Η Cyta προπλήρωνε έργα που δεν έγιναν από το Ταμείο Συντάξεων του προσωπικού

Μέσα από την παρουσίαση του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Cyta ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, διαφάνηκε ότι η Cyta έδινε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Συντάξεων του Προσωπικού σε διάφορες εταιρείες για την υλοποίηση έργων, τα οποία όμως ποτέ δεν έγιναν, ούτε καν άρχιζαν.

Óå ôñéÞìåñç áðåñãßá Ý÷ïõí êáôÝëèåé áðü ôá ìåóÜíõ÷ôá ÷èåò ìÝ÷ñé êáé ôá ìåóÜíõ÷ôá ôçò åñ÷üìåíçò ÐÝìðôçò êáé ïé åñãáæüìåíïé óôç Cyta, ýóôåñá áðü áðüöáóç ôùí ðÝíôå óõíôå÷íéþí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôïí Ïñãáíéóìü. Åñãáæüìåíïé óôç Cyta óõãêåíôñþèçêáí óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ ïñãáíéóìïý üðïõ åíçìåñþèçêáí áðü ôéò óõíôå÷íßåò ôïõò, Ëåõêùóßá 25 Öåâñïõáñßïõ 2014.

Σύμφωνα με δήλωση του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελου Βότση, “για πλείστες από τις αυτές τις επενδύσεις έχουν δώσει τα χρήματα και αρκετές από αυτές είναι ακόμα χωράφια. Αυτό αντιλαμβάνεστε δημιουργεί προβληματισμούς για τον τρόπο που λαμβάνονταν οι αποφάσεις και κατά πόσον θα υπάρξουν ευθύνες πειθαρχικές ή ποινικές που θα πρέπει να καθοριστούν κι ο καθένας να αναλάβει το τι του αναλογεί”.

Μιλώντας μετά τη συνεδρία της Επιτροπής σε δημοσιογράφους, ο κ. Βότσης ανέφερε πως είναι πολύ σημαντικό που έχουμε ενώπιον μας το συμπληρωματικό προϋπολογισμό της Cyta που είναι 20,9 εκ. ευρώ.

Διευκρίνισε ότι τα 3,9 εκ. ευρώ είναι για πρόστιμα από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) που πρέπει να πληρωθούν, και 17 εκ. ευρώ είναι μέρος των 160 εκ. ευρώ που υπάρχει αναλογιστικό έλλειμμα στο Ταμείο Συντάξεων του Προσωπικού, το οποίο έχουν συμφωνήσει να πληρώσουν σε περίοδο δέκα χρόνων.

“Αυτό το έλλειμμα 76 εκ. ευρώ, φαίνεται να προκύπτει από τις ζημιές από τις επενδύσεις που έχει κάμει το Ταμείο Συντάξεων. Πλείστες αυτών είναι ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού Ελεγκτή για διερεύνηση και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που μπορεί να υπάρχουν ως και 88 εκ. ευρώ από το κούρεμα”, πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαΐδης ανέφερε ότι με την ευκαιρία ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού επανήλθε το θέμα των ζημιών από τις επενδύσεις από το Ταμείο Συντάξεων της Cyta.

“Πρόκειται για μια περίπτωση διασπάθισης πολλών εκ. ευρώ, μιας τεράστιας διασπάθισης και από μια προφανή κακοδιαχείριση αυτού του Ταμείου. Η ζημιά 76 εκ. ευρώ ήταν σε τιμές Δεκεμβρίου 2014 και κανένας δεν ξέρει πού θα φθάσει η ζημιά”, είπε.

Όσο αυτό το τεράστιο σκάνδαλο παραμένει σε εκκρεμότητα, σημείωσε ο κ. Νικολαΐδης, κάνει τεράστια ζημιά τόσο στη Cyta όσο και στα δημόσια ταμεία γι’ αυτό η θέση μας, είναι άμεσα και το συντομότερο δυνατό να λήξει και να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης ανέφερε ότι “για την Cyta καταγράφηκαν πλέον με αριθμούς τα εγκλήματα του παρελθόντος σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συντάξεων. Ξέρουμε πλέον το ποσό – η συνολική ζημιά είναι 76 εκ. ευρώ, τα οποία θα κληθεί να πληρώσει η Cyta από τα κέρδη της εφόσον είναι ημικρατικός οργανισμός ή αν ιδιωτικοποιηθεί από τα δημόσια ταμεία, δηλαδή από τον φορολογούμενο”.

Θέση μας, συμπλήρωσε, είναι ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες και πρέπει να πληρώσουν το κόστος σε χρήματα, αυτοί οι οποίοι πήραν αυτές τις εγκληματικές αποφάσεις.