Ανώτατο: Πλημμελής απόφαση ΕΔΥ στην υπόθεση Ανδρέα Κυπριανού

Για μη προαγωγή στη θέση διευθυντή στο Υπουργείο Εμπορίου

 

Το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφαση του πρόσφατα δικαίωσε τον Αντρέα Κυπριανού εναντίον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας  υιοθετώντας την απόφαση πρωτόδικου δικαστηρίου και χαρακτήρισε ως πλημμελή  άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της ΕΔΥ  τη μη προαγωγή images-1του στη θέση διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου

(ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡ. 61/2010 ΚΑΙ 214/2010 28 Δεκεμβρίου, 2011. [Μ. ΦΩΤΙΟΥ, Δ/ΣΤΗΣ] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28 ΚΑΙ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Υπόθεση αρ. 61/2010

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ Αιτητής – ΚΑΙ – ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καθ’ ων η αίτηση ………………………..

Υπόθεση αρ. 214/2010 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Αιτητής – ΚΑΙ – ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καθ’ ων η αίτηση ………………………

Α. Σ. Αγγελίδης, για τον αιτητή στην υποθ. αρ. 61/2010 Σ. Ανδρέου, για τον αιτητή στην υποθ. αρ. 214/2010 Λ. Ουστά (κα) Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α΄, για τους καθ’ ων η αίτηση Α. Κωνσταντίνου για το ενδιαφερόμενο μέρος Π. Κουτσουπίδη Μ. Καλλιγέρου (κα)

για το ενδιαφερόμενο μέρος Γ. Κοντό ……………………………….. Α Π Ο Φ Α Σ Η Μ. ΦΩΤΙΟΥ, Δ:

Οι αιτητές και στις δυο προσφυγές, οι οποίες συνεκδικάστηκαν με διαταγή του Δικαστηρίου, ζητούσαν  από το δικαστήριο την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (καθ’ ων η αίτηση) που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερ. 18/12/2009, με αριθμό 4422, (Γνωστοποίηση αρ. 1503) με την οποία προήγαγαν τους 1. Παναγιώτη Κουτσουπίδη και 2. Γιάννη Ι. Κοντό στην μόνιμη θέση Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από 15/11/2009 αντί των αιτητών, ως παράνομη και στερημένη οποιουδήποτε έννομου αποτελέσματος.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ο Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με επιστολή του ημερ. 21/3/2008 ζήτησε την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπουργείο Εμπορίου. Επειδή σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας η θέση Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) στη συνεδρία της ημερ. 8/4/2008 αποφάσισε να δημοσιευτεί η εν λόγω κενή θέση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να δοθεί προθεσμία τριών εβδομάδων για την υποβολή αιτήσεων. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με νέα επιστολή του ημερ. 24/3/2008 ζήτησε την πλήρωση ακόμα μιας θέσης Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας που αναμενόταν να κενωθεί από 26/8/2008. Η ΕΔΥ στη συνεδρία της με ημερομηνία 12/5/2008 αποφάσισε όπως η πιο πάνω θέση δημοσιευτεί με την προαναφερθείσα θέση της οποίας η δημοσίευση αποφασίστηκε στις 8/4/2008 έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των υπό δημοσίευση θέσεων να ανέρχεται στις δύο. Οι θέσεις δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20/6/2008 και η τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης ήταν η 14/7/2008.

Υποβλήθηκαν 34 αιτήσεις. Αποστάληκαν από την ΕΔΥ οι πιο πάνω αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα σχέδια υπηρεσίας προς τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (πιο κάτω ο Γενικός Διευθυντής) ως Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής την 1/9/2008. Ο Γενικός Διευθυντής με νέα επιστολή του ημερ. 19/3/2009 ενημέρωσε την ΕΔΥ ότι μια νέα θέση Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας αναμένεται να κενωθεί λόγω αφυπηρέτησης του κατόχου της από τον Δεκέμβριο του 2009 και εισηγήθηκε όπως ενταχθεί στην υπό εξέλιξη διαδικασία πλήρωσης των δυο μόνιμων θέσεων.

Η ΕΔΥ στις 30/3/2009 αποφάσισε ότι η εν λόγω θέση δεν μπορεί να δημοσιευτεί καθ’ ότι η αρμόδια αρχή ζήτησε την πλήρωσή της εννέα μήνες πριν αυτή κενωθεί και έτσι δεν μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια της διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι η διαδικασία προχώρησε μόνο για την πλήρωση 2 θέσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής στις 4/5/2009 υπέβαλε στην ΕΔΥ την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πλήρωση των δυο μονίμων θέσεων Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ένας εκ των υποψηφίων στις 14/5/2009 απέστειλε προς την ΕΔΥ πιστοποιητικά και βεβαιώσεις με βάση τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο τεκμηριώνεται η κατοχή από μέρους του, του προσόντος για την απαιτούμενη πείρα που προνοείται στην παράγραφο 3(2) του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης και ζήτησε από την ΕΔΥ όπως περιληφθεί στον κατάλογο των υποψηφίων που θα κληθούν ενώπιον της σε προφορική εξέταση.

Η ΕΔΥ στις 20/5/2009 αφού μελέτησε ενδελεχώς την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής προέβηκε σε ορισμένες παρατηρήσεις και αποφάσισε όπως το θέμα επιστραφεί στη Συμβουλευτική Επιτροπή, προκειμένου να γίνει επανεξέταση και να δοθούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Επίσης με επιστολή του ακόμα ένας υποψήφιος για τις πιο πάνω θέσεις, ο Ι. Μιχαηλίδης, απέστειλε προς την ΕΔΥ επιστολή ημερ. 28/5/2009 με αναφορά στα προσόντα και την στην πείρα του και ζήτησε κι’ αυτός από την ΕΔΥ να κληθεί στην ενώπιον της προφορική εξέταση. Ο Πρόεδρος της ΕΔΥ με επιστολες του ημερ. 12/6/2009 προς τους δυο υποψηφίους τους ενημέρωσε ότι το θέμα της πλήρωσης των δυο κενών μόνιμων θέσεων Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας βρίσκεται υπό μελέτη και θα ενημερωθούν μόλις ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Επίσης με άλλη επιστολή του ημερ. 12/6/2009 προς τον Γενικό Διευθυντή σημείωσε τις παρατηρήσεις της ΕΔΥ και παρέπεμψε το θέμα στη Συμβουλευτική Επιτροπή προκειμένου να επανεξετάσει το θέμα και να υποβάλει συμπληρωματική έκθεση στην οποία να δίνονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις σ’ ότι αφορά τις εν λόγω παρατηρήσεις. Ο Γενικός Διευθυντής με επιστολή του ημερ. 11/8/2009 υπέβαλε στην ΕΔΥ την συμπληρωματική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πλήρωση των δυο μόνιμων θέσεων Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας. Η ΕΔΥ σε συνεδρία της ημερ. 29/9/2009 αφού μελέτησε τη συμπληρωματική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποφάσισε να υιοθετήσει τα πορίσματα της. Περαιτέρω, η ΕΔΥ αφού έλαβε υπόψη τα ενώπιον στης στοιχεία και με βάση τα πορίσματα της Συμβουλευτικής Επιτροπής αποφάσισε να καλέσει σε προφορική εξέταση, σε ημερομηνία που θα οριζόταν αργότερα, τους υποψήφιους που συστήθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Σημειώνεται ότι οι αιτητές στις παρούσες προσφυγές δεν περιλαμβάνονται στους υποψηφίους που συστήνονται εφόσον δεν εξασφάλισαν αρκετά υψηλή βαθμολογία κατά την τελική αξιολόγηση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή. Η προφορική εξέταση των υποψηφίων έγινε στη συνεδρία της ΕΔΥ στις 4/11/2009. Ο Γενικός Διευθυντής αξιολόγησε την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική εξέταση και σύστησε για προαγωγή τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μετά την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή η ΕΔΥ αξιολόγησε και η ίδια την απόδοση των υποψηφίων στην προφορική εξέταση. Η ΕΔΥ ασχολήθηκε με τη γενική αξιολόγηση και σύγκριση των υποψηφίων και αφού έλαβε όλα τα ενώπιον της στοιχεία έκρινε ότι τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη υπερέχουν γενικά όλων των υποψηφίων, τους επέλεξε ως τους πιο κατάλληλους και αποφάσισε να προσφέρει σ’ αυτούς προαγωγή στη μόνιμη θέση Διευθυντή Εμπορίου και Βιομηχανίας. Εναντίον της πιο πάνω απόφασης καταχωρήθηκαν οι πιο πάνω προσφυγές και ακόμα μια η 256/2010 η οποία όμως στις 27/9/2010 αποσύρθηκε.

ΝΟΜΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Προσφυγή αρ. 61/2010 Ο ευπαίδευτος δικηγόρος του αιτητή στη γραπτή του αγόρευση (αρχική και απαντητική) ισχυρίζεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί για τους πιο πάνω λόγους: (α) πάσχουσα έκθεση, λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής-μη τήρηση άρτιων πρακτικων, (β) έλλειψη ειδικής αιτιολογίας για παραγνώριση του πλεονεκτήματος του αιτητή, (γ) έλλειψη δέουσας έρευνας αναφορικά με την κατοχή εκ μέρους των ενδιαφερομένων προσώπων της απαιτούμενης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (δ) αναιτιολόγητη η κρίση της Συμβουλευτικής Επιτροπής αναφορικά με την απόδοση των υποψηφίων κατά τις προφορικές συνεντεύξεις και (ε) η τελική αξιολόγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι αναιτιολόγητη, αντίθετη με τα στοιχεία των φακέλων. Προσφυγή αρ. 214/2010 Ο ευπαίδευτος δικηγόρος του αιτητή στην πιο πάνω προσφυγή στην αγόρευση του (αρχική και απαντητική) επικαλείται τους πιο κάτω λόγους για την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης. Τους παραθέτω όπως τους διατυπώνει στην αρχική του γραπτή του αγόρευση: (α) έλλειψη επαρκούς και/ή ειδικής αιτιολογίας για την παραγνώριση του πλεονεκτήματος, όπως αυτό καθορίζεται από το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, (β) απόδοση καταχρηστικής βαρύτητας στην αξία (βαθμολογίες) για 10 χρόνια, (γ) πλάνη περί το νόμο και τα πράγματα, έλλειψη νόμιμης ή επαρκούς αιτιολογίας, κακή εφαρμογή των κριτηρίων επιλογής για θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, έλλειψη δέουσας έρευνας, κατάχρηση εξουσίας, λανθασμένη άσκηση διακριτικής εξουσίας – η σύσταση του Διευθυντή είναι παράτυπη και τρωτή γιατί συγκρούεται με τα στοιχεία των φακέλων, (δ) πάσχουσα σύσταση του Γενικού Διευθυντή, (ε) πλάνη και έλλειψη έρευνας για τα πρόσθετα προσόντα του αιτητή, πέραν του πλεονεκτήματος, τόσο από τη Συμβουλευτική όσο και την ΕΔΥ, (ζ) Ανεπίτρεπτη και υπέρμετρη βαρύτητα στο αποτέλεσμα της προφορικής εξέτασης ενώπιον Συμβουλευτικής Επιτροπής και ΕΔΥ, κατάχρηση εξουσίας και ενέργειες καθ’ υπέρβαση και κατάχρηση εξουσίας από την ΕΔΥ, (η) μη παροχή ειδικής αιτιολογίας για παραγνώριση του πλεονεκτήματος του αιτητή, (θ) ληφθείσα απόφαση καθ’ υπέρβαση και κατάχρηση εξουσίας, (ι) έκδηλη υπεροχή του αιτητή και πλάνη περί το νόμο και τα πράγματα – έλλειψη δέουσας έρευνας, και (κ) πλάνη, έλλειψη δέουσας αιτιολογίας, παραβίαση του άρθρου 24(1) του Ν. 158(1)/1999. Από πλευράς των καθ’ων η αίτηση και ενδιαφερομένων μερών απορρίπτονται όλοι οι πιο πάνω ισχυρισμοί των αιτητών.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ Προσφυγή αρ. 61/2010 του Χρίστου Σολωμονίδη Τα απαιτούμενα από το σχέδιο υπηρεσίας προσόντα ήταν τα εξής: «3 Απαιτούμενα προσόντα (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα ή μέλος αναγνωρισμένου σώματος επαγγελματικών λογιστών. (Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.) (2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, από την οποία πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία σε διευθυντικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασίας. (3) ………………………………………………………………………………. (4) …………………………….. (5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.» Εδώ το πλεονέκτημα το κατείχαν και οι δυο αιτητές, αλλά όχι τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πρώτος ισχυρισμός του αιτητή είναι ότι πάσχει η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ότι δεν τηρήθηκαν πρακτικά όπως αναφέρει το άρθρο 24 του Ν. 158(Ι)/1999.

Επίσης ενώ η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδρίασε 4 φορές (15/10/2008, 17/11/2008, 28/1/2009 και 29/1/2009) και ενώ στις συνεδρίες 28/1/2009 και 29/1/2009 που έλαβαν χώρα οι συνεντεύξεις απουσίαζε το μέλος Μάκης Κωνσταντινίδης, χωρίς καμιά εξήγηση το μέλος αυτό εμφανίστηκε ότι ήταν παρών κατά την τελευταία συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής όταν ετοιμάστηκε η έκθεσή της. Υπάρχουν όπως ανέφερε 5 μέλη αλλά μόνο 4 υπέγραψαν. Εξετάζοντας την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Παράρτημα ΙΙ στην ένσταση) φαίνεται πράγματι ότι στη συνεδρία ήταν και ο κ. Μάκης Κωνσταντινίδης. Σύστησαν ως καταλληλότερους 8 υποψήφιους, μεταξύ των οποίων και τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη και τον αιτητή στην 214/2010 Ανδρέα Κυπριανού αλλά όχι τον αιτητή στην 61/2010 Χρ. Σολωμονίδη. Καταλήγει η έκθεση ως εξής: «Καταλήγοντας στις πιο πάνω αποφάσεις, η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν παρέλειψε να λάβει υπόψη ότι οι υποψήφιοι Μιχαηλίδης Γιαννάκης, Σολωμονίδης Χρίστος, Σταύρου Γεώργιος και Τσιμίλλης Κυριάκος που δεν συστήνονται διαθέτουν το πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού προσόντος σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, ενώ οι υποψήφιοι που συστήνονται για επιλογή δεν το διαθέτουν. Ωστόσο η Συμβουλευτική Επιτροπή έκρινε ότι οι υποψήφιοι που συστήνονται απέδωσαν καλύτερα στην ενώπιον της προφορική εξέταση και βαθμολογήθηκαν πιο ψηλά στην τελική αξιολόγηση, γενικά υπερέχουν έναντι των πιο πάνω υποψηφίων.» Ακολουθούν οι υπογραφές από τις οποίες απουσίαζε το όνομα και η υπογραφή του μέλους Μάκη Κωνσταντινίδη. Είναι φανερό από τα πιο πάνω, ότι η αναγραφή του ονόματος του κ. Κωνσταντινίδη στην πρώτη σελίδα της Έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής δείχνει απλώς ποια ήσαν μέλη της συσταθείσας Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ενόψει όμως του κοινού εδάφους ότι στις 28/1/2009 και 29/1/2009 που έγιναν οι συνεντεύξεις αυτός δεν ήταν παρών και του γεγονότος ότι δεν είναι μεταξύ των υπογραφόντων την έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, προκύπτει ότι δεν έλαβε μέρος στην τελική απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ενώ απουσίαζε από συνεδρίες που έλαβαν χώρα ουσιαστικά θέματα. Επομένως ο ισχυρισμός αυτός απορρίπτεται. Προχωρώ λοιπόν να εξετάσω τον ισχυρισμό ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή αναιτιολόγητα δεν σύστησε τον αιτητή παρόλο που κατείχε το πλεονέκτημα του σχεδίου υπηρεσίας. Σύμφωνα με τη νομολογία (βλ. μεταξύ άλλων Φιλίππου ν. Δημοκρατίας (1997) 3 Α.Α.Δ. 1, Ευαγγελίδη ν. Δημοκρατίας (1999) 3 Α.Α.Δ. 570, Ιωσηφίδης κ.α. ν. Δημοκρατίας (2006) 3 Α.Α.Δ. 410, Ζωδιάτης ν. Δημοκρατίας (2008) 3 Α.Α.Δ. 406, Δημοκρατία ν. Χαράλαμπος Ταλιώτης (2010) 3 Α.Α.Δ. 391 και Λοΐζος Παναγή κ.α. ν. Δημοκρατίας, Α.Ε. 189/2008 και 196/2008 ημερ. 9/3/2011), ο υποψήφιος που κατέχει το πλεονέκτημα του σχεδίου υπηρεσίας έχει προβάδισμα έναντι άλλου ή άλλων υποψηφίων και έτσι πρέπει να δίδεται καλή και ειδική αιτιολογία για την παραγνώρισή του. Τους λόγους που η Συμβουλευτική Επιτροπή έδωσε στην παρούσα περίπτωση τους παρέθεσα πιο πάνω, ότι δηλαδή τα ενδιαφερόμενα μέρη (που σημειώνω δεν είχαν το πλεονέκτημα) είχαν καλύτερη απόδοση (Εξαίρετος) στην ενώπιον της εξέταση. Είμαι της άποψης ότι η καλύτερη απόδοση από μέρους τους δεν είναι αρκετή από μόνη της για να αποστερήσει τον αιτητή από του να είναι υποψήφιος κατά την ενώπιον της ΕΔΥ διαδικασία και επομένως και η απόφαση της ΕΔΥ που ασχολήθηκε με την πλήρωση των θέσεων χωρίς να λάβει υπόψη τον αιτητή υπόκειται σε ακύρωση. Ήταν θέμα της ΕΔΥ, αν θα παραγνώριζε το πλεονέκτημα ή όχι, εξετάζοντας το σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα κριτήρια επιλογής. Επομένως η προσφυγή αρ. 61/2010 επιτυγχάνει γι’ αυτό το λόγο χωρίς την ανάγκη να εξετάσω άλλους λόγους ακύρωσης. Προσφυγή αρ. 214/2010 Ανδρέα Κυπριανού Ο αιτητής εδώ συστήθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή και λήφθηκε υπόψη η υποψηφιότητα του από την ΕΔΥ κατά τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης. Επιλέγοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη και όχι τον αιτητή, η ΕΔΥ βασίστηκε, όπως προκύπτει από την απόφασή της (Παράρτημα 22 στην ένσταση), στο ότι (α) τα ενδιαφερόμενα μέρη αξιολογήθηκαν ως Εξαίρετοι τόσο από τη Σ.Ε. όσο και από την ίδια την ΕΔΥ, κατά την ενώπιον τους προφορική εξέταση (ενώ ο αιτητής Κυπριανού ως «Πολύ καλός»), (β) ότι τα ε.μ. «ουδενός υστερούν ή/και υπερέχουν σε αξία» με βάση τις ετήσεις εκθέσεις των δέκα τελευταίων ετών, (γ) η αρχαιότητα του αιτητή Ανδρέα Κυπριανού, έναντι των ε.μ. Π. Κουτσουπίδη και Γ. Κοντού, οφείλεται στην ανώτερη κλίμακα της θέσης που κατέχει ούτως ώστε να έχει περιορισμένη σημασία αλλά υπερέχει σε αξία ο Γ. Κοντός, παράγοντες που, σε συνδυασμό με το ότι πρόκειται για θέση ψηλά στην ιεραρχία, κρίθηκαν, με αναφορά σε νομολογία, ότι αποτελούν ειδική αιτιολογία για παραγνώριση του πλεονεκτήματος που είχε ο αιτητής. Αναφέρθηκε η ΕΔΥ στις υποθέσεις Κράσσεν Ντόνεβ ν. Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Υποθ. αρ. 10/2004, ημερ. 20/4/2005, Βασίλης Παπαγεωργίου ν. Ε.Δ.Υ., υποθ. αρ. 408/2003 ημερ. 10/2/2005. Η πρώτη (10/2004) κάνει αναφορά και σε απόφαση της Ολομέλειας δηλαδή στην Κοφτερού ν. Δημοκρατίας (2001) 3 (Α) Α.Α.Δ. 171, και η δεύτερη (408/2003) στην Μικελλίδου ν. Δημοκρατίας (2001) 3 Α.Α.Δ. 105. Αναφορικά με την υπόθεση Κοφτερού παρατηρώ ότι τα όσα αναφέρθηκαν σχετικά με το θέμα, είναι στην απόφαση της μειοψηφίας και επομένως δεν έχουν την ισχύ απόφασης Ολομέλειας. Το ίδιο κρίνω ότι και η υπόθεση Μικελλίδου (πιο πάνω) δεν έχει αποφασίσει ότι η καλύτερη απόδοση στη συνέντευξη μπορεί να αποτελέσει καλή αιτιολογία για παράκαμψη του πλεονεκτήματος, ιδιαίτερα όταν οι υπόλοιποι παράγοντες είναι ίσοι. Η ουσία της υπόθεσης αυτής είναι ότι όταν πρόκειται για πλήρωση θέσης ψηλά στην ιεραρχία, όπως π.χ. διευθυντική, τότε η διακριτική ευχέρεια του διορίζοντος οργάνου είναι ευρύτερη. Στην προαναφερθείσα υπόθεση Δημοκρατία ν. Ταλιώτης (2010) 3 Α.Α.Δ. 391, 394 λέχθηκαν τα εξής: «Θα πρέπει ίσως να επισημάνουμε ότι όταν η νομολογία απαιτεί ειδική αιτιολογία αυτό σημαίνει ότι όταν επιλέγεται άτομο που δεν διαθέτει πλεονέκτημα ή πρόσθετο προσόν, θα πρέπει η απόφαση να μη ληφθεί υπ’ όψιν το πλεονέκτημα ή το πρόσθετο προσόν, να αιτιολογείται ξεχωριστά. Να παρέχεται δηλαδή λόγος για την παραγνώριση του πλεονεκτήματος. Και η αιτιολογία βέβαια που θα δίδεται θα πρέπει πάντα να είναι επαρκής. Μια αιτιολογία, με άλλα λόγια, μπορεί να είναι ειδική γιατί αναφέρεται στους λόγους παραγνώρισης του πλεονεκτήματος, αλλά να μην είναι επαρκής.»

 

Αντίθετα με τις υποθέσεις στις οποίες βασίστηκε η ΕΔΥ, σε αριθμό αποφάσεων Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου κρίθηκε, ότι η καλύτερη απόδοση στην προφορική συνέντευξη και η σύσταση του Διευθυντή, δεν αποτελούσαν επαρκή αιτιολογία για παραγνώριση του πλεονεκτήματος. (Βλ. Φιλίππου ν. Δημοκρατίας (1997) 3 Α.Α.Δ. 1, Δημοκρατία κ.α. ν. Ιωσηφίδη κ.α. (2005) 3 Α.Α.Δ. 96, 105, Μορίτης ν. Καρσερά (2009) 3 Α.Α.Δ. 109, 115, Χριστοδούλου ν. Δημοκρατίας (2009) 3 Α.Α.Δ. 164 και Λοϊζος Παναγή κ.α. ν. Δημοκρατίας, Α.Ε. 189/2008 και 196/2008 ημερ. 4/3/2011).

Στην απόφαση τιυ ο δικαστής αναφέρει:

«Επομένως καταλήγω ότι στην παρούσα υπόθεση που ο αιτητής πέραν του πλεονεκτήματος είχε, έστω και οριακής σημασίας, αρχαιότητα έναντι και των δυο ενδιαφερομένων μερών, οι λόγοι που δόθηκαν για παραγνώριση του πλεονεκτήματος αποτελούν πλημμελή άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της ΕΔΥ και επομένως θα πρέπει να επιτύχει και η παρούσα προσφυγή. Ενόψει όλων των πιο πάνω και οι δυο προσφυγές επιτυγχάνουν με έξοδα (πλέον ΦΠΑ αν υπάρχει) υπέρ των αιτητών και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. Καμιά διαταγή για έξοδα έναντι των ενδιαφερομένων μερών. Η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 146.4 (β) του Συντάγματος.»