Οδηγώντας προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Προτύπων: To ‘Έργο ‘’ΙSO SMART’’

 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη της  τεχνολογίας θα φέρει ριζικές αλλαγές στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς κάθε μεγέθους σε ότι αφορά τον τρόπο που λειτουργούν. ‘Ως αποτέλεσμα δεν θα μπορούν εύκολα  να συμβαδίσουν και να συμμορφωθούν με το συνεχές εξελισσόμενο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και να υπάρχει δυσκολία στη προσαρμογή των διαδικασιών και των λειτουργιών τους.
Οι χρήστες των προτύπων, αρκετές φορές αναζητούν τρόπους και καινοτόμα μέσα για να αξιοποιούν  το περιεχόμενο των προτύπων με τρόπο τεχνολογικά εξελιγμένο και ως καινοτόμο εργαλείο για την αποδοτικότερη και αυτοματοποιημένη λειτουργία των Οργανισμών τους.

Μέχρι το 2025, 38 δισεκατομμύρια έξυπνες συσκευές θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν, να αναλύουν και να μοιράζονται δεδομένα με άλλες συσκευές συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων των χρηστών.   Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις αποφάσισε τη δημιουργία ‘’έξυπνων προτύπων’’.  Τέτοιες λύσεις θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη διευκόλυνση των κοινωνικών και οικονομικών αλληλεπιδράσεων παγκοσμίως οι οποίες βασίζονται κατά μεγάλο μέρος στη διαλειτουργική και ασφαλή λειτουργία του Τεχνολογικού Οικοσυστήματος.  Τεχνολογικό οικοσύστημα είναι ένα οικοσύστημα το οποίο περιλαμβάνει έξυπνες ψηφιακές τεχνολογικές λύσεις.  Βασικό χαρακτηριστικό του Οικοσυστήματος είναι η διαρκής καινοτομία η οποία αποτελεί την κινητήριο δύναμη του.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) και ο Διεθνής Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (IEC) έχουν δημιουργήσει από κοινού το Εργαστήρι Έξυπνων Προτύπων ‘’ISO Smart’’ του οποίoυ σκοπός είναι να εκσυγχρονίσει τον παραδοσιακό τρόπο χρήσης των προτύπων από τις επιχειρήσεις και τους χρήστες, ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο αναπροσαρμογής και συμμόρφωσης της βιομηχανίας με την εξελισσόμενη τεχνολογία του οικοσύστηματος.

Η διάθεση και η  χρήση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων μέχρι σήμερα γίνεται σε έντυπη μορφή με ευκολία στην ανάγνωση από τους Χρήστες, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PDF (Portable Document Format) και στην Γλώσσα Προγραμματισμού ΧΜL  η οποία δίνει στο ίδιο στο ίδιο το χρήστη τη δυνατότητα εισαγωγής και αναγνώρισης του περιεχομένου από κάποια Υπολογιστικά Συστήματα.

Μέσω του Προγράμματος ‘’ΙSO Smart’’ θα επιτευχθεί η  ανάπτυξη  των έξυπνων προτύπων  με τα οποία θα είναι πιο αποτελεσματική η αναγνωσιμότητα  και η κατανόηση του περιεχομένου των προτύπων από πολλά και διάφορα Υπολογιστικά Συστήματα τα οποία θα εκτελούν διεργασίες οι οποίες θα αποτελούν απαιτήσεις μέσα από το περιεχόμενο των προτύπων.
Για να επιτευχθεί η δημιουργία των ‘’έξυπνων προτύπων’’ είναι απαραίτητη η συλλογή πληροφοριών και πιθανών σεναρίων μέσα από την βιομηχανία για το  καλύτερο σχεδιασμό έξυπνων προτύπων όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Μέσα από τις στρατηγικές προσεγγίσεις του προγράμματος θα δημιουργηθούν ‘’έξυπνα πρότυπα’’ τα οποία θα αναγνωρίζονται και θα χρησιμοποιούνται από  Υπολογιστικά Συστήματα  και έξυπνες συσκευές, τα οποία θα έχουν ως επακόλουθο την εξέλιξη των ίδιωντων χρηστών κάνοντας τη χρήση των προτύπων να ενσωματωθούν ακόμα περισσότερο  στη  καθημερινή μας  ζωή.

Μέσα από το έργο ‘’ISO SMART’’ έχουν δημιουργηθεί Oμάδες Εργασίας  οι οποίες θα αναλάβουν να   δώσουν λύσεις για θέματα όπως οι εμπορικές πολιτικές για πωλήσεις των ‘’έξυπνων προτύπων’’ και θέματα συμφωνιών με παρόχους τεχνολογικών λύσεων σε περίπτωση που μέσα στο περιεχόμενο το έξυπνων προτύπων θα υπάρχει και λογισμικό ανοιχτού κώδικα στο οποίο εμπλέκονται και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Μια άλλη σημαντική πτυχή που θα ληφθεί υπόψη από τις Ομάδες Εργασίας είναι ο αντίκτυπος που θα υπάρξει λόγω των τεχνολογικών αναβαθμίσεων των προτύπων στη διακυβέρνησή του Διεθνή Οργανισμού Τυποποίησης , όσο και στις διαδικασίες δημιουργίας Προτύπων.

Τους τελευταίους μήνες, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) αξιολογεί τις ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται από τη χρήση προτύπων τα οποία θα χρησιμοποιούνται από Τεχνολογικές Συσκευές και συστήματα μέσα από τις Διεθνείς Επιτροπές Τυποποίησης αλλά και από την Βιομηχανία γενικότερα.
Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας ISO ‘SMART’, γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων από Τεχνικούς Εμπειρογνώμονες εντός των Επιτροπών οι οποίοι χρησιμοποιούν εφαρμογές δημιουργίας προτύπων και οι οποίες θα εκσυγχρονιστούν επίσης μέσω του Προγράμματος.

Οι τρείς στόχοι του νέου Προγράμματος ISO Smart για την δημιουργία έξυπνων προτύπων είναι:

  1. HΣυνειδητοποίηση των πραγματικών αναγκών των χρηστών και το πως ικανοποιούνται
  2. Η διάγνωση των διαφορετικών επιχειρηματικών και εμπορικών μοντέλων και το νομικό υπόβαθρο που θα διέπει την δημιουργία την προώθηση και εφαρμογή των έξυπνων προτύπων.
  3. Ο καθορισμός της σωστής αρχιτεκτονικής δομής και η ενσωμάτων των τεχνολογικών λύσεων μέσα στο κύκλο δημιουργίας παραγωγής των έξυπνων προτύπων .

Αρκετοί Οργανισμοί Τυποποίησης κινούνται προς την κατεύθυνση των πιο έξυπνων προτύπων και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιομηχανίας. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) μέσω του Προγράμματος ISO SMART μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης των προτύπων με βάση των θεμελιωδών αξιών της Τυποποίησης όπως είναι η συνεργασία, η συναίνεση, η ποιότητα και η εμπιστοσύνη.

 

O Kυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) παρακολουθεί στενά τις Ομάδες Εργασίας του Προγράμματος ‘’ISO SMART’’ οι οποίες θα αναλάβουν τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και τον εκσυγχρονισμό των προτύπων ως εργαλεία τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν  στην Κυπριακή Βιομηχανία για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών αλλά και την ανταγωνιστικότητα των Κυπριακών Επιχειρήσεων.

 

Ιωσήφ Καρής
Λειτουργός Τυποποίησης (CYS)