Στα €22,4 δισ το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης το 2023

Στα €22,4 δισεκατομμύρια διαμορφώθηκε το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης (περίπου το 99% του συνόλου του χρέους της Κυπριακής Δημοκρατίας) στο τέλος του 2023, παρουσιάζοντας μείωση €689 εκατομμυρίων εκατ. ή 3% σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μείωση οφείλεται εξολοκλήρου στις εξοφλήσεις εγχώριων γραμματίων και ομολόγων, ενώ αμετάβλητο έμεινε το υπόλοιπο των Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων (ΕΜΤΝ), τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης. Το 97% του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης προέρχεται από πηγές δανεισμού του εξωτερικού (ομόλογα ΕΜΤΝ και δάνεια από επίσημους φορείς εξωτερικού).

Σε σύγκριση με το τέλος του 2020, μια χρονιά κατά την οποία η Κυβέρνηση προέβη σε μεγάλες εκδόσεις χρέους, προκειμένου να κτίσει τα αναγκαία αποθέματα για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19, το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης παρουσιάζει μείωση €2,2 δισ.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ) το υπόλοιπο των Ευρωπαϊκών Μεσοπρόθεσμων Χρεογράφων (ΕΜΤΝ) διατηρήθηκε αμετάβλητο στα €13,45 δισ και αποτελούσε το 60% του συνολικού χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης. Το χρέος στα ομόλογα ΕΜΤΝ παρέμεινε αμετάβλητο, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία προέβη πέρσι στην πρώτη έκδοση πράσινου/κοινωνικού ομολόγου ύψους €1 δισ, ενώ την ίδια χρονιά είχε εξοφληθεί ληξιπρόθεσμο ομόλογο της ίδιας αξίας.

Ακολουθεί η κατηγορία των δανείων εξωτερικού, το υπόλοιπο των οποίων στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε στα €8,52 δισ, σε σύγκριση με €8,26 δισ στο τέλος του 2022, και αντιστοιχούσε στο 37% του συνολικού χρέους. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και δανεισμός από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), ύψους €6,3 δισ, που λήφθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2013, η αποπληρωμή του οποίου αρχίζει το 2025 και ολοκληρώνεται το 2031.

Όσον αφορά στα δάνεια εσωτερικού, παραμένει το δάνειο προς τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ύψους €250 εκατ., το οποίο λήγει το 2026.

Το υπόλοιπο των Γραμματίων Δημοσίου έχει υποχωρήσει σε μόλις €20 εκατ. στο τέλος του 2023, σε σύγκριση με €137 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μεγάλη μείωση παρουσίασε και το υπόλοιπο των εγχώριων ομολόγων, το οποίο στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε στα €92 εκατ. από €617 εκατ. στο τέλος του 2022.

Σύμφωνα με το ΓΔΔΧ, το υπόλοιπο των ομολόγων και ειδικών ομολόγων για φυσικά πρόσωπα στο τέλος του 2023 μειώθηκε στα €308 εκατ. από €371 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνεπώς, το συνολικό χρέος σε αξιόγραφα εσωτερικού στο τέλος του 2023 μειώθηκε κάτω από το μισό σε σύγκριση με το τέλος του 2022, ήτοι €420 εκατ. από €1,12 δισ αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2024 έχουν καθοριστεί στα €1,3 δις, εκ των οποίων το €1 δις θα προέλθει μέσω έκδοσης ομολόγου ΕΜΤΝ στις διεθνείς αγορές.