Η Σωτηρούλα Χαραλάμπους νέα αναπληρωτής Γ.Γ.ΠΕΟ

Νέα Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ εκλέχτηκε η πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της περιόδου 2008-2013, Σωτηρούλλα Χαραλάμπους.

Ç Õðïõñãüò Åñãáóßáò êáé Êïéíùíéêþí Áóöáëßóåùí êá Óùôçñïýëá ×áñáëÜìðïõò áðåõèýíåé ÷áéñåôéóìü óôçí çìåñßäá «ÔïðéêÞ Áõôïäéïßêçóç: Óýã÷ñïíåò Ðñïóåããßóåéò ÊïéíùíéêÞò ÁíÜðôõîçò».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΕΟ το Γενικό Συμβούλιο της ΠΕΟ στη συνεδρία της Δευτέρας προχώρησε σε εκλογή για πλήρωση της θέσης του Αν. Γενικού Γραμματέα της ΠΕΟ, η οποία παρέμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Σωτήρη Φελλά από τον μηχανισμό της ΠΕΟ.

Νέα Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας εκλέχτηκε χωρίς ανθυποψήφιο η Σωτηρούλλα Χαραλάμπους.

Η Σωτηρούλλα Χαραλάμπους σπούδασε Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνικής Διοίκησης στη Σόφια, από όπου αποφοίτησε το 1986.

Με την επιστροφή της στη Κύπρο προσλήφθηκε στο Συνδικαλιστικό κίνημα της ΠΕΟ. Διετέλεσε Γραμματέας του Κεντρικού Γραφείου Γυναικών, Εκτελεστικός Γραμματέας και Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΕΟ. Διετέλεσε επίσης Βουλευτής στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΑΚΕΛ – Αριστερά Νέες Δυνάμεις και Υπουργός Εργασίας επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια.

Παράλληλα ο Γ.Σ της ΠΕΟ, αποφάσισε την έναρξη οργανωτικής εκστρατείας με στόχο την ενίσχυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και την περαιτέρω μαζικοποίηση της ΠΕΟ.

«Οι συνθήκες φόβου και ανασφάλειας των εργαζομένων ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανεργίας, ευνοούν την ένταση της εκμετάλλευσης και την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων που προκύπτουν τόσο μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, όσο και μέσα από την εργατική νομοθεσία», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι οι πιέσεις προς εργαζόμενους να μην οργανώνονται στα συνδικάτα, εντείνονται με προφανή στόχο της εργοδοσίας να αποδυναμώνεται η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και να εμποδίζεται η συλλογική διεκδίκηση.
Το Γ.Σ της ΠΕΟ καλεί όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι σήμερα συνδικαλισμένοι, να νικήσουν τον φόβο και τους εργοδοτικούς εκβιασμούς και να συσπειρωθούν στα ανάλογα κλαδικά συνδικάτα της ΠΕΟ.