Ελλειμματικά στοιχεία έδωσαν όλα τα κόμματα που αφορούν τα οικονομικά τους

Δεν συμμορφώθηκαν όλα τα κόμματα με την ισχύυσα  νομοθεσία  για έλεγχο λέει ο Γ.Ελεγκτής

 

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για τα οικονομικά των κομμάτων και τις διάφορες καταγγελίες που διατυπώνονται, ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος έκανε και δημόσιες παρεμβάσεις για το θέμα, δημοσιοποίησε σήμερα στα ΜΜΕ επιστολή με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου που στάληκε από το γραφείο του προς τον Αν. Γενικό Διευθυντή του ΥΠΕΣ και Εφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων και αφορά τις οικονομικές καταστάσεις και τη συμμόρφωση ή όχι με την ισχύουσα νομοθεσία.paleyei-monos-tou-o-genikos-elegktis

Στην επιστολή αναφέρεται ότι από στοιχεία που τηρούνται στην Ελεγκτική Υπηρεσία, “φαίνεται ότι τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία”. Διευκρινίζεται ότι για το έτος 2012 υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις από δύο μόνο πολιτικά κόμματα και για το έτος 2013 από οκτώ πολιτικά κόμματα.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία “λόγω ελλείψεων που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις, επί του παρόντος, αδυνατεί να προβεί σε έλεγχο σε οποιοδήποτε από αυτά”.

Αναφορά των ελλείψεων για κάθε κόμμα ξεχωριστά δίδεται πιο κάτω:

1. Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ). Η κατάσταση αναφορικά με το κόμμα αυτό παραμένει όπως παρουσιάζεται στην επιστολή μας ημερ. 2.5.2014 και αναμένεται να υποβληθούν για τα έτη 2012 και 2013, οικονομικές καταστάσεις που να συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ξεχωριστές, καθώς και ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς, αφού προηγουμένως τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου.

2. Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ). Το ΑΚΕΛ υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 μόνο, ενοποιημένες με αριθμό συνδεδεμένων οργανισμών, καθώς και ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για τους σχετικούς συνδεδεμένους οργανισμούς, οι οποίες έτυχαν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου. Εκκρεμεί ωστόσο η υποβολή οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012, ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία μας να προχωρήσει με τον σχετικό έλεγχο.

3. Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ). Υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2013 μόνο, εξελεγμένες από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή, για τα Κεντρικά Γραφεία της Λευκωσίας, για την Νεολαία (ΝΕΔΗΚ) και τη Γυναικεία Οργάνωση (ΓΟΔΗΚ). Δεν υποβλήθηκαν ωστόσο οι απαιτούμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το συγκεκριμένο έτος. Επίσης, εκκρεμεί η υποβολή οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012, ξεχωριστών και ενοποιημένων με τους σχετικούς συνδεδεμένους οργανισμούς.

4. Κίνημα Σοσιαλοδημοκρατών ΕΔΕΚ. Τα σχόλιά μας για τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2012 αναφέρονται στην επιστολή μας ημερ. 2.5.2014 και αναμένεται όπως μας υποβληθούν οικονομικές καταστάσεις ξεχωριστές και ενοποιημένες που να συνάδουν με τα ΔΠΧΑ, αφού προηγουμένως τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου. Για το έτος 2013, υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εξελεγμένες από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή. Επίσης, υποβλήθηκε κατάσταση εσόδων και εξόδων για τη Νεολαία του Κινήματος, καθώς επίσης και εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης στη βάση της αρχής εισπράξεων και πληρωμών. Για το έτος 2013 αναμένεται να υποβληθούν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το Κίνημα και για τους συνδεδεμένους οργανισμούς που συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία.

5. Ευρωπαϊκό Κόμμα. Υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και εξελεγμένες από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή για τα έτη 2012 και 2013. Εκκρεμεί η υποβολή ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων για το Ευρωπαϊκό Κόμμα για το 2012 και για τους σχετικούς συνδεδεμένους οργανισμούς για τα έτη 2012 και 2013 που να συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία.

6. Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών. Τα σχόλιά μας για τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2012 καταγράφονται στην πιο πάνω επιστολή μας και αναμένεται να σταλούν εκ νέου οικονομικές καταστάσεις που να συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία, ξεχωριστές και ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς, αφού προηγουμένως τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου. Για το έτος 2013, υποβλήθηκαν ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις για το Κίνημα και τους συνδεδεμένους οργανισμούς, καθώς και ενοποιημένες, εξελεγμένες από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ΔΠΧΑ, αφού για παράδειγμα, δεν περιλαμβάνουν συγκριτικά στοιχεία αναφορικά με το προηγούμενο έτος. Αναμένεται να υποβληθούν εκ νέου για το έτος 2013 οικονομικές καταστάσεις ξεχωριστές, καθώς και ενοποιημένες που να συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία.

7. Πολιτικό Κίνημα Συμμαχία Πολιτών. Υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από την ίδρυση του Κινήματος (28.4.2013) μέχρι 31.12.2013, μόνο για το Κίνημα. Σημειώνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με κατάλογο που επισυνάφθηκε με την αίτηση για εγγραφή του Κινήματος στο Μητρώο, αναφέρονται και συνδεδεμένοι οργανισμοί και, δεδομένου τούτου, εφόσον λειτουργούσαν κατά το έτος 2013, επιβάλλεται να υποβληθούν οικονομικές καταστάσεις για τους οργανισμούς αυτούς, καθώς και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εξελεγμένες από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή.

8. Κίνημα Ανεξάρτητων Ελεύθερων Πολιτών. Υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις εξελεγμένες από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή από την ημερομηνία εγγραφής του Κινήματος στο Μητρώο (28.6.2013) μέχρι 31.12.2013. Εκ πρώτης όψεως οι οικονομικές καταστάσεις φαίνεται να συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία και με τα ΔΠΧΑ, ωστόσο χρειάζεται να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένοι με το Κίνημα οργανισμοί και ότι η ημερομηνία ίδρυσης του Κινήματος είναι η ίδια με την ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο.

9. Γραφείο Δικαιωμάτων του Πολίτη ΛΑΣΟΚ.
Η Ίδρυση του ΛΑΣΟΚ, σύμφωνα με το καταστατικό του, έγινε το 2002 και ως εκ τούτου αναμένεται η υποβολή οικονομικών καταστάσεων που να συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία για τα έτη 2012 και 2013.

10. Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ).
Η Ίδρυση του ΕΛΑΜ, σύμφωνα με το καταστατικό του, έγινε το 2008 και ως εκ τούτου αναμένεται η υποβολή οικονομικών καταστάσεων που να συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία για τα έτη 2012 και 2013.

Οπως αναφέρεται στην επιστολή, επιβάλλεται ο Εφορος Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων να μεριμνήσει άμεσα για τη λήψη μέτρων προς εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, ώστε όλα τα πολιτικά κόμματα, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, (για παράδειγμα Κόμμα Ενωμένων Δημοκρατών) να καταρτίσουν οικονομικές καταστάσεις, ξεχωριστές, καθώς και ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς, σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ ΔΠΧΑ, ώστε να υποβληθούν στην Ελεγκτική Υπηρεσία άμεσα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία .

Ο Γενικός Ελεγκτής καλεί ακόμη τον Έφορο να προβεί στις δέουσες ενέργειες, ώστε η Ελεγκτική Υπηρεσία, να μπορέσει να διεξάγει το συντομότερο δυνατό το νενομισμένο έλεγχο.

“Υπογραμμίζεται και πάλι ότι εναπόκειται σε σας να επιβεβαιώνετε ότι, προτού υποβληθούν στην Υπηρεσία μας για έλεγχο, σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικές καταστάσεις συνοδεύονται από ενυπόγραφη δήλωση από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη ότι αυτές έτυχαν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου και ότι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου”, τονίζεται στην επιστολή.

Αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις των συνδεδεμένων οργανισμών, σημειώνεται ότι, πρέπει και αυτές να καταρτίζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ ΔΠΧΑ και να τυγχάνουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου προτού υποβληθούν, κάτι που δεν τυγχάνει εφαρμογής από όλα τα πολιτικά κόμματα.

“Δεδομένου τούτου, εισηγούμαστε όπως αυτό διευκρινιστεί προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας. Επίσης, για σκοπούς ελέγχου των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει πλήρης κατάσταση των συνδεδεμένων (σύμφωνα με τον ορισμό στη νομοθεσία, βλέπε άρθρο 2 του Νόμου) με κάθε κόμμα οργανισμών, η οποία φαίνεται ότι δεν έχει ακόμη ετοιμαστεί. Τέτοια κατάσταση πρέπει να καταρτιστεί άμεσα και να αναφέρει την ημερομηνία από την οποία ο κάθε οργανισμός υφίσταται και να τηρείται ενημερωμένη από εσάς, σε συνεννόηση με τα πολιτικά κόμματα”, καταλήγει η ανακοίνωση.