Προτάσεις για στήριξη του τομέα πρωτογενούς παραγωγής παρουσίασε ο Ν.Χριστοδουλίδης

Συνολικά 46 προτάσεις για στήριξη και ανάπτυξη του τομέα πρωτογενούς παραγωγής παρουσίασε σήμερα ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο τομέας αυτός αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του προγράμματός του, αφού συμβάλλει «στην προσπάθεια για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας» και «αφορά και τον καταναλωτή, άρα το σύνολο του κυπριακού λαού».

Όπως εξηγεί, οι προτάσεις του χωρίζονται σε τέσσερεις πολιτικές, για μείωση του κόστους παραγωγής και προώθηση αναπτυξιακών έργων, για σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος, για βελτίωση των συνθηκών οικονομικής δραστηριοποίησης των αγροτών και διασφάλιση της παραγωγής, για διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος και για βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μεταξύ άλλων, προτείνεται η προώθηση της αγροτεχνολογίας και η αξιοποίηση τεχνολογιών «έξυπνης γεωργίας» καθώς και η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για αύξηση της παραγωγής, καθώς και η προώθηση ειδικών ρυθμίσεων και κινήτρων για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) από γεωργούς για τη μείωση του κόστους ενέργειας, με έμφαση στην κάλυψη του κόστους ενέργειας για άντληση νερού.

Προτείνει, ακόμα, εισαγωγή του θεσμού της Κάρτας του Αγρότη η οποία θα έχει ως στόχο τη διευκόλυνση στην πρόσβαση των αγροτών σε χρηματοδότηση για αναγκαίες υπηρεσίες και υλικά, όπως επίσης στήριξη των επαγγελματιών αγροτών για αντικατάσταση του γεωργικού εξοπλισμού. Αναφέρεται σε ανάπτυξη του θεσμού της συμβολαιακής γεωργίας για την προώθηση συνεργατικών σχημάτων, καθώς και ανάπτυξη προγραμμάτων μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών, με στόχο την ενθάρρυνση της συνεργατικότητας και της εξωστρέφειας, με την από κοινού αξιοποίηση δικτύων μάρκετινγκ και εμπορίας. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν, επίσης, μέτρα για περιορισμό των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τονίζεται, δε, η ανάγκη για προώθηση των εξαγωγών των κυπριακών προϊόντων μέσω συνεργασιών με γειτονικές χώρες, και της δημιουργίας Κυπριακής εξαγωγικής αλυσίδας. Η χωροθέτηση νέων κτηνοτροφικών περιοχών και η διαμόρφωση πλαισίου παροχής κινήτρων για αξιοποίηση της αδρανούς γης στα ορεινά και ημιορεινά, περιλαμβάνονται επίσης στις προτάσεις.

Τέλος, προτείνει τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας, η οποία θα έχει την ευθύνη να ελέγχει για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών σε γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αντίστοιχα, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων με στόχο τον έλεγχο τόσο των προϊόντων που παράγονται στον τόπο μας όσο και των εισαγόμενων προϊόντων, ενώ σε σχέση με την αλυσίδα προτείνει τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών και την ενδυνάμωση του ελέγχου για αντιμετώπιση φαινομένων παράνομης αλιείας.