Ψηφίστηκε νόμος για μη δηλωμένα ακινητοποιημένα οχήματα

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο, με τον οποίο δίνεται παράταση τριών μηνών τις ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας για ακινητοποιημένα μη δηλωμένα οχήματα.Ο νόμος ψηφίστηκε ομόφωνα μετά από πρόταση νόμου που συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών.ΚΑΡΕ
Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, με το νόμο θα παραταθεί για τρεις μήνες η προβλεπόμενη στο άρθρο 5Δ προθεσμία, που αφορά την ειδική ρύθμιση για οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας που επιβλήθηκαν σε μηχανοκίνητο όχημα για την περίοδο πριν από την 1η Ιουλίου 2014 και καθορίζει με σαφήνεια συγκεκριμένες περιπτώσεις και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων οχημάτων απαλλάσσονται από την καταβολή καθυστερημένων τελών κυκλοφορίας, που αφορούν την περίοδο πριν από την 1η Ιουλίου 2014.

Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν οχήματα, τα οποία ήταν κατεστραμμένα, διαλυμένα ή αδύνατον να κυκλοφορήσουν, οχήματα τα οποία αποξενώθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους χωρίς να γίνει μεταβίβαση αυτών στους κατόχους τους και οχήματα τα οποία δεν είχαν τεθεί σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Στην πρώτη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ο οποίος δεν προέβη στη δήλωση ακινητοποίησης του οχήματός του όπως προνοείται στο νόμο και δεν κατέχει πιστοποιητικό καταστροφής όπως απαιτεί ο νόμος, να προσκομίσει στον έφορο σχετική ένορκη δήλωση για την κατάσταση που βρισκόταν το όχημά του τη συγκεκριμένη περίοδο.  Η τυχόν ψευδής ένορκη δήλωση τον καθιστά ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, θα υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νόμο ποινές.

Στη δεύτερη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του οχήματος να προσκομίσει στοιχεία τα οποία θα ικανοποιήσουν τον έφορο, προκειμένου να αποδειχθεί η αποξένωση του οχήματός του και η κατοχή του από τρίτο πρόσωπο.

Στην τρίτη περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη οχήματος που δεν προέβη στην ακινητοποίησή του, δίδοντας ειδοποίηση στον έφορο όπως προνοείται στο νόμο, να αποδείξει με στοιχεία που υποβάλλονται σε τριμελή επιτροπή ότι το όχημά του ήταν ακινητοποιημένο κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.  Η τριμελής επιτροπή, αφού εξετάσει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τον οφειλέτη, θα προβαίνει σε εισήγηση προς τον έφορο, βασιζόμενη σε κριτήρια που θεσπίζονται από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.  Ακολούθως, ο έφορος, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της τριμελούς επιτροπής, λαμβάνει την τελική του απόφαση επί του θέματος.

To ΑΚΕΛ χαιρετίζει

Το ΑΚΕΛ χαιρετίζει τη ψήφιση της Πρότασης Νόμου για ρύθμιση του τεράστιου κοινωνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε μετά την αποστολή 143,000 επιστολών από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών σε ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οχήματα των οποίων ήταν ακινητοποιημένα είτε κατεστραμμένα και από τους οποίους απαιτείτο η καταβολή καθυστερημένων τελών κυκλοφορίας συνολικού ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Θέλουμε να σημειώσουμε ότι η πρωτοβουλία για επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος ξεκίνησε από τη Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ με εγγραφή σχετικού θέματος στη Βουλή χωρίς δυστυχώς να υπάρξει θετική κατάληξη λόγω της άρνησης της κυβέρνησης να υιοθετήσει την πρόταση μας για εισαγωγή της ενόρκου δηλώσεως ως βεβαίωση ότι το όχημα ήταν κατεστραμμένο ή ακινητοποιημένο ώστε να μπορεί να διαγραφεί το οφειλόμενο αστικό χρέος.

Την εν λόγω πρόταση μας την επαναφέραμε κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου για τα τέλη κυκλοφορίας. Δυστυχώς ούτε και τότε έγινε αποδεκτή η πρόταση μας από τη κυβέρνηση και την πλειοψηφία των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων. Στη συνέχεια κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου καταθέσαμε τροπολογία για την εισαγωγή της ενόρκου δηλώσεως αλλά και πάλι η πλειοψηφία της Βουλής την καταψήφισε.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι με τη νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται πρόνοια για ένορκο δήλωση ως βεβαίωσης ότι το όχημα έχει καταστραφεί/διαλυθεί ή άλλως πως. Με την προσκόμιση της ενόρκου δηλώσεως διαγράφεται η οφειλή του καθυστερημένου τέλους κυκλοφορίας.

2. Εισάγεται πρόνοια για ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι 5,000 Ευρώ ή και οι δύο ποινές σε περίπτωση ψευδούς ενόρκου δηλώσεως.

3. Εισάγεται πρόνοια που δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη που αποξενώθηκε το όχημα του χωρίς να γίνει μεταβίβαση του οχήματος στο νέο κάτοχο, να διαγράφεται το οφειλόμενο ποσό, νοουμένου ότι θα αποδείξει με στοιχεία την αποξένωση του οχήματος του.

4. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από τις πιο πρόνοιες, συστήνεται τριμελής επιτροπή η οποία εξετάζει ενστάσεις ιδιοκτητών βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα ετοιμαστούν από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και υποβάλλει στον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, εισήγηση για λήψη τελικής απόφασης. .

5. Παρατείνεται η προθεσμία ρύθμισης των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2015.
Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι η ψήφιση της νομοθεσίας δίνει ανάσα και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που είχε προκύψει σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων που όφειλαν καθυστερημένα τέλη κυκλοφορίας.