Σε €73,0 εκ. ανήλθε το 2013 το λογιστικό πλεόνασμα της ΑΗΚ

Σε €73,0 εκ. ανήλθε το 2013 το λογιστικό πλεόνασμα της ΑΗΚ, μειωμένο κατά 5,8% σε σύγκριση με €77,5 εκ., το προηγούμενο έτος, ενώ τα έσοδα πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν την ίδια χρονιά κατά €169,7 εκατομμύρια ή 17,6%, μείωση που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της ζήτησης, τη μείωση του κόστους καυσίμων και την επιβολή της προσωρινής μείωσης από τη ΡΑΕΚ.ÁÑ×Ç ÇËÅÊÔÑÉÓÌÏÕ ÊÕÐÑÏÕ - ÁÇÊ - ÊÔÉÑÉÏ

Το λογιστικό πλεόνασμα αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Όθωνα Θεοδούλου, “πολύ χαμηλή απόδοση σε σχέση με τα απασχολούμενα περιουσιακά στοιχεία (κεφαλαιουχική βάση)”, ενώ στον καθορισμό του ποσού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι δόσεις των δανείων του Οργανισμού, οι οποίες κατά το 2013 ανήλθαν στα €46 εκατομμύρια.

Σε διάσκεψη Τύπου για την παρουσίαση των πεπραγμένων της ΑΗΚ για το 2013, ο κ. Θεοδούλου είπε πως οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν το 2013 σε ποσοστό 10,7% σε σύγκριση με το 2012, που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κρίση της κυπριακής οικονομίας καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση από τους καταναλωτές.

Τη μεγαλύτερη μείωση σημείωσε η οικιακή κατανάλωση (14,1%) ενώ η εμπορική και βιομηχανική κατανάλωση σημείωσαν μείωση 9,9% και 7,9% αντίστοιχα.

Το κόστος καυσίμων της ΑΗΚ κατά το 2013 σημείωσε μείωση 24,7% σε σύγκριση με το 2012, ως αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής των υγρών καυσίμων, μείωσης της παραγωγής ενέργειας και μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων κατά μονάδα παραγωγής.

Από τα συνολικά έξοδα της ΑΗΚ ύψους €797,9 εκατομμύρια, ποσό ύψους €525,8 εκατομμυρίων, δηλαδή ποσοστό 65,9% αποτελούσε το κόστος καυσίμου και αγοράς ενέργειας, καταδεικνύοντας, σύμφωνα με τον κ. Θεοδούλου, “το γεγονός ότι η εξάρτηση από το πετρέλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της ΑΗΚ”.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΑΗΚ είπε πως η μείωση του 8% της βασικής τιμής της Kwh, μετά από απόφαση της ΡΑΕΚ, “έχει ήδη περιορίσει την απόδοση του οργανισμού για το 2014 σε πολύ χαμηλά επίπεδα” και υπενθύμισε πως η ΑΗΚ έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, αφού κατά την άποψη της, η μείωση που επέβαλε η ΡΑΕΚ είναι εκτός των κανόνων ρύθμισης,

Ο κ. Θεοδούλου είπε ακόμα πως “μετά τα γεγονότα του Μαρτίου του 2013, οι καθυστερημένοι λογαριασμοί της ΑΗΚ έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε ανησυχητικό βαθμό” και αναφέρθηκε στη νέα πολιτική διαχείρισης χρεωστών που εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούνιο, βάσει της οποίας παραχωρούνται διευκολύνσεις για την εξόφληση των συσσωρευμένων καθυστερημένων λογαριασμών με δόσεις που φέρουν τόκο 4,5% ετήσια και επιβάλλεται επιτόκιο 4,5% ετήσια σε όλους τους λογαριασμούς που δεν θα εξοφλούνται εντός της καθορισμένης ημερομηνίας εξόφλησης, με εξαίρεση τους λογαριασμούς της Διατίμησης 08 στην οποία είναι ενταγμένες ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

Εξορθολογισμός οργανικής δομής
———————
Ο Όθωνας Θεοδούλου αναφέρθηκε και στον εξορθολογισμό της οργανικής δομής του οργανισμού που προωθείται με σκοπό την ουσιαστική μείωση στο κόστος προσωπικού, λέγοντας πως ήδη για το θέμα αυτό “έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και έχουν επιτευχθεί συγκλίσεις και σχετικές συμφωνίες με τις συντεχνίες των εργαζομένων”.

Υπενθύμισε ότι το Σχέδιο Εθελούσιας Αφυπηρέτησης έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29 Οκτωβρίου και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ έχει αποφασίσει στις 4 Νοεμβρίου την εξαγγελία του Σχεδίου στο προσωπικό της ΑΗΚ.
Παράλληλα, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση στις δαπάνες του 2013 κατά 15% και ο περιορισμός τους το 2014 στο ύψος του 2013.