Αύριο καταθέτει ο Εφορος εταιρειών στην ποινική υπόθεση Ρ.Ερωτοκρίτου και Νεοκλέους

Σήμερα κατέθεσαν  τρεις νέοι μάρτυρες μεταξύ των οποίων η εισαγγελέας Ελενα Κλεόπα η οποία είπε ότι διαφωνούσε με τον Β.Γ.Εισαγγελέα για την υπόθεση Providencia

Με την κατάθεση τριών νέων μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η ποινική υπόθεση εναντίον του τέως Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου και των Ανδρέα Κυπρίζογλου, Παναγιώτη Νεοκλέους και του δικηγορικού γραφείου Andreas Neocleous & Co.

Ãéá êáèáñÞ óõíùìïóßá åéò âÜñïò ôïõ áðü ôï êïéíùíéêï-ïéêïíïìéêü êáôåóôçìÝíï ôçò ðñùôåýïõóáò, óå ó÷Ýóç êáé ìå åíÝñãåéåò ôïõ óå ü,ôé áöïñÜ ôéò Ýñåõíåò ãéá ôçí ïéêïíïìßá, Ýêáíå ëüãï ï Âïçèüò Ãåíéêüò ÅéóáããåëÝáò Ñßêêïò Åñùôïêñßôïõ óå äéÜóêåøç ôýðïõ áðáíôþíôáò óôá üóá ôïõ êáôáëïãßæïíôáé ìÝóá áðü ôï ðüñéóìá ÊáëëÞ üðùò ôï ðáñïõóßáóå íùñßôåñá óÞìåñá ï Ãåíéêüò ÅéóáããåëÝáò Êþóôáò Êëçñßäçò,Ëåõêùóßá 14 Áðñéëßïõ 2015.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Πρόκειται για την Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και υπεύθυνη για τις ποινικές υποθέσεις στη Νομική Υπηρεσία Έλενα Κλεόπα, τον τέως Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή του Τμήματος Γ’ (ΤΑΕ) Αρχηγείου και νυν Διευθυντή της Τροχαίας Αρχηγείου, Αστυνόμο Α΄ Γιαννάκη Χαραλάμπους και την Λοχία Δήμητρα Παρασκευά του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας.
Η σημερινή ακροαματική διαδικασία άρχισε με την εξέταση της κα. Κλεόπα από τον Εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής και συνεχίστηκε με την αντεξέταση της από τους δικηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Τόσο η εξέταση όσο και η αντεξέταση της κα. Κλεόπα επικεντρώθηκε στη διαφωνία που υπήρχε μεταξύ της ίδιας και του Κ. Ερωτοκρίτου ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης της εταιρείας providencia.
Η κα. Κλεόπα εξήγησε στο δικαστήριο ότι η διαφωνία τους έγκειτο στο κατά πόσον υπήρχαν ή όχι ποινικά αδικήματα στην υπόθεση της providencia και εάν θα έπρεπε ή όχι να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον των υπόπτων. Η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας εξήγησε στο δικαστήριο ότι η ίδια είχε την άποψη ότι δεν υπήρχαν ποινικά αδικήματα στην υπόθεση και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείτο η άσκηση ποινικής δίωξης με τον κ. Ερωτοκρίτου να εκφράζει εντελώς διαφορετική άποψη.
Αναφερόμενη στο σκεπτικό της απόφασης της, η κα. Κλεόπα είπε ότι επρόκειτο για μια περίπλοκη υπόθεση και πως οι πιθανότητες επιτυχίας μιας ποινικής δίωξης ήταν τόσο περιορισμένες που θα ήταν προτιμότερο οι διαφορές των εμπλεκομένων μερών να λυθούν στα πολιτικά δικαστήρια .
Ανέφερε ότι από τη μελέτη του φακέλου της υπόθεσης είχε διαπιστώσει ότι υπήρχαν αλληλοσυγκρουόμενες εκδοχές, αντιφατικοί ισχυρισμοί σε σχέση με τα γεγονότα, διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις σε σχέση με την εγκυρότητα εγγράφων και όχι μόνο και ότι είχαν καταχωρηθεί πάρα πολλές αγωγές από τους εμπλεκόμενους «και είχα κρίνει ορθό όπως οι διαφορές των εμπλεκομένων επιλυθούν στα πολιτικά δικαστήρια ως τα μόνα αρμόδια να διαγνώσουν περιουσιακά δικαιώματα».
«Επίσης δεν είχα εντοπίσει ποινικά αδικήματα και μου δημιουργήθηκε η εντύπωση», όπως είπε ότι η καταγγελία των παραπονουμένων χρησιμοποιείτο ως μοχλός πίεσης για τις μεταξύ τους διαφορές «και μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι οι παραπονούμενοι εκμεταλλεύονταν το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης».
Ανέφερε επίσης ότι η ίδια έκρινε πως ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να μην προχωρήσει η περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αφού, κατά την ίδια, δεν υπήρχαν ποινικά αδικήματα.
Όπως είπε, με το σκεπτικό της αυτό συμφώνησε και ο τέως Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης και είχε διευθετηθεί μια συνάντηση με τον Έφορο Εταιρειών προκειμένου να εισαχθούν ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με την μεταβίβαση μετοχών μιας εταιρείας εταιρειών με την προσκόμιση εγγράφων.
Η κα. Κλεόπα είπε επίσης ότι οι οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη τόσο προς την ίδια όσο και προς τον τέως Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα ήταν ότι ήθελε να ενημερώνεται για σοβαρές υποθέσεις προτού ληφθούν οποιεσδήποτε τελικές αποφάσεις και όχι εκ των υστέρων από τα ΜΜΕ.
Είπε, επίσης, ότι ο κ. Ερωτοκρίτου είχε από την αρχή την άποψη ότι υπήρχαν ποινικά αδικήματα και πως θα έπρεπε να ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση.
Ο δικηγόρος του Ρίκου Ερωτοκρίτου, Χρήστος Πουργουρίδης υπέβαλε στην μάρτυρα κατηγορίας ότι «τα αδικήματα σ’ αυτή την υπόθεση ήταν απλούστατα και τα γεγονότα που συνέθεταν τα αδικήματα αυτά ακόμη πιο απλά» προσθέτοντας ότι «από τη στιγμή που έγιναν αλλαγές μετόχων και διευθυντών χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο περί εταιρειών Νόμος και μελετώντας το υλικό των φακέλων υπήρχαν ξεκάθαρα αδικήματα από πλευράς αυτών που έκαναν τις αλλαγές»
«Ούτε αμφιλεγόμενα ούτε πολύπλοκα γεγονότα υπήρχαν», υποστήριξε ο κ. Πουργουρίδης.
Η κα. Κλεόπα απάντησε ότι «οι αλλαγές είχαν γίνει στη βάση ενός γενικού πληρεξουσίου η γνησιότητα του οποίου δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και ως εκ τούτου δεν προέκυπτε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα».
Ο κ. Πουργουρίδης υπέβαλε στην μάρτυρα ότι «κατά τον χρόνο που έγιναν οι αλλαγές δεν παρουσιάστηκε κανένα πληρεξούσια στον Έφορο Εταιρειών».
Η κα. Κλεόπα ανέφερε ότι δεν έχει σημασία εάν το πληρεξούσιο ήταν ή όχι έγκυρο «αλλά αυτό που έχει σημασία είναι το τι επίστευαν, και πιστεύουν – και αυτό φαίνεται από την αλληλογραφία – ότι μπορούσαν να προβούν σ΄ αυτές τις ενέργειες και είχαν και νομική συμβουλή από δικηγορικό γραφείο στην Κύπρο το οποίο είναι αυτό που υπόβαλε τις αιτήσεις».
Ο δικηγόρος του δικηγορικού γραφείου Andreas Neocleous & Co Γιώργος Γεωργίου ρώτησε την μάρτυρα αν θεωρεί ότι υπάρχουν ή όχι ποινικά αδικήματα στην περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιεί πιστοποιητικά μιας εταιρείας τα οποία ακυρώθηκαν από τον έφορο εταιρειών για εκποίηση της περιουσίας της εταιρείας, με την κα. Κλεόπα να απαντά ότι «ναι υπάρχουν» και να διευκρινίζει ότι στην παρούσα περίπτωση «υπήρχε ο ισχυρισμός ότι τα χρησιμοποιούν (τα πιστοποιητικά) στη Ρωσία. Που να τα βρούμε στη Ρωσία; Ας έκαμναν καταγγελία στη Ρωσία…».
Σε ερώτηση αν έγιναν ανακρίσεις για να διαπιστωθεί εάν όντως χρησιμοποιούνται στη Ρωσία, η κα. Κλεόπα διερωτήθηκε «αν έχουμε δικαιοδοσία να κάμνουμε ανακρίσεις στη Ρωσία» ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν έχουμε δικαιοδοσία να δικάζουμε αυτού του είδους τα αδικήματα».
Κατά την αντεξέταση της από τον δικηγόρο του Παναγιώτη Νεοκλέους, δικηγόρο Αλέκο Μαρκίδη η κ. Κλεόπα αναφέρθηκε εκ νέου στο σκεπτικό της να μην ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση και οι διαφορές των εμπλεκομένων μερών να επιλυθούν στα πολιτικά δικαστήρια επικαλούμενη λόγους δημόσιου συμφέροντος.
Η εξέταση και αντεξέταση του τέως Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή του Τμήματος Γ’ (ΤΑΕ) Αρχηγείου και νυν Διευθυντή της Τροχαίας Αρχηγείου, Αστυνόμου Α΄ Γιαννάκη Χαραλάμπους και της Λοχίας Δήμητρα Παρασκευά του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της Αστυνομίας επικεντρώθηκε στον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από πλευράς της Αστυνομίας.
Η εκδίκαση της υπόθεσης συνεχίζεται αύριο με τον επόμενο μάρτυρα κατηγορίας που είναι ο Έφορος Εταιρειών Σπύρος Κόκκινος ενώ θα ακολουθήσει αμέσως μετά και η κατάθεση του δικηγόρου Πάμπου Ιωαννίδη ενώπιον του Κακουργιοδικείου επίσης ως μάρτυρα κατηγορίας.
Η υπόθεση θα συνεχιστεί επίσης στις 3 Νοεμβρίου στις 10 πρωί και στις 11, 12 και 19 Νοεμβρίου στις 9 το πρωί.