Αλ. Μαρκίδης προς Κ.Κληρίδη:«Κοιτάξετε τα εσείς (τα έγγραφα ) και πέστε μου αν δεν μυρίζουν πλαστογραφία; »

 

*Ο Γ.Εισαγγελέας  είπε στον κ. Μαρκίδη ότι «ο τρόπος που υποβάλλετε τις ερωτήσεις αισθάνομαι ότι πρέπει να υποστώ ξανά τη διαδικασία εξέτασης νομικού συμβουλίου για την απόκτηση άδειας δικηγόρου»

Υπάρχουν ποινικά αδικήματα στην υπόθεση της εταιρείας Providencia υπέβαλε ο δικηγορος του Παν.Νεοκλέους στον Κ.Κληρίδη

 

Ï Ãåíéêüò ÅéóáããåëÝáò Êþóôáò Êëçñßäçò áíá÷ùñåß áðü ôï Áíþôáôï ÄéêáóôÞñéï, Ëåõêùóßá 15 Éïõíßïõ 2015. Ôï Óõìâïýëéï ôïõ ÁíùôÜôïõ Äéêáóôçñßïõ óÞìåñá áðÝññéøå ôéò ôñåéò ðñïäéêáóôéêÝò åíóôÜóåéò ôçò õðåñÜóðéóçò ôïõ Âïçèïý Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Ñßêêïõ Åñùôïêñßôïõ óôçí áßôçóç ôïõ Ãåíéêïý ÅéóáããåëÝá Êþóôá Êëçñßäç ãéá ðáýóç ôïõ Âïçèïý ôïõ ãéá áíÜñìïóôç óõìðåñéöïñÜ. Ç õðåñÜóðéóç Åñùôïêñßôïõ Þãåéñå íÝá ðñïäéêáóôéêÞ Ýíóôáóç, åðß ôçò ïðïßáò ôï Óõìâïýëéï èá ôïðïèåôçèåß áýñéï ôï ðñùß. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Τη θέση ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα στην υπόθεση της εταιρείας Providencia και πως ο λόγος που ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης αποφάσισε να μην γίνουν ποινικές διώξεις ήταν η κακή σχέση που διατηρούσε με τον τέως Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Ρίκκο Ερωτοκρίτου, εξέφρασε ο δικηγόρος υπεράσπισης Αλέκος Μαρκίδη κατά την αντεξέταση του κ. Κληρίδη στην ποινική υπόθεση εναντίον του Ρίκκου Ερωτοκρίτου και των Ανδρέα Κυπρίζογλου, Παναγιώτη Νεοκλέους και του δικηγορικού γραφείου Andreas Neocleous & Co.

Ο κ. Μαρκίδης, ο οποίος εκπροσωπεί τον κ. Παναγιώτη Νεοκλέους στη δίκη, υπέβαλε στον κ. Κληρίδη ότι θα μπορούσε να είχε καλέσει τον κ. Ερωτοκρίτου για να συζητήσουν το θέμα για να λάβει την απάντηση από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι ο λόγος που δεν τον κάλεσε ήταν επειδή «διάγνωσα ότι έγινε πίσω από την πλάτη μου και κατά παράβαση ρητών οδηγιών μου». Ο κ. Κληρίδης είπε επίσης υπήρχαν ποινικές πτυχές στην υπόθεση, οι οποίες, όπως είπε, δεν μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν λόγω του ότι υπήρχαν διάφορα «αμφιλεγόμενα, αμφίρροπα και περίπλοκα γεγονότα».

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία, ολοκληρώθηκε η αντεξέταση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη ως μάρτυρα κατηγορίας και η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί στις 29 και 30 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί με την παρουσίαση νέου μάρτυρα κατηγορίας.

Κατά την αντεξέταση του κ. Κληρίδη, ο κ. Μαρκίδης ρώτησε τον κ. Κληρίδη αν συμφωνεί μαζί του ότι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση σε όλο τον δικηγορικό κόσμο και στο κοινό ότι τις ποινικές υποθέσεις χειριζόταν ο κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Κληρίδης απάντησε ότι «δεν ξέρω τι υπέβοσκε στον δικηγορικό κόσμο ούτε και στο κοινό».

Σε ερώτηση ποιος ζήτησε τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την οποία ο ίδιος ο κ. Κληρίδης είχε θέσει ορισμένους όρους σε σχέση με τα καθήκοντα του κ. Ερωτοκρίτου, ο κ. Κληρίδης απάντησε «ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς γιατί δεν ζήτησε την αρχειοθέτηση του φακέλου της υπόθεσης από τη στιγμή που δεν προέκυπταν οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα εναντίον οποιουδήποτε και αντί τούτου εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «επί του παρόντος» δεν θα πρέπει να διενεργηθούν οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις, αφήνοντας, όπως είπε ο κ. Μαρκίδης, «ανοικτό το θέμα», ο κ. Κληρίδης είπε ότι «αφήνει ανοικτό το θέμα με την έννοια ότι αν προκύψει μεταγενέστερα περαιτέρω και καλύτερη μαρτυρία η οποία θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει κατά ικανοποιητικό τρόπο τη διάπραξη κάποιου ποινικού αδικήματος, τότε διατηρούμε την ετοιμότητα να δώσουμε νέες οδηγίες».

Ο κ. Κληρίδης ξεκαθάρισε ότι «στην παρούσα περίπτωση δεν έχω πει ότι δεν υπάρχει ποινική πτυχή, Υπήρχαν ποινικές πτυχές», ωστόσο, πρόσθεσε, δεν μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν λόγω του ότι υπήρχαν διάφορα «αμφιλεγόμενα, αμφίρροπα και περίπλοκα γεγονότα» που δεν μπορούσαν να διευκρινιστούν στο στάδιο εκείνο και που εκκρεμούσαν σε πολιτικά δικαστήρια».

Σε σειρά ερωτήσεων του κ. Μαρκίδη αναφορικά με τις πρόνοιες των καταστατικών εταιρειών σε σχέση με τη διαδικασία μεταβιβάσεως μετοχών, ο κ. Κληρίδης είπε στον κ. Μαρκίδη ότι «ο τρόπος που υποβάλλετε τις ερωτήσεις αισθάνομαι ότι πρέπει να υποστώ ξανά τη διαδικασία εξέτασης νομικού συμβουλίου για την απόκτηση άδειας δικηγόρου» και τον κάλεσε να του υποδεικνύει τη σχετική νομοθεσία και να του υποβάλλει τις ερωτήσεις σ’ αυτή τη βάση.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Μαρκίδη αναφορικά με διάφορα γεγονότα που αφορούν την εταιρεία providencia, όπως για παράδειγμα αν έγινε ή όχι συνέλευση μετόχων, ο κ. Κληρίδης παρέπεμψε τον κ. Μαρκίδη στο φάκελο της υπόθεσης «παρά να μου κάνετε εμένα τεστ είτε μνήμης είτε γνώσης».

Ο κ. Μαρκίδης κατέθεσε στο δικαστήριο μια δέσμη εγγράφων από τον έφορο εταιρειών που αφορούν τη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας providencia και απευθυνόμενος προς τους δικαστές τους είπε: «Κοιτάξετε τα εσείς και πέστε μου αν δεν μυρίζουν πλαστογραφία; Πέστε μου ότι δεν μυρίζουν να φύω τζαι εγώ που δαμέ».

Ο κ. Μαρκίδης υπέβαλε στον κ. Κληρίδη ότι «εκ πρώτης όψεως και με αυτά τα έγγραφα με αυτές τις καρακατσούνες-υπογραφές, σε συνδυασμό με τις καταγγελίες που έγιναν από τις νόμιμες διευθύντριες της εταιρείας, δημιουργούν εκ πρώτης όψεως υπόθεση ότι έγιναν ποινικά αδικήματα».

Ο κ. Κληρίδης είπε ότι αποφάσισε «με βάση το υλικό που υπάρχει μέσα στον αστυνομικό φάκελο» για να απαντήσει ο κ. Μαρκίδης ότι «εάν δεν σας έδωσαν όλα τα στοιχεία δεν φταίω εγώ και άρα η απόφαση σας δεν μπορεί να είναι 100% ορθή».Ο κ. Μαρκίδης διερωτήθηκε επίσης «αν είναι δυνατόν η ανάκριση σ’ αυτή την υπόθεση να θεωρηθεί ως περατωθείσα χωρίς να ληφθεί κατάθεση από τον έφορο εταιρειών;»

Ο δικηγόρος του Παναγιώτη Νεοκλέους υπέβαλε επίσης στον κ. Κληρίδη ότι «ο λόγος που εξελίχθηκε έτσι η υπόθεση είναι οι κακές σχέσεις με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα και δεν αποδίδω ευθύνες σε εσάς τη στιγμή που σας είπε από την πρώτη ημέρα ότι ‘εν εγώ που έπρεπε να διοριστώ και όχι εσείς’ εκεί πλέον διαταράσσονται τα πάντα. Εγώ έτσι το βλέπω».

Ο κ. Μαρκίδης είπε επίσης ότι το πιο λογικό από τη στιγμή που κατά τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας «του είχε κάνει ένα φάουλ» ήταν να τον καλέσει για να το συζητήσουν και όχι «επειδή παρέβη τους όρους πρέπει να κλείσουμε ένα φάκελο».

Απαντώντας ο κ. Κληρίδης είπε ότι ο λόγος που δεν κάλεσε τον κ. Ερωτοκριτου για να το συζητήσουν ήταν επειδή «διάγνωσα ότι έγινε πίσω από την πλάτη μου και κατά παράβαση ρητών οδηγιών μου».

Σε ερώτηση του κ. Μαρκίδη για τις διαρροές προς τον Τύπο σε σχέση με την υπόθεση και καλώντας τον να πει αν συμφωνεί ότι οι διαρροές συνεχίζονται, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «δυστυχώς οι διαρροές στην Κύπρο είναι τρόπος ζωής».

Αναφερόμενος σε παραδείγματα διαρροών, ο κ. Μαρκίδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» για τη Focus καθώς επίσης και σε σημερινό δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας χωρίς ωστόσο να το κατονομάζει αφού, όπως είπε, δεν το θυμόταν, ενώ ρώτησε τον κ. Κληρίδη αν έχει δει τον σημερινό «Πολίτη».

«Είναι ένα καθημερινό θλιβερό φαινόμενο για το οποίο έχω επανειλημμένα προβεί σε παραστάσεις και προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας και άλλους εμπλεκόμενους διότι προκαλείται ζημιά», είπε ο κ. Κληρίδης.

Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε με ολιγόλεπτη επανεξέταση του μάρτυρα από τον εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής Ηλία Στεφάνου.