ΕΥ για ΟΠΑΠ: Αδυναμίες που δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Κύπρου

Καθυστερήσεις, αδυναμίες και προσεγγίσεις, που δεν διασφαλίζουν επαρκώς τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας και που οδηγούν σε χαμηλότερα ποσά τελών και εσόδων, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ) στην Ειδική Έκθεσή της με θέμα «Έλεγχος Υπουργείου Οικονομικών για θέματα ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) Λτδ» την οποία ανάρτησε στην ιστοσελίδα της την Παρασκευή.

Σημειώνεται ότι τα διαφυγόντα κρατικά έσοδα λόγω της επιβολής της χρέωσης για υπηρεσίες από τον ΟΠΑΠ Α.Ε., σε ύψος που δεν συνάδει με τιμές αγοράς, ανέρχονται, βάσει υπολογισμών της ΕΥ μεταξύ €15,9εκ. και €20,5 εκ. για κάθε ένα από τα 15 έτη της Σύμβασης.

Όπως αναφέρεται, στην  Έκθεση, ο έλεγχος διενεργήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟ) και συγκεκριμένα για την εξέταση των προνοιών του προσχεδίου της υπό διαπραγμάτευση νέας Σύμβασης για την παραχώρηση άδειας, κατά αποκλειστικότητα, για την οργάνωση, λειτουργία και παροχή ορισμένων τυχερών παιχνιδιών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αδυναμίες που εντόπισε η ΕΥ στο παρελθόν στην υφιστάμενη Συμφωνία έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με τους όρους της νέας Σύμβασης και ότι αυτή θα συναφθεί μόνο εάν διασφαλίζει τον ορθολογιστικό υπολογισμό των δημοσίων εσόδων, που θα προκύψουν από την εφαρμογή της.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε ότι «λόγω καθυστέρησης» στη διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, τα οικονομικά δεδομένα εσόδων και δαπανών του ΟΠΑΠ Κύπρου στα οποία βασίστηκε το χρηματοοικονομικό μοντέλο αποτίμησης του αρχικού Τέλους Άδειας (Μοντέλο) και υπολογίστηκε το Τέλος Άδειας (δεδομένα έτους 2019), που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τον κύκλο εργασιών για το πρώτο έτος της Άδειας (έτος 2023), «είναι πλέον παρωχημένα και χρήζουν επικαιροποίησης», γεγονός, όπως αναφέρεται, που δεν εντοπίστηκε από το ΥΟ. «Σύμφωνα με υπολογισμούς μας, η επικαιροποίηση αυξάνει σημαντικά το Τέλος Άδειας που θα καταβάλλεται στην Δημοκρατία», προστίθεται.

Διαπιστώθηκε επίσης από την ΕΥ, ότι το ύψος της χρέωσης για υπηρεσίες από τον ΟΠΑΠ Α.Ε., που ανέρχεται στο 9,54% των εσόδων του ΟΠΑΠ Κύπρου «και αποτελεί την πιο κρίσιμη μεταβλητή στο Μοντέλο, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, δεν φαίνεται να επιβάλλεται σε εμπορική βάση και διαμορφώθηκε σε επίπεδο που το ΥΟ είχε αρχικά απορρίψει ως υπερβολικό και μη αποδεκτό για αφετηρία διαπραγμάτευσης». Σύμφωνα με την εκτίμηση του Συμβούλου του ΥΟ, αναφέρεται, το ποσοστό της χρέωσης που επιβάλλεται δεν συνάδει με τιμές αγοράς αλλά είναι μεγαλύτερο κατά 60%-80% της συνολικής χρέωσης. Τα διαφυγόντα κρατικά έσοδα λόγω της επιβολής της εν λόγω χρέωσης σε ύψος που δεν συνάδει με τιμές αγοράς, ανέρχονται, βάσει υπολογισμών της ΕΥ (με ποσοστό μειωμένο κατά 60%-80%), μεταξύ €15,9 εκ. και €20,5 εκ. για κάθε ένα από τα 15 έτη της Σύμβασης, σημειώνεται στην Έκθεση.

Η ΕΥ αναφέρει ακόμη ότι διαπίστωσε ότι η πρόβλεψη του ρυθμού αύξησης του κύκλου εργασιών του υποψήφιου παρόχου για την περίοδο που καλύπτει η νέα Σύμβαση, «διαμορφώθηκε χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη σημαντικές παράμετροι (π.χ. ρυθμός ανάπτυξης οικονομίας, πλάνο επέκτασης και άλλα), οι οποίες εύλογα αναμένεται ότι έπρεπε να είχαν εξεταστεί από το ΥΟ που θα είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερα αναμενόμενα έσοδα για τον πάροχο και συνεπώς υψηλότερο Τέλος Άδειας για τη Δημοκρατία».

Αναφέρεται ακόμη ότι διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό απόδοσης κερδών που περιλαμβάνεται στο Μοντέλο διαμορφώθηκε σε επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου ακόμα και των «θεωρητικών κερδών», ενώ η Σύμβαση προνοεί ρητά ότι θα αφορά στα πραγματικά κέρδη, που ιστορικά είναι χαμηλότερα των θεωρητικών κερδών. «Επισημάναμε επίσης την ανάγκη να διευκρινιστεί κατά πόσο τα κέρδη παικτών που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς Μοντέλου θα πρέπει να περιλαμβάνουν και ποσά τα οποία αφορούν παικτική δραστηριότητα στην Ελλάδα», αναφέρει η ΕΥ, προσθέτοντας ότι το γεγονός αυτό οδηγεί σε υποεκτίμηση του ύψους του Τέλους Άδειας βάσει του Μοντέλου.

Η ΕΥ αναφέρει ότι συνέστησε όπως το ΥΟ επανεξετάσει τις προβλέψεις επί των μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο Μοντέλο αποτίμησης, ώστε αυτές να διαμορφωθούν στη βάση αντικειμενικών, τεκμηριωμένων και επικαιροποιημένων κριτηρίων και παραδοχών, που να συνάδουν με τις τιμές αγοράς και να αναπροσαρμόσει ανάλογα το αρχικό Τέλος Άδειας, πριν την υπογραφή της νέας Σύμβασης. «Τα πιο πάνω είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, όπως και η μη παραχώρηση οικονομικού πλεονεκτήματος στον υποψήφιο πάροχο», αναφέρεται.

Επιπρόσθετα, η ΕΥ αναφέρει ότι διαπίστωσε αδυναμίες ή/και ελλείψεις σε άλλες επιμέρους πρόνοιες της νέας Σύμβασης, «για τις οποίες θεωρούμε ότι οι χειρισμοί του ΥΟ σε σχέση με το περιεχόμενο της Σύμβασης, δεν διασφαλίζουν επαρκώς τα συμφέροντα της Δημοκρατίας». «Συστήσαμε όπως το ΥΟ επαναδιαπραγματευθεί τις σχετικές πρόνοιες και επιπλέον εισηγηθήκαμε νομοθετική τροποποίηση ορισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Δημοκρατίας», προσθέτει.

Όπως αναφέρεται ακόμη, ενώ η πρόταση του ΥΟ, την οποία ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, προέβλεπε την απόδοση των αδιάθετων κερδών από την υφιστάμενη Συμφωνία προς την Δημοκρατία, «θέση, η οποία είναι σε ευθυγράμμιση με γνωμάτευση του τέως Γενικού Εισαγγελέα, η οποία παραμένει σε ισχύ για το εν λόγω ζήτημα, εντούτοις το ΥΟ διαπραγματεύεται με τον ΟΠΑΠ Κύπρου χρησιμοποίηση των αδιάθετων κερδών για κοινωφελείς σκοπούς που θα φέρουν τη σήμανση του ΟΠΑΠ Κύπρου και θα αποτελούν στην ουσία διαφήμισή του». Συστήσαμε όπως το ΥΟ ζητήσει από τον ΟΠΑΠ Κύπρου την άμεση καταβολή των αδιάθετων κερδών στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ως ο χειρισμός που προτάθηκε από το ΥΟ και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και που είναι σε ευθυγράμμιση με τη γνωμάτευση του τέως Γενικού Εισαγγελέα για το ίδιο θέμα.

Αναφέρεται ακόμη, ότι το ΥΟ δεν περιέλαβε ως οικονομική εκκρεμότητα που απορρέει από την υφιστάμενη Συμφωνία, το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά «θεωρητικών κερδών» και κερδών που πληρώθηκαν στους Κύπριους τυχερούς, για παιχνίδια με προκαθορισμένη απόδοση, «αγνοώντας τη νομική καθοδήγηση που περιλαμβάνεται σε σχετική γνωμάτευση του τέως Γενικού Εισαγγελέα για το ίδιο θέμα, με ενδεχόμενες απώλειες εσόδων για τη Δημοκρατία».

«Συστήσαμε», αναφέρει η ΕΥ, όπως το ΥΟ ζητήσει διευκρινήσεις από τον υποψήφιο πάροχο για τον χειρισμό των εν λόγω ποσών και, σε περίπτωση που αυτά δεν καταλήγουν στους τυχερούς, να ζητήσει την άμεση απόδοσή τους στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Η ΕΥ αναφέρει ότι, ο έλεγχος στόχευε στην εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης των ενεργειών του ΥΟ, αναφορικά με τη διαχείριση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που απορρέουν από τη Διακρατική Συμφωνία του 2003 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου, για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύπρο σε σχέση με το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει.

Σημειώνεται ότι η ανάγκη συνομολόγησης νέας Σύμβασης προέκυψε κατόπιν έναρξης, από την ΕΕ, επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει, το 2013, λόγω καταγγελίας για προτιμησιακή μεταχείριση του ΟΠΑΠ Κύπρου και εξαίρεσή του από το πεδίο εφαρμογής του περί Στοιχημάτων Νόμου, που οδήγησε στη ψήφιση του περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμου (Ν.52(Ι)/2018), στον οποίο καταγράφεται και η διαδικασία σύναψης σύμβασης με πάροχο για τη διεξαγωγή των εν λόγω τυχερών παιχνιδιών.