Κ.Πολεμίδια:Εκρηξη σε αυτοκίνητο 35χρονου

Έκρηξη σημειώθηκε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 35χρονου στα Κάτω Πολεμίδια ενώ αυτό βρισκόταν ε ανοικτό χωράφι πίσω από την οικία του, στις 20.20 την Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της

Óôçí ïäü Âñõïýëùí 1 Æ-2, (ÊáëáìáñéÜ), Üãíùóôïé äñÜóôåò, ôïðïèÝôçóáí áõôïó÷Ýäéá åìðñçóôéêÞ êáôáóêåõÞ, êÜôù áðü áõô/ôï, éäéïêôçóßáò áëëïäáðïý, õðáëëÞëïõ ÐÁÑÁÅÕÎÅÉÍÉÁÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ, ðïõ âñéóêüôáí óôáèìåõìÝíï, óôçí ðõëùôÞ ôçò ïéêßáò ôïõ, ìå áðïôÝëåóìá íá ðñïêëçèåß Ýêñçîç êáé öùôéÜ, ç ïðïßá êáôáóâÝóôçêå áðü ôçí Ð.Õ. Áðü ôçí Ýêñçîç-öùôéÜ êáôáóôñÜöçêå ïëïó÷åñþò ôï ðñïáíáöåñüìåíï áõô/ôï êáé õðÝóôçóáí õëéêÝò æçìéÝò ôá [2] ðáñáðëåýñùò óôáèìåõìÝíá áõô/ôá .ÐáñáóêåõÞ 28 ÌáÀïõ 2004 Èåóóáëïíßêç. ÁÐÅ/ MEGAPRESS /ÍÅÊÔÁÑÉÏÓ ÂÁÑÄÉÊÏÓ

Αστυνομίας.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν τα μέλη της Αστυνομίας και διαπίστωσαν ότι η έκρηξη οφειλόταν σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύος και τοποθετήθηκε στο μπροστινό καπό του αυτοκινήτου.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν αρκετές ζημιές στο μπροστινό μέρος τους αυτοκινήτου.

Του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.