Πνίγεται η Λέσβος απο το κύμα μεταναστών

Ðñüóöõãåò áðü ôç Óõñßá êáé ôï ÁöãáíéóôÜí ðåñéìÝíïõí óå êáôáõëéóìü Ýîù áðü ôïí Ìüëõâï ãéá íá ìåôáöåñèïýí óôï ëéìÜíé ôçò ÌõôéëÞíçò üðïõ èá ìðïñÝóïõí íá ðÜñïõí ôáîéäéùôéêÜ Ýããñáöá ðñïêåéìÝíïõ íá ôáîéäÝøïõí óôçí ÁèÞíá. ÁñêåôÝò åêáôïíôÜäåò ðñüóöõãåò áðü åìðüëåìåò ÷þñåò êáé ïéêïíïìéêïß ìåôáíÜóôåò ðåñéìÝíïõí íá êáôáãñáöïýí áðü ôéò ËéìåíéêÝò áñ÷Ýò ðñïêåéìÝíïõ íá ðÜñïõí Üäåéá ìåôáêßíçóçò ðñïò ôçí ÁèÞíá åíþ ïé áößîåéò óå áðïìáêñõóìÝíá ðáñÜëéá ôïõ íçóéïý åßíáé êáèçìåñéíÝò. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Στην παρουσία 13.000 προσφύγων και μεταναστών στη Λέσβο στέκεται ρεπορτάζ της βρετανικής Daily Telegraph, που σημειώνει πως οι οργανώσεις αρωγής και οι τοπικές αρχές βρίσκονται πλέον στα όριά τους, αντιμέτωπες με μια κατάσταση που ναι μεν ήταν εξαρχής δύσκολη αλλά πια υπερβαίνει τις δυνατότητές τους.

Μόνο το Σάββατο, αναφέρει η εφημερίδα, 4.000 άνθρωποι έφτασαν στο νησί από την Τουρκία με φουσκωτές λέμβους. Όπως σημειώνεται, ο πληθυσμός των μεταναστών και προσφύγων στη Λέσβο έχει αυξηθεί τις δύο τελευταίες εβδομάδες λόγω έλλειψης χώρου στα πλοία της γραμμής προς την ηπειρωτική χώρα.

Η οργάνωση αρωγής Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης αναφέρει ότι καλεί τις ελληνικές αρχές να βάλουν τουλάχιστον δύο πλοία παραπάνω κάθε μέρα από τη Λέσβο για το επόμενο δεκαπενθήμερο για να απαλυνθεί η πίεση που υφίσταται το νησί.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το ελληνικό λιμενικό έχει περισυλλέξει 2.500 ανθρώπους στο Αιγαίο σε 70 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τις προηγούμενες τρεις ημέρες.

Αναφέρεται ότι συνολικά στην Ελλάδα έχουν φτάσει φέτος 180.000 πρόσφυγες και μετανάστες από χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν και άλλες 108.000 στην Ιταλία, κυρίως μέσω Λιβύης.