Από 11-12 Γενάρη οι εγγραφές παιδιών στα νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού πληροφορεί τους γονείς και κηδεμόνες τα ακόλουθα:

I. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1. Οι εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των Δημοτικών Σχολείων, για την προσεχή σχολική χρονιά 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν από τις 11 μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2016. Επισύρεται η προσοχή όλων των ενδιαφερόμενων γονιών ότι οι εγγραφές για όλες τις τάξεις θα ολοκληρωθούν μέσα σε αυτή την περίοδο και δεν θα υπάρξει νέα περίοδος εγγραφών .

Áðü ôçí Óõíåäñßáóç ôïõ Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ óôçí Áßèïõóá Õðïõñãéêïý Óõìâïõëßïõ, óôç ÂïõëÞ, ÊõñéáêÞ 13 Ìáñôßïõ 2011. ÁÐÅ ÌÐÅ/www.papandreou.gr/ÂÁÓÉËÇÓ ÖÉËÇÓ

2. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, όσοι γονείς δεν εγγράψουν τα παιδιά τους την πιο πάνω περίοδο, θα υποχρεωθούν να υποβάλουν αίτηση στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το οποίο και θα αποφασίσει την εγγραφή του παιδιού τους στο πλησιέστερο σχολείο, στο οποίο θα υπάρχει κενή θέση, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στη στελέχωση.

3. Σημειώνεται ότι για τα παιδιά ηλικίας 4 8/12 – 58/12 η φοίτηση στην προδημοτική είναι υποχρεωτική. Οι γονείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν να εγγράψουν τα παιδιά τους είτε σε Δημόσιο, είτε σε Κοινοτικό, είτε σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Κατάλογοι των Κοινοτικών και των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ( www.moec.gov.cy , Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, κατάλογοι σχολείων).

II. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων τους στο νησί.

2. Δεκτά για εγγραφή στην προδημοτική τάξη θα γίνουν παιδιά που συμπληρώνουν τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν από την 1 η Σεπτεμβρίου 2016, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2011. Στην Α’ τάξη θα γίνουν δεκτά για εγγραφή παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 8 μήνες πριν από την 1 η Σεπτεμβρίου 2016, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 μέχρι και την 31 η Δεκεμβρίου 2010. Αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας 3-48/12 χρόνων, δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι και την 31 η Αυγούστου 2013.

III . ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
1. Οι εγγραφές των μαθητών στην Προδημοτική, την Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και οι νέες εγγραφές σε άλλες τάξεις του Δημοτικού, θα γίνουν με βάση την εκπαιδευτική περιφέρεια στην οποία ανήκει η κατοικία των μαθητών. Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2016-2017 θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο ( www.moec.gov.cy , Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικές Περιφέρειες) πριν την έναρξη των εγγραφών.

2. Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές περιφέρειες δεν ισχύουν για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας από την υποχρεωτική εκπαίδευση (3 χρόνων μέχρι 4 χρόνων και 8 μηνών). Διευκρινίζονται ωστόσο τα εξής:
(α) κατά την επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν σε ένα νηπιαγωγείο προτεραιότητα θα έχουν τα παιδιά της εκπαιδευτικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου,
(β) με τη φοίτηση των παιδιών αυτών σε νηπιαγωγείο που δεν ανήκει στην εκπαιδευτική τους περιφέρεια, δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της φοίτησής τους κατά την έναρξη της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.

IV . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν . Το διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο έγγραφο. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο υπάλληλο. Σε περίπτωση που οι γονείς, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν επίσημα έγγραφα, τα παιδιά τους εγγράφονται, αφού υποβάλουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Μητρώου και Μαθητολογίου.

2. Για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Προδημοτική πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο ΥΠΠ11 και για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12, το έντυπο ΥΠΠ30 . Τα έντυπα αυτά οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να τα εξασφαλίσουν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ( www.moec.gov.cy , Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έντυπα)

3. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση, μαζί με τα προαναφερθέντα έγγραφα, δύο λογαριασμών (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύουν την οδό της κατοικίας του μαθητή.

4. Για την εγγραφή στην Α’ τάξη είναι απαραίτητη και η προσκόμιση πιστοποιητικού φοίτησης σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο . Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου ότι ένα παιδί δεν φοιτά σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο, θα πρέπει ο γονέας να το εγγράψει αμέσως, σε άλλο νηπιαγωγείο το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το παιδί θα εγγραφεί προσωρινά στην Α’ τάξη, μέχρι ο γονέας να παρουσιάσει πιστοποιητικό εγγραφής του παιδιού του σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

Επισημαίνεται ότι κατά την έναρξη της φοίτησης στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην προδημοτική τάξη από εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

5. Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές Προδημοτικής και της Α’ τάξης του Δημοτικού που έχουν μεγαλύτερα αδέλφια που φοιτούν στο ίδιο Σχολείο (στις Τάξεις Α’ – Ε’ κατά την παρούσα σχολική χρονιά) γίνονται δεκτά χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

V. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
1. Αιτήσεις για μετεγγραφή για την Προδημοτική τάξη και για όλες τις τάξεις του Δημοτικού θα πρέπει να υποβληθούν από τους γονείς την περίοδο 11 μέχρι και 12 Ιανουαρίου 2016 , στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, καταθέτοντας το έντυπο ΥΠΠ33. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο ΥΠΠ33 από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ( www.moec.gov.cy , Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έντυπα). Οι αιτήσεις θα εξεταστούν μόνο αν το παιδί είναι εγγεγραμμένο στο σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, γι’ αυτό οι γονείς μαζί με το έντυπο ΥΠΠ33 θα πρέπει να προσκομίσουν και αντίγραφο του εντύπου ΥΠΠ28 «Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο» που θα τους δώσει το σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού τους. Οι γονείς θα ενημερωθούν σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους μετά τις 29 Ιανουαρίου 2016.

Προτρέπονται οι γονείς και κηδεμόνες να εγγράψουν τα παιδιά τους, όλων των τάξεων, στην πιο πάνω περίοδο, για να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός για τη στελέχωση των σχολείων.