέλους του έτους 2014.Το Κτηματολόγιο ενημερώνει επίσης ότι στο τέλος του έτους, στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, θα προστεθούν επίσης, οι πιο κάτω:

Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας

o Για Ιστορικό Ακινήτου

o Για Γειτονικά Ακίνητα

o Για Προσωπικές Απαγορεύσεις

o Για Συγκεκριμένο Είδος Ακινήτου

o Πιστοποιητικό Έρευνας για Πωλήσεις και Πωλητήρια Έγγραφα

Αντίγραφο Τίτλου Ιδιοκτησίας

  • Αντίγραφο Κτηματικού Σχεδίου
  • η-Δήλωση Ακινήτου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αιτητές (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, Κυβερνητικοί Οργανισμοί, κ.α.), θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα της Κυβερνητικής ∆ιαδικτυακής ∆ιόδου Ασφαλείας, στο https://cge.cyprus.gov.cy/, καθώς και ταυτοποίησής τους, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή σε συγκεκριμένα ταχυδρομεία.

Συνδέσεις για τις εν λόγω υπηρεσίες, υπάρχουν επίσης και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο www.moi.gov.cy/dls.

Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής μέχρι το τέλος του χρόνου, οποιαδήποτε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικών έρευνας, τα οποία θα υπογράφονται και σφραγίζονται από το Διευθυντή του Τμήματος, θα υπόκεινται στην καταβολή των νενομισμένων τελών.«Απώτερος στόχος είναι η διευκόλυνση και άμεση ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις νέες αξίες σε τιμές 1.1.2013, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί με τη διαδικασία της Νέας Γενικής Εκτίμησης», αναφέρεται.

«Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ως αρωγός σε θέματα τεχνολογίας, εφαρμογών πληροφορικής και ιδιαίτερα η-Υπηρεσιών, έχει θέσει ως στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του προς το κοινό, τόσο με ενδιάμεσες εφαρμογές η-Διακυβέρνησης, όσο και με υλοποίηση της δικής του Διαδικτυακής Πλατφόρμας Υπηρεσιών “DLS Portal” στις αρχές του 2016», αναφέρεται.

Στόχος της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης Στρατηγικής Πληροφορικής στο Τμήμα, καταλήγει η ανακοίνωση, είναι να παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς το κοινό, με στόχο, στο άμεσο μέλλον, μεγάλο μέρος των δικαιοπραξιών του κοινού, να διεκπεραιώνεται διαδικτυακά.