Πρόστιμο στην Ελληνική Τράπεζα ύψους €100.000 επειδή εξυπηρέτησε τα συμφέροντα της Αρχιεπισκοπής

Η Επ. Κεφαλαιαγοράς  υποδεικνύει ότι η Ελληνική Τράπεζα ευνόησε την Αρχιεπισκοπή  για απόκτηση ακινήτου (στον Αγιο Τύχωνα)  και δεν    ενήργησε για να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση των μετόχων της, αφού εξυπηρέτησε τα συμφέροντα της Ιεράς Αρχιεπισκοπγής

 

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με ανακοίνωση του ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, «στη συνεδρία του ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2014, αποφάσισε την επιβολή συνολικού διοικητικούproeidopoiiseis-ep-kefalaiagoras-gia-kindynous-schetika-me-ta-cocos-th προστίμου ύψους €100.000 στην εταιρεία Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (‘η Εταιρεία’) για παράβαση: (1) του άρθρου 130 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου του 1993, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Ν.14(Ι)/1993’), (2) του άρθρου 41 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Ν.73(Ι)/2009’), σχετικά με την απόκτηση και την ανακοίνωση της απόκτησης γης στην περιοχή Αμαθούντας, στον Αγ. Τύχωνα, στη Λεμεσό (‘το ακίνητο’), από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η οποία είναι συνδεδεμένο με αυτήν πρόσωπο. Αναλυτικά, στην Εταιρεία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο: (1) Ύψους €40.000 για την παράβαση του άρθρου 130 του Ν.14(Ι)/1993 καθότι, με την απόκτηση του ακινήτου περί τον Μάρτιο του έτους 2012, δεν ενήργησε για να εξασφαλίσει την ίση μεταχείριση των μετόχων της, αφού εξυπηρέτησε τα συμφέροντα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και όχι τα συμφέροντα όλων των μετόχων της Εταιρείας, ήτοι η Εταιρεία δεν είχε πραγματική ανάγκη να αποκτήσει το εν λόγω ακίνητο. Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου αναφορικά με την παράβαση του άρθρου 130 του Ν.14(Ι)/1993, λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: – Η σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ύψος της διοικητικής κύρωσης που προβλέπεται για τέτοιες παραβάσεις. – Η κεντρική σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των μετόχων μίας εταιρείας, η οποία συμβάλλει στην εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού. – Το ύψος του ποσού που πληρώθηκε από την Εταιρεία για την απόκτηση του ακινήτου, το οποίο για τα μεγέθη αυτής ήταν υψηλό – Τα €15.500.000 που πληρώθηκαν για την απόκτηση του ακινήτου αντιστοιχούσαν, κατά τον ουσιώδη χρόνο, στο 25% περίπου των €66.000.000 που χρειαζόταν η Εταιρεία για κάλυψη των αυξημένων εποπτικών απαιτήσεων που αφορούσαν τα βασικά ίδια κεφάλαια της (Ανακοίνωση Εταιρείας ημ. 30.3.2012). – Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι δεν πληρώθηκε από την Εταιρεία υπεραξία για την απόκτηση του ακινήτου.
(2) Ύψους €60.000 για την παράβαση του άρθρου 41 του Ν.73(Ι)/2009 καθότι, η πληροφορία που παρείχε η Εταιρεία μέσω της ανακοίνωσης της ημερομηνίας 23.3.2012 για την αγορά του ακινήτου και το σκοπό της αγοράς, ήταν παραπλανητική ως προς ουσιώδες στοιχείο καθότι η Εταιρεία δεν είχε πραγματική ανάγκη να αποκτήσει την εν λόγω γη. Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου αναφορικά με την παράβαση του άρθρου 41 του Ν.73(Ι)/2009, λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: – Η σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από το ύψος της διοικητικής κύρωσης που προβλέπεται για τέτοιες παραβάσεις. – Η ιδιαίτερη σημασία που προσδίδεται στο ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είναι έγκυρες, ακριβείς, και πλήρεις, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.»

Παραπλανητικές πληροφορίες…thumb12831

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  σημειώνει επίσης  ότι:«Η παροχή παραπλανητικών πληροφοριών πλήττει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τη δημιουργία συνθηκών πλήρους διαφάνειας. – Η παραπλανητική δήλωση στην προκειμένη περίπτωση αφορούσε την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο πρόσωπο, όπου, λαμβάνοντας υπόψη και τη ρητή υποχρέωση που επιβάλλεται από τη νομοθεσία για την ανακοίνωση τέτοιων συναλλαγών, αναμένεται η επίδειξη επιπέδου υπευθυνότητας για το περιεχόμενο αυτής και της πληροφόρησης που παρέχεται στους επενδυτές. – Το ύψος του ποσού που πληρώθηκε από την Εταιρεία για την απόκτηση του ακινήτου, το οποίο για τα μεγέθη αυτής ήταν υψηλό – Τα €15.500.000 που πληρώθηκαν για την απόκτηση του ακινήτου αντιστοιχούσαν κατά τον ουσιώδη χρόνο, στο 25% περίπου των €66.000.000 που χρειαζόταν η Εταιρεία για κάλυψη των αυξημένων εποπτικών απαιτήσεων που αφορούσαν τα βασικά ίδια κεφάλαια της (Ανακοίνωση Εταιρείας ημ. 30.3.2012).»