Η Ερευνητική Επιτροπή για το Συνεργατισμό καλεί όσους επιθυμούν να καταθέσουν ενόρκως

 

Ανορθόδοξο φαινόμενο η αποστολή επιστολών

 

Η Ερευνητική Επιτροπή η οποία συστάθηκε σε  σχέση με την Κατάρρευση του Συνεργατικού
Πιστωτικού Συστήματος με ανακοίνωση της αναφέρει τα πιο κάτω:imagew
«(1) Παρατηρήθηκε το ανορθόδοξο φαινόμενο η Ερευνητική Επιτροπή να λαμβάνει
επιστολές από άτομα, στα οποία έγινε αναφορά στο όνομα τους, από πρόσωπα τα
οποία καταθέτουν ενόρκως ως μάρτυρες, στις δημόσιες/ανοιχτές συνεδριάσεις της
Ερευνητικής Επιτροπής, Σε κάποιες, μάλιστα περιπτώσεις, αυτές οι επιστολές
δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ, απαντώντας στα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της
Επιτροπής.
(2) Η Ερευνητική Επιτροπή με βάση τις εξουσίες οι οποίες της παρέχονται από τον
περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμο, ΚΕΦ.44 καθώς και το Διάταγμα του Γενικού
Εισαγγελέα (ΚΔΠ 201/2018) ακούει μάρτυρες και καταγράφει γεγονότα ενόρκως σε
δημόσιες συνεδριάσεις και δεν λειτουργεί με τη μέθοδο της ανταλλαγής επιστολών.
(3) Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, του οποίου το όνομα έχει ακουστεί στις
δημόσιες/ανοικτές συνεδριάσεις, έχει το δικαίωμα να αποταθεί στην Ερευνητική
Επιτροπή και με επιστολή του να ζητήσει να κληθεί και να καταθέσει δημόσια και
ενόρκως, στην περίπτωση που δεν έχει ήδη κληθεί από την Επιτροπή να το πράξει,
και να παραθέσει ενώπιον της Επιτροπής γεγονότα, τα οποία θα είναι χρήσιμα, στο
πλαίσιο των όρων εντολής της.»