€6,49 δις τα δάνεια με καθυστέρηση στο Συνεργατισμό

 

Aνακοινώθηκαν κέρδη €109,5 εκ κ 

 

Καθαρά κέρδη, μετά τις προβλέψεις και τη φορολογία, της τάξης των €109,5 εκ. παρουσίασε σε ενοποιημένη βάση ο Συνεργατικός Πιστωτικός Τομέας (ΣΠΤ) το ενιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.927lefta

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε €1,3 δις ευρώ διαμορφώνοντας τον δείκτη κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων στο 13,4% (13,66% 31 Δεκεμβρίου 2013). Η κεφαλαιακή επάρκεια του ΣΠΤ είναι σε σημαντικά ψηλότερα επίπεδα έναντι των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων του 8%.

Τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών αυξήθηκαν κατά €866 εκ. στα €6,49 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους από €5,62 δις στις 31 Δεκεμβρίου του 2013, με το μεσοπρόθεσμο στόχο για μείωσή τους να τίθεται κάτω από τα €4,5 δις στα τέλη του 2017.

Παράλληλα, ο δείκτης προβλέψεων προς δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 43,5% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σχέση με 46% στις 31 Δεκεμβρίου 2013  λόγω της αύξησης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών.

Η χρέωση προβλέψεων ως ποσοστό των χορηγήσεων για το πρώτο ενιάμηνο του 2014 μειώθηκε στο 1%, σε σχέση με την ετήσια χρέωση προβλέψεων ύψους 14% για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών προβλέψεων που έγιναν το 2013.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέρχονται σε €305,2 εκ., ενώ σε λειτουργικό επίπεδο η κερδοφορία βρίσκεται στα €189,4 εκ., με την αποδοτικότητα, όπως αυτή εκφράζεται από τονλόγο κόστους προς έσοδα, να βρίσκεται στο 35%.

«Οι πολύ θετικοί αυτοί δείκτες είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής προγράμματος περιστολής δαπανών το οποίο εκτείνεται σε βάθος πενταετίας, ύψους €300 εκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι καταθέσεις πελατών του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα ανέρχονται σε €12,2 δις και το ύψος των μεικτών χορηγήσεων ανέρχεται σε €13,2 δις για τις οποίες έχουν γίνει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €2,8 δις.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 84,9% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014, σε σχέση με 80% στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ως αποτέλεσμα της μείωσης των καταθέσεων.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της  Συνεργατισμού, Νικόλας Χατζηγιάννης αναφέρει ότι τα αποτελέσματα «επιβεβαιώνουν την ευρωστία και στιβαρότητα του ισολογισμού του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα και τη σταθερά ανοδική πορεία στην οποία έχει εισέλθει».

«Τα θετικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με την απόλυτα επιτυχή έκβαση των πρόσφατων τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μας τροφοδοτούν με σιγουριά και αυτοπεποίθηση για να συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε χαράξει», σημειώνει, προσθέτοντας πως η πορεία αυτή «έχει ως στόχο ο Συνεργατισμός να διαδραματίσει το ρόλο για τον οποίο έχει ιδρυθεί και εμπεδωθεί στη συνείδηση των πολιτών».